Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Dziale | Skład osobowy | Współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi | Projekty międzynarodowe | Instytuty zagraniczne | Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB


Dział Współpracy Międzynarodowej - Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB

Pracownicy Instytutu uczestniczyli lub uczestniczą w pracach organów doradczych Komisji Europejskiej
 • Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (Advisory Committee on Safety and Health at Work – ACSH) przy Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans - przedstawiciel Rządu RP – prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
  • grupy robocze Komitetu Doradczego ACSH:
   • Grupa robocza ds. opracowania Strategii Wspólnoty w dziedzinie BHP na lata 2007-2012 (WP ”Community Strategy 2007-2012” ) - prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
   • Grupa robocza ds. projektu Scoreboard (WP ”Scoreboard”) - dr inż. Zofia Pawłowska
   • Grupa robocza ds. opracowania przewodnika wdrażania dyrektywy dot. pól elektromagnetycznych (WP "Electromagnetic Fields") - dr inż. Jolanta Karpowicz
   • Grupa robocza ds. opracowania poradnika dotyczącego ochrony pracownika w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa (WP “Guide Agriculture & Forestry") - dr inż. Andrzej Dąbrowski

 • Naukowy Komitet ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy(Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents - SCOEL) - przedstawiciel RP - dr Jolanta Skowroń

 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) – Rada Zarządzająca (Governing Board) - przedstawiciel Rządu RP – prof. dr hab. med. Danuta Koradecka; Grupa Doradcza Obserwatorium Ryzyka (Risk Observatory Advisory Group) - przedstawiciel Rządu RP – dr inż. Daniel Podgórski.


Pracownicy Instytutu uczestniczą również, jako eksperci narodowi, w pracach Komitetu ds. Postępu Technicznego ds. wykazu indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego oraz grup roboczych, m.in. ds. promieniowania optycznego, ergonomii.

Biorą także udział w pracach komitetów technicznych ISO i CEN, a także komitetów horyzontalnych jednostek notyfikowanych oraz grup pionowych działających w obszarze dyrektyw nowego podejścia, dotyczących normalizacji i certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach międzynarodowych. Są również zaangażowani w organizację spotkań w ramach projektów międzynarodowych realizowanych przez Instytut, przygotowywanie wizyt  przedstawicieli instytucji zagranicznych w CIOP-PIB a także przeprowadzanie w Instytucie szkoleń dla specjalistów zagranicznych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP