Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Konferencje i seminaria | Targi, wystawy | Nasze nagrody i wyróżnienia | Konkursy | Wydarzenia | Galeria zdjęć | Zamówienia publiczne wszczęte | Zamówienia publiczne zakończone | Rozprawy Doktorskie w CIOP PIB


OGŁOSZENIA
O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

                                ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
                            tel. (0-22) 623 43 98,     fax: (0-22) 840.81.41


Warszawa, dn. 15.04.2014 r.
EZ/ZP-4/2014

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na dostawę samochodu osobowego, nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.Warszawa, dn. 03.04.2014 r.
EZ/ZP-3/2014

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na dostawę samochodu osobowego, nie wpłynęła żadna oferta.


W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.Warszawa, dn. 25.02.2014 r.


TA/ZP-1/2014


Informacja o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu manekinów  antropomorficznych z systemami akwizycji danych do badań dynamicznych zjawisk  mechanicznych towarzyszących upadkowi i powstrzymywaniu spadania człowieka z  wysokości


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.), na dostawę zestawu manekinów antropomorficznych z systemami  akwizycji danych do badań dynamicznych zjawisk mechanicznych towarzyszących  upadkowi i powstrzymywaniu spadania człowieka z wysokości, Zamawiający dokonał  czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy Beatronic  Polska Sp. z o.o., ul. Rejtana 15 lok. 27, 02-516 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów –  100 w kryterium oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów  na wniesienie środków ochrony prawnej.Warszawa, dn. 03.02.2014 r.


EZ/ZP-2/2014


Informacja o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę biletów transportu  zbiorowego w Warszawie


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.), na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie, Zamawiający  dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

 Wybrana została oferta Wykonawcy Zarząd  Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa.

 W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów –  100, w kryterium oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy  Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na  wniesienie środków ochrony prawnej.Warszawa, dn. 07.01.2014 r.


EZ/ZP-27/2013


Informacja o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii  elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług  dystrybucji energii elektrycznej


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na kompleksową dostawę energii  elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług  dystrybucji energii elektrycznej, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej  oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy PGE  OBRÓT S.A., Oddział I z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź.

 W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów –  100, w kryterium oceny ofert.

 Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów  na wniesienie środków ochrony prawnej.
Warszawa, dn. 31.12.2013 r.
EZ/ZP-23/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania w Warszawie i/lub w Łodzi


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na usługę sprzątania w Warszawie i/lub w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:
Część 1 – Firma Usługowa MIDIS Mirosław Sieńko, ul. Radziwie 7/110, 01-164 Warszawa;
Część 2 – CLEANER Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź;


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło czterech Wykonawców na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia:
Oferta nr 1 - CLEANER Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź;
Oferta nr 3 - BASMA Barbara Wyszkowska, ul. Bolkowska 1/15, 01-466 Warszawa;
Oferta nr 4 - Firma Usługowa MIDIS Mirosław Sieńko, ul. Radziwie 7/110, 01-164 Warszawa;

Część 2 zamówienia:
Oferta nr 1 - CLEANER Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź;
Oferta nr 2 - ARTMAR, ul. Zagrodowa 10/12, 93-354 Łódź;
Oferta nr 4 - Firma Usługowa MIDIS Mirosław Sieńko, ul. Radziwie 7/110, 01-164 Warszawa;

Porównanie złożonych ofert:
Część 1
Numer oferty              Liczba pkt w kryterium cena
    1                                  66,67
    3                                   100
    4                                  70,59

Część 2
Numer oferty              Liczba pkt w kryterium cena
    1                                   100
    2                                  80,69
    4                                    73

Zamawiający informuje, że przedstawiciel firmy BASMA Barbara Wyszkowska poinformowała, iż w złożonej ofercie została źle skalkulowana wartość zamówienia, tym samym Wykonawca nie podpisze umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp,

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowy zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami na poszczególne części zamówienia, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.


Warszawa, dn. 20.12.2013 r.
EZ/ZP-26/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy LYRECO Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów. Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców:  
Oferta nr 1 - PPHU ROZETTE Kinga Stefańska-Boszhard, ul. Gen Bartnowskiego 11, 99-400 Łowicz;
Oferta nr 2 - BEA Sp. z o.o., ul. Łodygowa 90, 05-091 Ząbki;
Oferta nr 3 - LYRECO Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów.
Porównanie złożonych ofert:
Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

1

93,52

2

92,07

3

100


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.


W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowy zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami na poszczególne części zamówienia, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
Warszawa, dn. 18.12.2013 r.

SZ/ZP-25/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na przeloty zagraniczne oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne wraz z ubezpieczeniem podróżnych


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na przeloty zagraniczne oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne wraz z ubezpieczeniem podróżnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty HAPPY HOLIDAY TRAVEL DUO Sp. z o.o., ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 100 punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło ośmiu Wykonawców:
Oferta nr 1 - FURNEL TRAVEL International Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa;
Oferta nr 2 - MCI Sp. z o.o., ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków;

Oferta nr 3 - HAPPY HOLIDAY TRAVEL DUO Sp. z o.o., ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa;
Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe SUPERTOUR Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 26, 02-306 Warszawa;
Oferta nr 5 - Agencja Podróży TRANSER, Plac Solny 18/19, 50-063 Wrocław;
Oferta nr 6 - TOP –PODRÓŻE Ewa Koś, Plac Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin;
Oferta nr 7 - BUSINESS TRAVEL CLUB Sp. z o.o., ul. M. Kopernika 30 lok. 213, 00-336 Warszawa;
Oferta nr 8 - DELTA TOUR Sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty

Liczba pkt w kryterium wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego

Liczba pkt w kryterium wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu kolejowego zagranicznego

Liczba pkt w kryterium wysokość składki ubezpieczenia zajeden dzień podróży brutto

Razem

1.8,90
------ x 80 = 79,11
9,00
6,15
------ x 10 = 4,39
14,00
1,90
------ x 10 = 7,72
2,46

91,22

2.8,90
------ x 80 = 64,73
11,00
6,15
------ x 10 = 6,15
10,00
1,90
------ x 10 = 7,60
2,50

78,48

3.8,90
------ x 80 = 80
8,90
6,15
------ x 10 = 10
6,15
1,90
------ x 10 = 10
1,90

100

4.8,90
------ x 80 = 24,55
29,00
6,15
------ x 10 = 3,33
18,45
1,90
------ x 10 = 6,33
3,00

34,21

8.8,90
------ x 80 = 71,20
10,00
6,15
------ x 10 = 6,15
10,00
1,90
------ x 10 = 3,17
6,00

80,52


Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony został Wykonawca – Agencja Podróży Transer (adres siedziby: Plac Solny 18/19, 50 – 063 Wrocław).

Uzasadnienie prawne i faktyczne wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w złożonej ofercie wskazał w wykazie usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, że w okresie ostatnich trzech lat świadczył lub świadczy, przez okres co najmniej 12 miesięcy, co najmniej trzy usługi rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przeloty zagraniczne oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne, o wartości nie mniejszej niż 400.000 PLN. Z załączonych referencji wynika, iż Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu doświadczenia.

Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Ponadto, w toku postępowania zostały odrzucone następujące oferty:
Oferta nr 6 – TOP PODRÓŻE Ewa Koś, Plac Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę TOP PODRÓŻE Ewa Koś, ponieważ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, w złożonej ofercie, zaoferował wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego 0,01 zł oraz wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu kolejowego zagranicznego 0,01 zł. Zamawiający, w toku badania ofert, wezwał Wykonawcę w dniu 13.12.2013 r. do złożenia wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W wyznaczonym terminie wpłynęło do Zamawiającego faksem pismo zawierające wyjaśnienia Wykonawcy, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę potwierdzają, że cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Obowiązujące orzecznictwo wskazuje, iż istotnym jest, aby Wykonawca składając wyjaśnienia wskazał, które z elementów art. 90 ust. 2 ustawy Pzp przyczyniają się do tak korzystnego ukształtowania ceny (np.: wyrok KIO 2251/11, KIO 2559/11, KIO 2573/11 i in.).

Wyjaśnienia Wykonawcy, że cena 0,01 zł za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego i kolejowego zagranicznego objęła wszystkie koszty niezbędne dla wykonania zamówienia, są dla Zamawiającego niewystarczające. Taka oferta, zawiera bowiem cenę niewiarygodnie niską, znacząco odbiegającą od cen rynkowych dla tego typu usług. Tym samym, zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy naruszałoby zasadę równego traktowania Wykonawców. Narażony jest też interes Zamawiającego, ponieważ powstałe w ten sposób straty musiałyby wpłynąć na kwestię należytego wykonania świadczenia lub zostać zrekompensowane poprzez podniesienie cen innych świadczeń.

Należy podkreślić, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wystawienie biletu lotniczego zagranicznego i kolejowego zagranicznego jest jedną z czynności w procesie pozyskiwania biletu przez Zamawiającego, a opis przedmiotu zamówienia określa szereg czynności poprzedzających i finalizujących proces nabycia biletów od Wykonawcy. Każda z tych czynności wymaga zaangażowania ze strony Wykonawcy takich elementów kosztowych, jak praca osób zatrudnionych, użycie Internetu, telefonu, zużycie materiałów biurowych, kosztów utrzymania lokalu, w którym Wykonawca prowadzi swoją działalność, użycia programów rezerwacyjnych oraz wiele innych kosztów ponoszonych indywidualnie przez Wykonawcę. Zaoferowana cena 0,01 zł za wystawienie biletu lotniczego i kolejowego musiałaby u Wykonawcy wystarczyć na pokrycie wszystkich tych kosztów.

Ponadto należy wskazać, że z zapisu SIWZ, dotyczącego sposobu obliczania ceny (vide Rozdział XIV SIWZ) jednoznacznie wynika, że opłata transakcyjna musi uwzględniać rzeczywiste koszty wystawienia biletu lotniczego i kolejowego oraz koszt jego dostarczenia do Zamawiającego.

W ocenie Zamawiającego, zaoferowana przez Wykonawcę cena za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego i kolejowego zagranicznego w kwocie 0,01 zł brutto oznacza, że Wykonawca zaoferował realizację usługi poniżej kosztów własnych. W konsekwencji uznać należy, że jedynym celem, który chciał osiągnąć Wykonawca było uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi wykonawcami w prowadzonym postępowaniu z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Z uwagi na brak definicji pojęcia rażąco niskiej ceny, należy oprzeć się na wykładni językowej, gdzie użyty zwrot oznacza ofertę z ceną niewiarygodnie niską, znacząco odbiegającą od cen rynkowych. Taka cena może wskazywać na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów ponoszonych przez Wykonawcę. Powyższe rozumowanie potwierdza wyrok SO w Warszawie z dnia 6 września 2002 r., V Ca 1020/02, ZPO 2002, nr 1, poz. 68, dotyczący co prawda uchylonej już ustawy o zamówieniach publicznych, jednakże zawarte w jego uzasadnieniu stwierdzenie, odnoszące się do wysokości cen podawanych w ofertach, zachowuje aktualność. Sąd stwierdził w nim, że „kwota 1 zł, jako odpowiadająca miesięcznemu kosztowi zarządzania obiektami i wynagrodzenia zarządcy (...), jest oczywiście nierealna z punktu widzenia logiki i doświadczenia życiowego i racjonalności decyzji ekonomicznych przedsiębiorców". Obowiązek odrzucenia takiej oferty jest spowodowany więc z jednej strony obawą o nienależyte wykonanie zamówienia, z drugiej zaś – brakiem zgody na zachowania wykonawców, które godzą w uczciwą konkurencję. [vide: Włodzimierz Dzierżanowski, Komentarz do art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Lex 2010].

Ponadto, przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). stanowi, iż "czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta". Natomiast zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów własnych, [Włodzimierz Dzierżanowski, Komentarz do art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Lex 2010].

Zdaniem Zamawiającego oferta Wykonawcy jest niezgodna zarówno z prawem, jak i dobrymi obyczajami w sposób zagrażający i naruszający interesy zarówno drugiego wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu, jak i bezpośrednio interesy Zamawiającego. Oczywistym jest, iż zaniżanie cen przez jednego z wykonawców, może prowadzić do eliminacji z rynku innych wykonawców, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami (tak też wyrok KIO 297/12 z dnia 21.02.2012r.). Warto tutaj przywołać inne istotne dla oceny sprawy orzeczenie, w którym czytamy, że "dla ustalenia, że działania producenta wypełniają znamiona deliktu opisanego w art. 3 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie trzeba wykazywać naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta, wystarczy ustalenie, że taka działalność owemu interesowi zagraża" (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 października 2006 I ACa 1103/06).

Warto zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 14 ustawy Pzp, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zawarcie umowy, której choćby tylko niektóre ze świadczeń są nieekwiwalentne może powodować jej nieważność w całości lub części, na podstawie art. 58 § 2 K.c. (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010, sygn. IV CSK 432/09 "Umowa naruszająca zasadę ekwiwalentności świadczeń (rażąca dysproporcja świadczeń) stron może być oceniona - w świetle postanowień art. 58 § 2 k.c., zwłaszcza wówczas, gdy nie powstały wszystkie przesłanki wyzysku przewidziane w art. 388 § 1 k.c.”).

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zatem w świetle powyższych ustaleń Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.


Oferta nr 7 – BUSINESS TRAVEL CLUB Sp. z o.o., u. M. Kopernika 30 lok. 213, 00-336 Warszawa

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę BUSINESS TRAVEL CLUB Sp. z o.o., ponieważ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, w złożonej ofercie, zaoferował wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego 0,01 zł. Zamawiający, w toku badania ofert, wezwał Wykonawcę w dniu 13.12.2013 r. do złożenia wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W wyznaczonym terminie wpłynęło do Zamawiającego pocztą pismo zawierające wyjaśnienia Wykonawcy. Jednak wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę potwierdzają, że cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Obowiązujące orzecznictwo wskazuje, iż istotnym jest, aby Wykonawca składając wyjaśnienia wskazał, które z elementów art. 90 ust. 2 ustawy Pzp przyczyniają się do tak korzystnego ukształtowania ceny (np.: wyrok KIO 2251/11, KIO 2559/11, KIO 2573/11 i in.).

Wyjaśnienia Wykonawcy, że cena 0,01 zł za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego objęła wszystkie koszty niezbędne dla wykonania zamówienia, są dla Zamawiającego niewystarczające. Taka oferta, zawiera bowiem cenę niewiarygodnie niską, znacząco odbiegającą od cen rynkowych dla tego typu usług. Tym samym, zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy naruszałoby zasadę równego traktowania Wykonawców. Narażony jest też interes Zamawiającego, ponieważ powstałe w ten sposób straty musiałyby wpłynąć na kwestię należytego wykonania świadczenia lub zostać zrekompensowane poprzez podniesienie cen innych świadczeń.

Należy podkreślić, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wystawienie biletu lotniczego zagranicznego jest jedną z czynności w procesie pozyskiwania biletu przez Zamawiającego, a opis przedmiotu zamówienia określa szereg czynności poprzedzających i finalizujących proces nabycia biletów od Wykonawcy. Każda z tych czynności wymaga zaangażowania ze strony Wykonawcy takich elementów kosztowych, jak praca osób zatrudnionych, użycie Internetu, telefonu, zużycie materiałów biurowych, kosztów utrzymania lokalu, w którym Wykonawca prowadzi swoją działalność, użycia programów rezerwacyjnych oraz wiele innych kosztów ponoszonych indywidualnie przez Wykonawcę. Zaoferowana cena 0,01 zł za wystawienie biletu lotniczego musiałaby u Wykonawcy wystarczyć na pokrycie wszystkich tych kosztów.

W ocenie Zamawiającego, zaoferowana przez Wykonawcę cena za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego w kwocie 0,01 zł brutto oznacza, że Wykonawca zaoferował realizację usługi poniżej kosztów własnych. W konsekwencji uznać należy, że jedynym celem, który chciał osiągnąć Wykonawca było uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi wykonawcami w prowadzonym postępowaniu z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Z uwagi na brak definicji pojęcia rażąco niskiej ceny, należy oprzeć się na wykładni językowej, gdzie użyty zwrot oznacza ofertę z ceną niewiarygodnie niską, znacząco odbiegającą od cen rynkowych. Taka cena może wskazywać na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów ponoszonych przez Wykonawcę. Powyższe rozumowanie potwierdza wyrok SO w Warszawie z dnia 6 września 2002 r., V Ca 1020/02, ZPO 2002, nr 1, poz. 68, dotyczący co prawda uchylonej już ustawy o zamówieniach publicznych, jednakże zawarte w jego uzasadnieniu stwierdzenie, odnoszące się do wysokości cen podawanych w ofertach, zachowuje aktualność. Sąd stwierdził w nim, że „kwota 1 zł, jako odpowiadająca miesięcznemu kosztowi zarządzania obiektami i wynagrodzenia zarządcy (...), jest oczywiście nierealna z punktu widzenia logiki i doświadczenia życiowego i racjonalności decyzji ekonomicznych przedsiębiorców". Obowiązek odrzucenia takiej oferty jest spowodowany więc z jednej strony obawą o nienależyte wykonanie zamówienia, z drugiej zaś – brakiem zgody na zachowania wykonawców, które godzą w uczciwą konkurencję. [vide: Włodzimierz Dzierżanowski, Komentarz do art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Lex 2010].

Ponadto, przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). stanowi, iż "czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta". Natomiast zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów własnych, [Włodzimierz Dzierżanowski, Komentarz do art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Lex 2010].

Zdaniem Zamawiającego oferta Wykonawcy jest niezgodna zarówno z prawem, jak i dobrymi obyczajami w sposób zagrażający i naruszający interesy zarówno drugiego wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu, jak i bezpośrednio interesy Zamawiającego. Oczywistym jest, iż zaniżanie cen przez jednego z wykonawców, może prowadzić do eliminacji z rynku innych wykonawców, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami (tak też wyrok KIO 297/12 z dnia 21.02.2012r.). Warto tutaj przywołać inne istotne dla oceny sprawy orzeczenie, w którym czytamy, że "dla ustalenia, że działania producenta wypełniają znamiona deliktu opisanego w art. 3 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie trzeba wykazywać naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta, wystarczy ustalenie, że taka działalność owemu interesowi zagraża" (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 października 2006 I ACa 1103/06).

Warto zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 14 ustawy Pzp, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zawarcie umowy, której choćby tylko niektóre ze świadczeń są nieekwiwalentne może powodować jej nieważność w całości lub części, na podstawie art. 58 § 2 K.c. (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010, sygn. IV CSK 432/09 "Umowa naruszająca zasadę ekwiwalentności świadczeń (rażąca dysproporcja świadczeń) stron może być oceniona - w świetle postanowień art. 58 § 2 k.c., zwłaszcza wówczas, gdy nie powstały wszystkie przesłanki wyzysku przewidziane w art. 388 § 1 k.c.”).

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zatem w świetle powyższych ustaleń Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.


Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie) wobec czynności:

1)        wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)        odrzucenia oferty Wykonawcy.


Termin wniesienia odwołania wynosi 5 dni od dnia przesłania informacji. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej", w art. od 179 do 198.Warszawa, dn. 16.12.2013 r.

 

EZ/ZP-20/2013

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą  sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na kompleksową  dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i  świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, nie wpłynęła żadna oferta.

 W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia  postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Warszawa, dn. 16.12.2013 r.


EZ/ZP-24/2013


Informacja o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w  Warszawie i/lub w Łodzi


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze  zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na ochronę osób i mienia w Warszawie i/lub w  Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w:
Części 1 zamówienia – KOBRA  Wł.Nikiciuk, P.Niewiadomski Sp.J., ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa;

Części 2 zamówienia - KONSALNET Ochrona Sp. z o.o., ul.  Przasnyska 6a , 01-756 Warszawa.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty  złożyło trzech Wykonawców:

Część 1 zamówienia:

Oferta nr 1 – KOBRA  Wł.Nikiciuk, P.Niewiadomski Sp.J., ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa;

Oferta nr 2 –  KONSALNET Ochrona Sp. z o.o., ul. Przasnyska  6a, 01-756 Warszawa;

Oferta nr 3 -  Konsorcjum: Usługowa Spółdzielnia UNIWERSUM, ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa  i UNISERWIS Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa;

Część 2 zamówienia:

Oferta nr 1 – KOBRA  Wł.Nikiciuk, P.Niewiadomski Sp.J., ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa;

Oferta nr 2 –  KONSALNET Ochrona Sp. z o.o., ul. Przasnyska  6a, 01-756 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:

Część 1 zamówienia

                                   
Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

1

100

2

96,20


Część 2

                                   
     Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

1

94,05

2

100


W toku postępowania została odrzucona oferta nr 3 na Część 1 zamówienia -  Konsorcjum: Usługowej Spółdzielni UNIWERSUM, ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa  i UNISERWIS       Sp. z o.o., ul.  Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa.

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Pzp  Zamawiający odrzuca ofertę Konsorcjum Usługowej Spółdzielni UNIWERSUM Sp. z  o.o. i UNISERWIS Sp. z o.o., gdyż Wykonawca ten potwierdził swoimi wyjaśnienia,  iż zaoferowana cena, jest ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu  zamówienia.

Wykonawca, w złożonych wyjaśnieniach, określił stawkę roboczogodziny na  kwotę netto 6,46 zł. W stawce tej oprócz wynagrodzenia dla pracownika ochrony  zostały ujęte również koszty składki ZUS, wyposażenia (budka parkingowa,  telefon, radiostacja przenośna i umundurowanie), koszt nadzoru, zysk w  wysokości 0,02 zł.

Analiza przedstawionych wyjaśnień pozwala na stwierdzenie, iż zaoferowana  przez Wykonawcę cena za wykonanie zamówienia jest ceną rażąco niską.  Przedstawione wyjaśnienia nie zawierają w swojej treści żadnych obiektywnych  czynników, które czyniłyby opłacalność przedmiotowego zamówienia dla Wykonawcy  przy tak skalkulowanej cenie. Przeciwnie, wskazana wysokość zaplanowanego zysku  jest zaprzeczeniem rentowności wykonania takiej usługi. Jeśli bowiem wykonanie  usługi obejmuje 11.028 godzin świadczenia ochrony, jak wyliczył Wykonawca, to  planowany zysk za roczne świadczenie ochrony jest na poziomie 220,56 zł (0,02  zł x 11.028 godzin). Trudno sobie wyobrazić, aby taki wynik zysku był  wystarczający do pokrycia choćby podstawowych kosztów, jakie Wykonawca ponosi z  racji swojego funkcjonowania. Wiadome jest bowiem, że zapłata za wykonywaną usługę  musi pokryć nie tylko uposażenie dla osób ją wykonujących, ale również musi  uwzględnić pokrycie chociażby w minimalnym stopniu kosztów ponoszonych z tytułu  funkcjonowania Wykonawcy na rynku (wszelkiego rodzaju koszty stałe jak opłaty  eksploatacyjne, czy komunikacyjne).

Ujęta kalkulacja w złożonych wyjaśnieniach odnosi się głównie do kosztów  osobowych pracowników ochrony mających świadczyć usługę, natomiast nie  uwzględnia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Planowanie zysku na tak  niskim poziomie jest działaniem podważającym rzetelność dokonania wyceny danej  usługi przez Wykonawcę, a także narusza zasady uczciwej konkurencji.

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z  dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w  stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zatem, w świetle powyższych ustaleń, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony  prawnej (odwołanie) wobec czynności m.in. odrzucenia oferty Wykonawcy. Termin  wniesienia odwołania wynosi 5 dni od dnia przesłania informacji. Informacje  dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp „Środki  ochrony prawnej", w art. od 179 do 198.
Warszawa, dn. 03.12.2013 r.


EZ/ZP-19/2013


 Informacja o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych  i materiałów eksploatacyjnych


Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na dostawę artykułów biurowych i materiałów  eksploatacyjnych, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż cena  najkorzystniejszej oferty i oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą  Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.Warszawa, dn. 03.12.2013 r.


TA/ZP-22/2013

 

Informacja o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wsparcia  technicznego


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na usługę w zakresie wsparcia  technicznego Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, na  poszczególne części zamówienia.

 Wybrana została oferta Wykonawcy COMP  S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

 W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów –  100, w kryterium oceny ofert.

 Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy  Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na  wniesienie środków ochrony prawnej.Warszawa, dn. 27.11.2013 r. TO/ZP-21/2013


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż w prenumeracie na 2014 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sprzedaż w prenumeracie na 2014 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w:
Części 1 zamówienia– Press Import Wydawnictw Naukowych J.Płomiński, G.Bogdan Sp.J., ul. Sienna 63 m 40, 00-820 Warszawa;Części 2 zamówienia - Kolporter Sp. z o.o. S.K.A. w Kielcach Centralny Dział Prenumeraty, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło siedmiu Wykonawców:
Część 1 zamówienia:

  • Oferta nr 1 – Press Import Wydawnictw Naukowych J.Płomiński, G.Bogdan Sp.J., ul. Sienna 63 m 40, 00-820 Warszawa;
  • Oferta nr 2 – EBSCO Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa;
  • Oferta nr 3 – EuroPress Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa;
  • Oferta nr 4 – ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa;
  • Oferta nr 6 – Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa;

Część 2 zamówienia:

  • Oferta nr 5 – Garmond Press S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków;
  • Oferta nr 7 – Kolporter Sp. z o.o. S.K.A. w Kielcach Centralny Dział Prenumeraty, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin;


Porównanie złożonych ofert:
Część 1

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

1

100

2

82,73

3

93,99

4

98,85

6

97,54


Część 2

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

7

100Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej w Części 2 zamówienia przez firmę Garmond Press S.A., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca, w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, nieprawidłowo obliczył ceny jednostkowe brutto wszystkich pozycji prenumeraty rocznej. Zamawiający nie może potraktować powyższego błędu jako oczywistej omyłki rachunkowej, tym samym nie może dokonać poprawienia takiej nieprawidłowości na podstawie art. 87 ust. pkt 2 ustawy Pzp, co wiązałoby się ze zmianą łącznej ceny brutto w złożonej ofercie. Nieprawidłowość polegająca na oczywistej omyłce rachunkowej powinna zostać ograniczona do sytuacji, kiedy poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej nie powoduje istotnej zmiany treści oświadczenia woli Wykonawcy. W przedmiotowej sprawie zmiana taka powodowałaby zmianę ceny, a zatem istotną zmianę złożonej przez Wykonawcę oferty. Ponadto, w orzecznictwie oraz doktrynie powszechnie wskazuje się, iż oczywistą omyłkę należy ograniczyć do sytuacji, kiedy nieprawidłowość w obliczeniu ceny nie budzi wątpliwości Zamawiającego.


W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Warszawa, dn. 18.10.2013 r.
EZ/ZP-13/2013


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w WarszawieZamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Konsorcjum firm: Lider ALDESA Construcciones Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa; Partner: ALDESA Construcciones S.A., c/ Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt; Partner:  CONSTRUCCIONES PAI S.A. , Gran Via 16-20, 08902 w Hospitalet e Llobregat.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło czterech Wykonawców:
Oferta nr 1 - ERBUD S.A. Oddział Rzeszów, ul. Fredry 4, 35-959 Rzeszów;
Oferta nr 2 - Konsorcjum firm: Lider ALDESA Construcciones Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa; Partner: ALDESA Construcciones S.A., c/ Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt; Partner:  CONSTRUCCIONES PAI S.A. , Gran Via 16-20, 08902 w Hospitalet e Llobregat;
Oferta nr 3 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa;
Oferta nr 4 - BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
79,66
2
100
3
88,24
4
86,69


W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Warszawa, dn. 17.10.2013 r.
TW/ZP-18/2013


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictwZamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na druk wydawnictw, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:
Część 1 – EMPESTUDIO Marcin Piotrowski, ul. Drwali 13, 04-840 Warszawa;
Część 2 i 4 – EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz Spółka Jawna, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa;
Część 3 i 5 – ERGO BTL Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Naddnieprzańska 7, 04-205 Warszawa;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło sześciu Wykonawców:
Oferta nr 1 – EMPESTUDIO Marcin Piotrowski, ul. Drwali 13, 04-840 Warszawa;
Oferta nr 2 – LEZO Marcin Malinowski, ul. Skarbka z Gór 132B/15, 03-287 Warszawa;
Oferta nr 3 – ERGO BTL Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Naddnieprzańska 7, 04-205 Warszawa;
Oferta nr 4 – AND Sp. z o.o., ul. Grochowska 202 lok. 47, 04-357 Warszawa;
Oferta nr 5 - EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz Spółka Jawna, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa;
Oferta nr 6 - Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES, ul. Czerwonych Maków 5/87, 01-493 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:
Część 1
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
100
4
95,02


Część 2
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
5
100
6
94,05


Część 3
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
2
85,64
3
100


Część 4
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
5
85,64
6
94,22


Część 5
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
2
93,75
3
100Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowy zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami na poszczególne części zamówienia, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

Warszawa, dn. 10.10.2013 r.
EZ/ZP-16/2013


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka, ul. Szczęśliwa 16, 05-092 Łomianki.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło pięciu Wykonawców:

Oferta nr 1 - Ove Arup & Partners International Limited z siedzibą przy 13 Fitzroy Street, W1T 4BQ Londyn, Wielka Brytania, działajaca w Polsce w formie oddziału pod nazwą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa;
Oferta nr 2 - NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin;
Oferta nr 3 - Integra Eko Inwestment Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 2/190, 02-972 Warszawa;
Oferta nr 4 - MBJ Corporation Sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa;
Oferta nr 5 - ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka, ul. Szczęśliwa 16, 05-092 Łomianki.

Porównanie złożonych ofert:


Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
76,90
2
82,58
3
48,77
4
90,46
5
100W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

Warszawa, dn. 01.10.2013 r.
EZ/ZP-17/2013


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw w systemie bezgotówkowymCentralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywną dostawę paliw w systemie bezgotówkowym, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce. Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło trzech Wykonawców:
Oferta nr 1 – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock;
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce;
Oferta nr 3 – STATOIL FUEL & RETAIL Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
98,32
2
100
3
96,56


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

Warszawa, dn. 04.09.2013 r.
CE/ZP-15/2013


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwana dalej „ustawą Pzp”, na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy ERGO EKO ERA Maria Skoczek, Al. Jerozolimskie 159/27, 02-326 Warszawa.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców:

Oferta nr 1 – Z.U.P. IMPULS Aneta Gomołka, ul. Ch. Andersena 51, 05-091 Ząbki;
Oferta nr 2 – PRW PRINT Sp. z o.o., ul. Cypryjska 36, 02-761 Warszawa;
Oferta nr 3 – ERGO EKO ERA Maria Skoczek, Al. Jerozolimskie 159/27, 02-326 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert


Numer  oferty

Liczba pkt w kryterium cena

1

73,34

2

92,20

3

100


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.Warszawa, dn. 29.07.2013 r.
TA/ZP-14/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy PERKINELMER Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100, w kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.Warszawa, dn. 17.07.2013 r.
NK/ZP-7/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych dla pracowników Zamawiającego w Łodzi


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na świadczenie usług medycznych dla pracowników Zamawiającego w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy LUX MED Sp. z o.o., ul. Postępu 21c, 02-676 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów – 75 w kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp, może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
Warszawa, dn. 08.07.2013   r.
EZ/ZP-3/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Warszawie i w Łodzi, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy LOVO Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o., ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło pięciu Wykonawców:
Oferta nr 1 – NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa;
Oferta nr 2 – TELEVOICE Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 38 lok. U1, 02-657 Warszawa;
Oferta nr 3 – TELEKOMUNIKACJA Polska S.A., ul. Twarda 18,00-105 Warszawa;
Oferta nr 4 - EASYCALL.PL S.A., ul. Poniecka 2/16, 02-310 Warszawa;
Oferta nr 5 - LOVO Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o., ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa.Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
50,20
2
75,08
3
88,37
4
78,96
5
100


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
Warszawa, dn. 25.06.2013  r.
CE/ZP-11/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie materiałów edukacyjnych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy PRW PRINT Sp. z o.o., ul. Cypriańska 36, 02-761 Warszawa.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców:
Oferta nr 1 – ERGO EKO ERA Maria Skoczek, ul. Związek Walki Młodych 12, 02-326 Warszawa;
Oferta nr 2 – PRW PRINT Sp. z o.o., ul. Cypriańska 36, 02-761 Warszawa;
Oferta nr 3 – Z.U.P. IMPULS Aneta Gomołka, ul. Ch. Andersena 51, 05-091 Ząbki.


Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
98,24
2
100
3
82,75


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.Warszawa, dn. 20.06.2013 r.
NK/ZP-2/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych dla pracowników Zamawiającego w Warszawie

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na świadczenie usług medycznych dla pracowników Zamawiającego w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów – 66 w kryterium oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp, może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.


Warszawa, dn. 05.06.2013 r.
TA/ZP-10/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę sprzętu komputerowego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez BLU TECHNOLOGY Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 11/3 lok. 4 i 5, 15-443 Białystok.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Oferta nr 1 – BLU TECHNOLOGY Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 11/3 lok. 4 i 5, 15-443 Białystok;
Oferta nr 2 – SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk.

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
100
2
90,32


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na niesienie środków ochrony prawnej.


Warszawa, dn. 27.05.2013 r.
TA/ZP-6/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamery do badania wyładowań elektrostatycznych


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na dostawę kamery do badania wyładowań elektrostatycznych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrana została oferta Wykonawcy EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.


Warszawa, dn. 15.05.2013 r.
TA/ZP-9/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi , Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych w:

Części 1 – Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań;
Części 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
Części 3 - VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
Części 5 - Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło trzech Wykonawców, z tego dwie oferty nie podlegały odrzuceniu:

Część 1 zamówienia:
Oferta nr 1 – Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań;
Oferta nr 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
Część 2 zamówienia:
Oferta nr 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
Część 3 zamówienia:
Oferta nr 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
Część 5 zamówienia:
Oferta nr 1 – Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań;
Oferta nr 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

Porównanie złożonych ofert:
Część 1
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
100
2
95,32

Część 2
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
2
100

Część 3
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
2
100

Część 5
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
100
2
86,25

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Warszawa, dn. 10.05.2013 r.
TA/ZP-9/2013

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 4 zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi o wykluczeniu firmy Blue Technology Sp. z o.o., na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.05.2013 r. do godz. 10.00. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Tym samym, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w części 4 zamówienia, gdyż cena oferty złożonej przez firmę VECTO Sp. z o.o. przewyższa kwotę, którą dysponuje Zamawiający na realizację zamówienia w danej części.


Warszawa, dn. 26.04.2013 r.
EZ/ZP-8/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrana została oferta Wykonawcy Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100, w kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.


Warszawa, dn. 15.04.2013 r.
TA/ZP-5/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę chromatografu jonowego z detektorem przewodnościowym

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę chromatografu jonowego z detektorem przewodnościowym, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrana została oferta Wykonawcy A.G.A. Analytical – Agnieszka Bielińska, ul. Nowoursynowska 121D, 02-797 Warszawa.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100, w kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.


Warszawa, dn. 15.04.2013 r.
EZ/ZP-4/2013

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie, nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.


Warszawa, dn. 09.04.2013 r.
NK/ZP-2/2013

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 2 zamówienia na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i/lub w Łodzi, Część 2 zamówienia – świadczenie usług medycznych w Łodzi zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


Warszawa, dn. 14.02.2013 r.
TA/ZP-1/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę modelu tułowia i głowy symulującego ruchy człowieka do badania przecieku wewnętrznego sprzętu ochrony układu oddechowego

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na  dostawę modelu tułowia i głowy symulującego ruchy człowieka do badania przecieku wewnętrznego sprzętu ochrony układu oddechowego, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy ATT Władysław Tarnowski, ul. Piotrkowska 172/180 m 38, 90-368 Łódź.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100, w kryterium oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93