Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady

CYKLOHEKSANON    C6H10O    0129

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwa i synonimy:
polskie: cykloheksanon, ketoheksametylen
angielskie: cyclohexanone, keto hexamethylene, sextone, pimelicketone
niemieckie: Cyclohexan, Ketohexamethylen
francuskie: cyclohexanone, sextone, anon, cétone pimélique
rosyjskie: циклогексанол, кетогексаметилен, пимелинкетон

Nazwa wg IUPAC: cyclohexanone
Wzór chemiczny: (CH2)5CO

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Cykloheksan – substancja podstawowa

Klasyfikacja substancji: R10
Xn; R20
  
Numer CAS:108-94-1
Numer UN (ONZ)1915
Numer RTECSGW1050000
Numer indeksowy:606-010-00-7
Numer WE (EINECS):203-631-1

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Substancja łatwo palna i szkodliwa. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

4. PIERWSZA POMOC

Niezbędne leki: tlen, płynna parafina.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Wyprowadzić  zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji dowolnej. Chronić  przed utratą ciepła. W razie duszności podawać tlen, najlepiej przez maskę  twarzową. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Postępowanie  objawowe. Kontynuować podawanie tlenu. Transport do szpitala karetką PR pod  nadzorem lekarza.

Nieprzytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Wynieść  zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z  jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Odessać przez cewnik strzykawką  wydzielinę z nosa i jamy ustnej. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować  sztuczne oddychanie metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU. Założyć  stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Lekarz  powinien uwzględnić prawdopodobieństwo innej przyczyny utraty przytomności  niż zatrucie cykloheksanonem i udzielić pomocy zgodnie z ogólnymi zasadami  postępowania. Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska

Zdjąć  odzież, myć skórę dużą ilością chłodnej wody najlepiej bieżącej (z mydłem,  jeżeli nie ma zmian na skórze). Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Ze  względu na łatwość wchłaniania przez skórę – transport do szpitala. W razie  potrzeby konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska

Płukać  oczy dużą ilości zimnej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Pomoc lekarska

Zapewnić  pilną konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Natychmiast  po połknięciu (w ciągu 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać u siebie  wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny.  Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Postępowanie  objawowe. Kontrolować akcję serca (EKG). Transport do szpitala karetką PR pod  nadzorem lekarza.  

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Klasa temperaturowa: T2
Grupa wybuchowości: IIA

Kod HAZCHEM: 3

Szczególne zagrożenia
Łatwo palna, szkodliwa ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.  Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych  częściach pomieszczeń.

Zalecenia ogólne
Zawiadomić otoczenie o awarii.
Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniuawarii.
Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.

Pożar
Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany odpornena alkohol, woda – prądy rozproszone. Nie stosować zwartych strumieni wody napowierzchnię palącej się cieczy.
Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenekwęgla).
Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianąlub prądami wodnymi rozproszonymi. Zbiorniki narażone na działanie ognia lubwysokiej temperatury chłodzić wodą; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia.
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji iwód.

Specjalne wyposażenie ochronne
Nałożyć odzież ochronną i aparat izolujący drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne
Jak podano w punkcie 5.

Wyciek
Uwaga: obszar zagrożony wybuchem.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używanianarzędzi iskrzących); nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków iwód; zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktuz uwalniającą się substancją; pary rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi;jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzoneopakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); w razie dużego wyciekumiejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilościrozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanegopojemnika; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Wymagania dotyczące wentylacji
 Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca pary z miejsc ich emisji,    oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej    przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej    części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać  warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.

Postępowanie z substancją: podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić  tytoniu, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par, przestrzegać zasad  higieny osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie  8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; nie używać iskrzących  narzędzi; unikać działania na substancję otwartego ognia i wysokiej temperatury.

Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie  zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu  magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w wykonaniu  przeciwwybuchowym, z wykładziną podłogową elektroprzewodzącą.
 Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz silnych utleniaczy.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyższe dopuszczalne stężenia

NDS40 mg/m3
NDSCh 80 mg/m3
NDSP nieustalone

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
 PN-76/Z-04087 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości cykloheksanonu  w powietrzu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym
 DSB – 5,0 mg cykloheksanonu/g kreatyniny
 Substancja oznaczana – cykloheksanon
 Materiał biologiczny – mocz
 Uwagi: pobór materiału do oznaczania powinien następować pod koniec ekspozycji  dziennej, w końcu tygodnia pracy.

Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej
 Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej    należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym    stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika    oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej.
 Stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów powlekanych (np. vitonem); rękawice  ochronne powlekane (np. vitonem, nitrylem lub z polialkoholu winylowego); obuwie  ochronne całotworzywowe lub całogumowe, gogle chroniące przed kroplami cieczy  (w przypadku skompletowania z półmaską); sprzęt ochrony układu oddechowego  w postaci półmaski lub maski skompletowanej z pochłaniaczem A. Klasę pochłaniacza  należy dobierać w zależności od stężenia objętościowego związku: do 0,1% obj.  – A1; 0,1 ÷ 0,5% obj. – A2; 0,5 ÷ 1% obj. – A3.
 W razie niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17% obj.) lub gdy stężenie związku  przekracza 1% obj., stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.
 W strefie zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej.
 W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest  znane, stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon  gazoszczelny skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).
 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Właściwości podstawowe

Masa cząsteczkowa: 98,15
Stan skupienia w temp. 20°C:ciecz
Barwa:bezbarwna
Zapach:podobny do zapachu acetonu
Temperatura topnienia:-31,2°C
Temperatura wrzenia: 156°C
Temperatura zapłonu: 44°C
Temperatura samozapłonu:420°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 1,3% obj.
- górna:9,4% obj.
Stężenie stechiometryczne:2,56% obj.
Gęstość w temp. 20°C:0,95 g/cm3
Gęstość par względem powietrza:3,4
Prężność par: 
- w temp. 20°C:4,7 hPa
- w temp. 30°C:8,3 hPa
Stężenie pary nasyconej: 
- w temp. 20°C:19 g/m3
- w temp. 30°C:32 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 9% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych.

Właściwości dodatkowe

Temperatura krytyczna:356°C
Ciśnienie krytyczne:3,85 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C:1,45097
Lepkość w temp. 15°C:2,45 mPa•s
Ciepło właściwe:2,04 J/(g•K)
Ciepło parowania: 
- w temp. wrzenia:410,4 J/g
- w temp. 29,2°C:457,3 J/g
Ciepło spalania:-35,88 kJ/g

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: w normalnych warunkach substancja stabilna.

Warunki, jakich należy unikać: źródła zapłonu, wysoka temperatura.

Materiały, jakich należy unikać: silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w środowisku pożaru  wydzielają się tlenki węgla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Klasa toksyczności
Substancja łatwo palna i szkodliwa wg wykazu substancji niebezpiecznych.
Substancja nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczymlub mutagennym.
Substancja nieoceniana pod względem działania rakotwórczego dla ludzi przez IARC.

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu – 4 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) – 1535 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) – 32666 mg/m3 (4 h)
LD50 (królik, skóra) – 948 mg/kg
TCL0 (człowiek, inhalacja) – 306 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca, działa słabo narkotyczniena ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pary w stężeniu około  200 mg/m3 może wywołać łzawienie oczu, kichanie, a w stężeniu ok. 300 mg/m3  – ból oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel, ból gardła, zaburzenia węchu.
 Para i mgła w dużym stężeniu może wywołać mdłości, wymioty, zawroty głowy,  zaburzenia koordynacji ruchów. Na podstawie danych eksperymentalnych u zwierząt  przypuszcza się, że w bardzo dużych stężeniach może wywołać narkozę u człowieka.
 Skażenie skóry ciekłą substancją powoduje miejscowe zaczerwienienie.
 Skażenie oczu ciekłą substancją wywołuje ból i zaczerwienienie spojówek; może  nastąpić uszkodzenie rogówki.
 Drogą pokarmową prawdopodobnie może wywołać ból gardła i przełyku, ból brzucha  i inne zaburzenia trawienne (nie opisywano zatruć u ludzi).
 
Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzane narażenie na ciekłąsubstancję wywołuje odtłuszczenie skóry, często z wtórną infekcją.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne i alarmowe poziomy w powietrzu: nieustalone

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach wód powierzchniowych:  nieustalone

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych  ścieków przemysłowych: nieustalone

Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które  mogš być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych: nieustalone

Stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych:

Dane do klasyfikacji
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) Scenedesmus quadricauda – 370mg/l
Microcystis aeruginosa – 52 mg/l
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii: brak danych

Inne dane
Graniczne stężenie toksyczne dla:
– ryb Leuciscus idus melanotus – 329 mg/l
– skorupiaków Daphnia magna – 526 mg/l
Stężenie śmiertelne dla:
– ryb Leuciscus idus melanotus – 564 mg/l
– skorupiaków Daphnia magna – 1240 mg/l
Stężenie toksyczne dla:
– bakterii Pseudomonas putida – 180 mg/l
– pierwotniaków Entosiphon sulcatum – 545 mg/l
Toksyczność ostra (LC50/48 h) dla ryb Leuciscus idus melanotus – 536 mg/l
Toksyczność ostra (EC50/24 h) dla skorupiaków Daphnia magna – 820 mg/l

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na  podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z odpadem
Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć  możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne.

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami
Opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów.  Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi  przepisami.
Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu,mogą być dalej stosowane.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

Numer rozpoznawczy materiału UN(ONZ):1915
Prawidłowa nazwa przewozowa:CYKLOHEKSANON
Klasa:3
Kod klasyfikacyjny:F1
Grupa pakowania:III
Instrukcje pakowania:P001, IBC03, LP01, R001
Numer rozpoznawczy zagrożenia:30
Oznakowanie sztuk przesyłki:"UN 1915”",

Oznakowanie środków transportu:


pojazdy samochodowe:


wagony:


cysterny:

15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznakowanie opakowania

Identyfikacja: : cykloheksanon

Numer WE (EINECS):203-631-1 Oznakowanie WE

Znaki ostrzegawcze:

Produkt  szkodliwy (Xn)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):
 R10 – Produkt łatwo palny.
 R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):
 S2 – Chronić przed dziećmi.
 S25 – Unikać zanieczyszczenia oczu.

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:
 R10 – Produkt łatwo palny.
 R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Numer rejestracyjny:0129

Jednostka zatwierdzajšca:

Rada Programowa

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP