Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Dziale | Skład osobowy | Współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi | Projekty międzynarodowe | Instytuty zagraniczne | Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB

Dział Współpracy Międzynarodowej -  Współpraca z  instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi

 

6. Program Ramowy UE

 

 

Lp.

 

Akronim

 

Tytuł projektu

 

Koordynator

 

Okres realizacji

1

AIMs

Advanced Interactive Materials by Design

Z aawansowa ne materiały interaktywne

University of Dortmund, Niemcy

2004-2008

2

EMF-NET

Effects of the Exposure to Electromagnetic Fields: from Science to Public Health and Safer Workplace

Skutki ekspozycji na pola elektromagnetyczne: od nauki do zdrowia publicznego i bezpieczniejszych miejsc pracy

Institute of Biomedical Engineering CNR, Włochy

2006-2008

3

PRIMA-EF

Development of a European Psychosocial Risk Management Framework

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym - opracowanie podejścia europejskiego

University of Nottingham, Wlk. Brytania

2006-2008

4

NEW OSH ERA

New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health (OSH) – Anticipating and Dealing with Change in the WorkplaceThrough Co-ordination of OSH Risk Research

Nowe i narastające zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy - przewidywanie i działania związane ze zmianami w miejscu pracy poprzez koordynację badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Finlandia

2006-2010

5

NANOSH

Inflammatory and genotoxic effects of engineered nanomaterials

Nowe koncepcje (rozwiązania), metody i techniki do produkcji przenośnych, łatwych w użyciu urządzeń do pomiaru i analizy nanocząstek występujących w powietrzu miejsca pracy podczas ich wytwarzania i stosowania

FIOH,

Finlandia

2006-2009

 

7. Program Ramowy UE

 

1

i-Protect

Intelligent PPE system for personnel in high risk and complex environments

Inteligentne rozwiązania środków ochrony indywidualnej do zastosowań w warunkach wysokiego poziomu ryzyka w złożonym środowisku pracy

CIOP-PIB

2009- 2012

 

2

HealthatWork

An Inquiry into the Health and Safety at Work; a European Union Perspective

Monitorowanie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy -  perspektywa Unii Europejskiej

University of Aberdeen, Wlk. Brytania

2008-2011

3

NANODEVICE

Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air

Nowe koncepcje, metody i techniki do produkcji przenośnych, łatwych w użyciu urządzeń do pomiaru i analizy nanocząstek występujących w powietrzu miejsca pracy

FIOH, Finlandia

2008-2011

4

INGENIOUS

Innovative Nanostructured Optochemical Sensors

Innowacyjne optochemiczne sensory o nanostrukturze

Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO), Holandia

2009-2012

5

SAFERA

Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth

(Koordynacja badań europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w przemyśle na rzecz trwałego wzrostu)

FIOH, Finlandia

2012-2014

6

SCAFFOLD

Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry

(Innowacyjne strategie, metody I narzędzia zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z nanomateriałami w budownictwie)

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Hiszpania

2012-2014

7

J-AGE

Coordination Action for the early implementation of the Joint Programming Initiative (JPI) 'More Years - Better Lives - the Challenges and Opportunities of Demographic Change'

(Działania koordynujące w celu wczesnego wdrażania Inicjatywy w zakresie Wspólnego Planowania Badań Naukowych "Długie lata, lepsze życie – potencjał i wyzwania zmian demograficznych")

VDI/DE Innovation+Technik GmbH, Niemcy

2012-2014

 

Projekty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

 

1

TC-RO

Topic Centre Risk Observatory (7 tasks)

Centrum Tematyczne Obserwatorium Ryzyka
(7 zadań)

Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), Francja

2005-2008

2

TC-WE

Topic Centre Work Environment (4 tasks)

Centrum Tematyczne Środowisko Pracy (4 zadania)

FIOH, Finlandia

2005-2008

3

 

European Survey of Enterprises on Psychosocial Risks at Work

Europejskie badanie zagrożeń psychospołecznych w przedsiębiorstwach

TNS Infratest Sozialfor- schung, Niemcy

2007-2008

4

TC-OSH

Topic Centre on Occupational Safety and Health

Centrum Tematyczne dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

FIOH,

Finlandia

2009-2012

 

Wspólnotowy Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS,

sekcja III – Warunki pracy

 

1

MSD Impact Study

Contract for an in-depth study to analyse and evaluate the environmental and socio-economic impact of possible Community initiatives in the area of the prevention of work-related musculoskeletal disorders in the European Union

Pogłębiona analiza i ocena społeczno-ekonomicznego oddziaływania proponowanych inicjatyw Wspólnoty w zakresie zapobiegania związanych z pracą dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) w krajach Unii Europejskiej

TNO, Holandia

2008

2

HIRES

Health in Restructuring: Innovative Approaches and Policy Recommendations

Restrukturyzacja a zdrowie: Innowacyjnie podejścia i zalecenia dla polityki

University of Bremen, Niemcy

2008

3

CADimple

Contract to analyze and evaluate the impact of the practical implementation in the workplace of national measures implementing Directive 98/24/EC on Chemical Agents

Kontrakt serwisowy dotyczący analizy i oceny skutków praktycznego wdrożenia w miejscu pracy środków krajowych wdrażających dyrektywę 98/24/WE dotyczącą czynników chemicznych

Kooperation- stelle Hamburg, Niemcy

2008-2010)

4

FICETTI

Study service contract on analysis of health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments to Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements regarding the
exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)

Kontrakt serwisowy dotyczący analizy wpływu na zdrowie, skutków ekonomicznych oraz wpływu na środowisko ewentualnej nowelizacji dyrektywy 2004/40/WE dotyczącej ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne

FIOH, Finlandia

2009

 

 

 

 

 

 

 

5

LIM

Study service contract to assess the potential impact of emerging trends and risks on labour inspection methodologies in the domain of occupational health and safety

Kontrakt serwisowy dotyczący oceny potencjalnego wpływu pojawiających się trendów i zagrożeń na metodologię inspekcji pracy w dziedzinie BHP

Cardiff University, Wlk. Brytania

 

2010-2012

 

Inne projekty

1

PROHELM

(Program COST)

Accident Prevention Options with Motorcycle Helmets

Kaski motocyklowe jako element zapobiegania wypadkom wśród motocyklistów

EMPA, Szwajcaria

2005-2009

2

 

Good practices in agriculture social partners participation in the prevention of musculoskeletal disorders

Dobre praktyki w rolnictwie oraz udział partnerów społecznych w prewencji schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego

IDEWE, Belgia

2009

 

 

 

4

PRIMAeT

(Leonardo da Vinci Program)

Psychosocial Risk Management – Vocational Education and Training

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym - edukacja i szkolenie

University of Nottingham,
Wlk. Brytania

2009-2011

5.

PSYRES

Psychological health and well-being in restructuring: key effects and mechanisms

Zdrowie psychiczne i dobrostan
pracowników w procesie restrukturyzacji - główne skutki i mechanizmy

 

TNO, Holandia

2010-2012

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP