Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady

CHLOREK WINYLU      C2H3Cl      0040

(CHLOROETEN)

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwa i synonimy:
polskie: chlorek winylu, chloroetylen, chloroeten
angielskie: vinyl chloride, chloroethylene, chloroethene
niemieckie: Vinylchlorid, Chloräthan, Monochloräthylen, Vinylchlorür
francuskie: chlorure de vinyle, monochloroéthylene, chloroéthene
rosyjskie: хлористый винил, винилхлорид

Nazwa wg lUPAC: chloroethene
Wzór chemiczny: CH2=CHCI

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Chlorek winylu – substancja podstawowa

Klasyfikacja substancji: F+; R12
Rakotw. Kat. 1; R45
  
Numer CAS:75-01-4
Numer UN (ONZ)1086
Numer RTECSKV9625000
Numer indeksowy:602-023-00-7
Numer WE (EINECS):200-831-0

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Substancja skrajnie łatwo palna, rakotwórcza. Może powodować raka.

4. PIERWSZA POMOC

Niezbędne leki: tlen.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

 
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia.   Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Podawać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

W razie utrzymywania się dolegliwości – transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

Nieprzytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Odessać przez cewnik strzykawką wydzielinę z nosa i jamy ustnej. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU z podawaniem tlenu. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Kontrolować akcję serca (EKG). Nie podawać adrenaliny ani innych amin katecholowych. Przy zaburzeniach oddychania stosować sztuczne oddychanie aparatem typu AMBU z podawaniem tlenu. Transport do szpitala karetką reanimacyjną.

SKAŻENIE SKÓRY
skroplonym gazem

Pierwsza pomoc przedlekarska

Ze względu na ryzyko odmrożenia skóry podczas oblania skroplonym gazem, spłukiwać dużą ilością chłodnej wody nie zdejmując ubrania. Następnie ostrożnie zdjąć mokrą odzież, założyć na odmrożoną lub zaczerwienioną skórę jałowy opatrunek, okryć prześcieradłem i kocem (chronić przed utratą ciepła).

Pomoc lekarska

W zależności od wskazań (rozległości zmian) transport do szpitala karetką PR z zapewnieniem pomocy dermatologa albo chirurga.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska

Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody około 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Pomoc lekarska

W każdym przypadku skażenia oczu konieczna pilna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Klasa temperaturowa: T1
Grupa wybuchowości: IIA

Kod HAZCHEM: 2WE

Szczególne zagrożenia
Skrajnie łatwo palny, toksyczny, gaz. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Zalecenia ogólne
Zawiadomić otoczenie o awarii.
Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację.
Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.
Uwaga: produkty spalania są silnie toksyczne.

Pożar
Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany średnie, woda – prądy rozproszone.
Mały pożar: na terenie otwartym pozwolić, aby gaz się wypalił, kontrolując z bezpiecznej odległości i chłodząc zbiorniki wodą; w pomieszczeniu zamkniętym gasić gaśnicą proszkową lub śniegową, lub wprowadzać gazowy dwutlenek węgla.
Duży pożar: gasić po odcięciu dopływu gazu proszkami gaśniczymi lub prądami wodnymi rozproszonymi. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu); jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia.
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji iwód.

Specjalne wyposażenie ochronne
Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną z aparatem izolującym drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne
Jak podano w punkcie 5.

Wyciek
Uwaga: obszar jest zagrożony wybuchem.
Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); uwalniający się gaz rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ gazu, uszczelnić, uszkodzony zbiornik umieścić w hermetycznej komorze awaryjnej).

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Wymagania dotyczące wentylacji
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna z obudową rejonu emisji gazu do środowiska  powietrznego oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji  miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej  w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą  odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożarulub wybuchu.

Postępowanie z substancją: podczas stosowania nie jeść,   nie pić, nie palić tytoniu, unikać wdychania gazu, przestrzegać zasad higieny   osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8),   pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wyposażonych w wentylację   miejscową i ogólną (jak podano w punkcie 8); nie używać iskrzących narzędzi;   unikać działania na substancję otwartego ognia i wysokiej temperatury.

Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnych zbiornikach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, (w budynku ognioodpornym), wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w wykonaniu przeciwwybuchowym, z wykładziną podłogową elektroprzewodzącą, bez ogrzewania.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Chronić przed działaniem światła, powietrza i wilgoci. Magazynowany chlorek winylu powinien być inhibitowany.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyższe dopuszczalne stężenia

NDS5 mg/m3 (chloroeten)
NDSCh 30 mg/m3
NDSP nieustalone

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
PN-78/Z-04112 ark. 01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku winylu. Oznaczanie chlorku winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.
PN-79/Z-04112 ark. 02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku winylu. Oznaczanie chlorku winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki.

Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym
 DSB – nieustalone

Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej
 Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej    należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym    stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika    oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej.
 Stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów powlekanych (np. vitonem), antyelektrostatyczną;  rękawice ochronne i obuwie ochronne (np. z gumy naturalnej); sprzęt ochrony  układu oddechowego: maskę lub półmaskę skompletowaną z pochłaniaczem typu A.
 W razie niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17% obj.) lub gdy stężenie związku  przekracza 1% obj., stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.
 W strefie zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej.
 W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku nie jest znane,  stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelny  skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Właściwości podstawowe

Masa cząsteczkowa: 62,50
Stan skupienia w temp. 20°C:gaz
Barwa:bezbarwny
Zapach:przyjemny, słodkawy
Temperatura topnienia (1013 hPa):-159,7°C
Temperatura wrzenia (1013 hPa): -13,9°C
Temperatura zapłonu:nie dotyczy
Temperatura samozapłonu:472°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 3,6% obj.
- górna:33% obj.
Granice wybuchowości w mieszaninie z tlenem:
- dolna: 4% obj.
- górna:70% obj.
Stężenie stechiometryczne:7,75% obj.
Gęstość gazu (-13,9°C, 1013 hPa):3,01 g/dm3
Gęstość cieczy w temp. -20°C:0,9834 g/cm3
Gęstość gazu względem powietrza (15°C, 1013 hPa):2,15
Prężność gazu: 
- w temp. 20°C:0,34 MPa
- w temp. 30°C:0,46 MPa
Stężenie pary nasyconej:nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie (20°C, 1013 hPa):0,1% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych.

Właściwości dodatkowe

Temperatura krytyczna:156,5°C
Ciśnienie krytyczne:5,59 MPa
Lepkość (15°C, 1013 hPa):0,0105 mPa•s
Ciepło właściwe (25°C, 1013 hPa):Cp = 0,858 J/(g•K)
Ciepło parowania w temp. wrzenia:334,3 J/g
Ciepło polimeryzacji:1138,8 J/g
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log):1,38

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: ulega polimeryzacji pod wpływem światła lub powietrza. W transporcie lub magazynowaniu powinien być inhibitowany (np.: fenolem, hydrochinonem).
Przy dłuższym działaniu tlenu z powietrza tworzy niestabilne, wybuchowe polinadtlenki. Ogrzewany ulega rozkładowi z wydzieleniem chlorowodoru.

Warunki, jakich należy unikać: źródła zapłonu, wysoka temperatura, działanie powietrza.

Materiały, jakich należy unikać: silne utleniacze.
Pod wpływem wilgoci działa korodująco na metale.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla, chlorowodór, fosgen.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Klasa toksyczności
Substancja rakotwórcza (kat. 1) oraz skrajnie łatwo palna wg wykazu substancji  niebezpiecznych.
Substancja umieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczymlub mutagennym.
Substancja rakotwórcza dla ludzi wg IARC (grupa 1).

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu – 25,9 ÷ 51,9 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) – 500 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) – brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) – brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) – 30 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja rakotwórcza, słabo drażniąca. Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, w niewielkiej ilości przez skórę.

Objawy zatrucia ostrego: w dużych stężeniach może powodować niewielkie podrażnienie spojówek i górnych dróg oddechowych. W stężeniach 2500-64000 mg/m3 wywołuje oszołomienie, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, szum w uszach, mdłości, następnie utratę świadomości. W stężeniach 180000-510000 mg/m3 szybko dochodzi do głębokiej narkozy. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, związane z uczuleniem mięśnia serca na endogenne katecholaminy. Zatrucia śmiertelne były prawdopodobnie skutkiem ostrej niewydolności krążenia (nie określono stężeń śmiertelnych dla człowieka). Wyciek chlorku winylu w stanie skroplonym (pod ciśnieniem) może spowodować znaczne oziębienie i miejscowe odmrożenie skóry.
Objawy zatrucia przewlekłego: chlorek winylu w stężeniach znacznie przekraczających normatywy higieniczne (kilkaset do kilku tys. mg/m3) powodował: zmiany w naczyniach krwionośnych włosowatych (kapilarach) palców rąk i stóp z ich zblednięciem (objaw Raynauda), zmiany w strukturze kości ostatnich paliczków palców dłoni (rzadziej w stopach) ze zniekształceniem (skróceniem) palców, zmiany skórne podobne do twardziny skóry (pseudosklerodermia), uszkodzenie wątroby, czasem powiększenie śledziony i zmiany we krwi. Następstwem narażenia jest nowotwór wątroby (naczyniako-mięsak).

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne/alarmowe poziomy substancji w powietrzu: nieustalone

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach wód powierzchniowych:  nieustalone

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych  ścieków przemysłowych: nieustalone

Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które    mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych: nieustalone

Stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych:

Dane do klasyfikacji
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków –- brak danych
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane
Graniczne stężenie toksyczne dla ryb Leuciscus idus melanotus – 250 mg/l (LC0/48 h)
Stężenie śmiertelne dla ryb Leuciscus idus melanotus – 356 mg/l (LC50/48 h),
438 mg/l (LC100/48 h)

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z odpadem
Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne.

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami
Opakowania wielokrotnego użytku.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

Numer rozpoznawczy materiału UN(ONZ):1086
Prawidłowa nazwa przewozowa:CHLOREK WINYLU, STABILIZOWANY
Klasa:2
Kod klasyfikacyjny:2F
Grupa pakowania:nie dotyczy
Instrukcje pakowania:P200
Numer rozpoznawczy zagrożenia:239
Oznakowanie sztuk przesyłki:"UN 1086",
Oznakowanie środków transportu:
pojazdy samochodowe:
wagony:
cysterny:
dodatkowo wagony cysterny:

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznakowanie opakowania

Identyfikacja: chlorek winylu

Numer WE (EINECS): 200-831-0                         Oznakowanie WE

Znaki ostrzegawcze:

Produkt skrajnie łatwo palny(F+) Produkt  toksyczny(T)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):
 
Zamieszczanie zwrotu R12 nie jest wymagane, ponieważ powtarza on znaczenie  znaku ostrzegawczego.
 R45 –może powodować raka

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):
S53 – unikać narażenia ? przed użyciem zapoznać się zinstrukcją
S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz,niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:
 R12 – Produkt skrajnie łatwo palny.
 R45 – Może powodować raka.

Numer rejestracyjny:0040

Jednostka zatwierdzająca:

Rada Programowa

 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP