Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (C)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
Chlor
[7782-50-5]
1,5 9 - PN-75/Z-04037/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chloru. oznaczanie chloru na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z oranżem metylowym
Chlorek amonu (amonowy chlorek) - pary i dymy
[12125-02-9]
10 20 - PN-Z-04265:2000 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku amonu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Chlorek amonu
Chlorek chromylu
[14977-61-8]
0,15 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Chlorfenwinfos- fosforan (V) 2-chloro-1- (2,4-dichlorofenylo) winylu-dietylu
[470-90-6]
0,01 0,1 - PN-87/Z-04182/08 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie chlorfenwinfosu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Chloroacetaldehyd
[107-20-0]
1 3 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Aldehyd chlorooctowy
2-Chloroanilina (o-chloroanilina)
[95-51-2]
3 10 - PN-81/Z-04031/03     Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie aniliny, toluidyny, etyloaniliny i chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-89/Z-04031/07
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
2-,3-,4-Chloroanilina - metoda oznaczania
3-Chloroanilina (m-chloroanilina)
[108-42-9]
3 10 - PN-81/Z-04031/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie aniliny, toluidyny, etyloaniliny
i chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
2-,3-,4-Chloroanilina - metoda oznaczania
4-Chloroanilina (p-chloroanilina)
[106-47-8]
3 10 - PN-81/Z-04031/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie aniliny, toluidyny, etyloaniliny i chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
2-,3-,4-Chloroanilina - metoda oznaczania
Chlorobenzen
[108-90-7]
50 150 - PN-Z-04022-3:2001 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorobenzenów. Oznaczanie chlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Chlorobenzen
2-Chlorobuta- 1,3-dien (chloropren, 2-chloro-1,3-butadien)
[126-99-8]
2 16 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Chlorodifluorometan
(Freon 22)
[75-45-6]
3000 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Chlorodinitrobenzen (dwunitrochlorobenzen) - mieszanina izomerów
[25567-67-3]
1 3 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 1-Chloro-2,4-dinitrobenzen, 1-Chloro-3,4-dinitrobenzen– metoda oznaczania
PN-Z-04320:2001
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwunitrochlorobenzenu. Oznaczanie dwunitrochlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1-Chloro-2,3- epoksypropan (epichlorohydryna)
[106-89-8]
1 - PN-81/Z-04029/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości epichlorohydryny. Oznaczanie epichlorohydryny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Chloroetan (etylu chlorek)
[75-00-3]
200 1600 - PN-Z-04279:2001 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie chlorku etylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Chloroetan
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
2-Chloroetanol (chloroetylowy alkohol, chlorohydryna etylenowa)
[107-07-3]
1 3 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25) Chloroetanol – metoda oznaczania
Chloroeten (winylu chlorek)
[75-01-4]
5 30 - PN-78/Z-04112/0
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku winylu. Oznaczanie chlorku winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
4-Chlorofenol (p-chlorofenol)
[106-48-9]
1 3 - PN-74/Z-04052/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorofenoli. Oznaczanie p-chlorofenolu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-80/Z-04052/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorofenoli. Oznaczanie p-chlorofenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Chloro (fenylo)metan (benzylu chlorek)
[100-44-7]
3 - 5 PN-Z-04249:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości składników gazu płynnego. Oznaczanie chlorku benzylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Chloroform
[67-66-3]
50 225 - PN-88/Z-04187/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chloroformu. Oznaczanie chloroformu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Chloromekwatu chlorek
[999-81-5]
15 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Chlorometan (metylu chlorek)
[74-87-3]
20 160 - PN-79/Z-04122/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku metylu. Oznaczanie chlorku metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Chloronitrobenzen (nitrochlorobenzen) - mieszanina izomerów
[25167-93-5]
1 3 - PN-79/Z-04130/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku metylu. Oznaczanie chlorku metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki
1-Chloro-1- nitropropan (chloronitropropan)
[600-25-9]
10 - - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Chloropiryfos- tiofosforan (V)O,O-dietylu- O-3,5,6-trichloro-2 -pirydylu
[2921-88-2]
0,2 0,6 - PN-Z-04182-23:2000 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie chloropiryfosu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
4-Chlorostyren (p-chlorostyren)
[2039-85-2]
50 400 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 4-Chlorostyren
2-Chlorotoluen (o-chlorotoluen)
[95-49-8]
100 250 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 o-Chlorotoluen
Chlorowodór
[7647-01-0]
5 - 10 PN-92/Z-04225/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorowodoru. Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną z pobieraniem próbek na sączki
PN-93/Z-04225/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorowodoru. Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną z pobieraniem próbek do płuczek
Chrom metaliczny i związki chromu (III)
[7440-47-3]
[-]
0,5 - - Metoda opracowana w IMP  
Chromiany (VI) i dichromiany (VI) (chromiany)
[-]
0,1 0,3 - PN-79/Z-04126/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chromu i jego związków. Oznaczanie chromu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
PN-87/Z-04126/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chromu i jego związków. Oznaczanie chromu sześciowartościowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczą z kwaśną ekstrakcją próbki
PN-87/Z-04126/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chromu i jego związków. Oznaczanie chromu sześciowartościowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z alkaliczną ekstrakcją próbki
Cyjanamid
[420-04-2]
2 4 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Cyjanamid
Cyjanamid wapnia
[156-62-7]
1 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z.22 Cyjanamid wapnia – metoda oznaczania
Cyjanowodór i cyjanki- w przeliczeniu na HCN
[74-90-8]
0,3 - 10 PN-70/Z-04053 Oznaczanie zawartości cyjanowodoru w powietrzu
Cykloheksan
[110-82-7]
300 1000 - PN-86/Z-04151/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości cykloheksanu. Oznaczanie cykloheksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Cykloheksanol
[108-93-0]
10 - PN-79/Z-04129/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości cykloheksanolu. Oznaczanie cykloheksanolu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z dwufenyloaminą
Cykloheksanon
[108-94-1]
40 80 - PN-76/Z-04087 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości cykloheksanonu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Cykloheksen
[110-83-8]
300 900 - PN-86/Z-04163/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości cykloheksenu. Oznaczanie cykloheksenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Cykloheksyloamina
[108-91-8]
40 80 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Cykloheksyloamina
Cyklopenta-1,3-dien (cyklopentadien-1,3)
[542-92-7]
200 - - PN-Z-04255:1999 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie 1,3-cyklopentadienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Cyna i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu (cyny wodorku) - w przeliczeniu na Sn - dymy i pyły
[7440-31-5]
2 - - PN-92/Z-04229/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości cyny i jej związków Oznaczanie cyny i jej związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z fioletem pirokatechinowym
PN-Z-04229-3:1996
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości cyny i jej związków. Oznaczanie cyny i jej związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Cyrkon i jego związki– w przeliczeniu na Zr
[7440-67-7]
5 10 - prPN-Z-04293  
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Cyrkon i jego związki

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP