Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Książki - chemia, pyły, zagrożenia biologiczne | Książki - ergonomia | Książki - hałas i drgania, zagrożenia mechaniczne | Książki - oświetlenie, promieniowanie optyczne | Książki - poważne awarie przemysłowe | Książki - psychologia | Książki - środki ochrony indywidualnej | Książki - zarządzanie bezpieczeństwem | Książki - inne | Książki - przekrojowe, monograficzne


Książki - chemia, pyły, zagrożenia biologiczne

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2012
- Pod red. Danuty Augustyńskiej i Małgorzaty PośniakPublikacja jest adresowana do pracodawców i pracowników w celu ułatwienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Zawiera objaśnienia podstawowych pojęć, wymagania dotyczące środowiska pracy, metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, zasady oceny narażenia zawodowego. Uwzględniono następujące czynniki szkodliwe: substancje chemiczne, pyły, czynniki fizyczne – hałas, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne, pola elektromagnetyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne, promieniowanie laserowe, promieniowanie jonizujące, mikroklimat. W wykazach obowiązujących wartości NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uwzględniono zmiany wprowadzone w latach 2011-2012 do polskiego prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Format: 11 x 19 cm
Stron: 412
ISBN: 978-83-7373-130-1
Cena: 25,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej
- Tomasz JankowskiW ocenie układów filtracji podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych, znormalizowane metody zostały rozszerzone o metody badawcze powstawania mgły olejowej w wyniku procesów dynamicznego i termicznego oraz relacji między zmianami oporów przepływu, sprawności filtracji aerozoli cieczy, wskaźnika jakości i użyteczności wielostopniowych układów filtracji a parametrami strukturalnymi włóknin, procesowymi obróbki i fizykochemicznymi aerozoli. Publikacja jest przeznaczona dla producentów materiałów filtracyjnych, pracodawców, służb technicznych oraz pracowników służby bhp jako narzędzie wspomagające prognozowanie zastosowania chłodziw olejowych do zatrzymywania cząstek aerozoli cieczy, z zachowaniem najkorzystniejszych warunków filtracji.

Format: 16,5 x 24 - B5
Stron: 47
ISBN: 978-83-7373-122-6
Cena: 13,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Zasady ograniczania i eliminowania narażenia na zanieczyszczenia pyłowe emitowane podczas obróbki skrawaniem
- Tomasz JankowskiW publikacji przedstawiono zalecenia dotyczące ograniczania narażenia na szkodliwe substancje występujące w powietrzu środowiska pracy na skutek prowadzenia procesu obróbki skrawaniem. Zalecenia te, opracowane m.in. na podstawie wyników badań wykonanych w CIOP-PIB, obejmują reprezentatywne rodzaje obróbki skrawaniem: szlifowanie, cięcie, frezowanie i wiercenie. Przedstawiono charakterystykę obróbki skrawaniem, rodzaje zagrożeń zanieczyszczeniami pyłowymi emitowanymi podczas tego procesu oraz założenia odnośnie do wymagań skuteczności hermetyzacji źródeł emisji zanieczyszczeń związanych z obszarem działania maszyny i systemu wychwytywania oraz czynnościami obsługowymi wykonywanymi przez pracowników.

Format: 16,5 x 24 - B5
Stron: 30
ISBN: 978-83-7373-114-1
Cena: 15,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych
- Małgorzata Pośniak, Elżbieta Jankowska, Joanna Kowalska, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Tomasz JankowskiZaproponowane w poradniku zalecenia profilaktyczne dotyczące kształtowania odpowiednich parametrów środowiska pracy i nauki w szkołach obejmują zalecenia organizacyjne oraz techniczne. Dotyczą one ograniczania lub eliminowania niekorzystnego wpływu środowiska pracy nauczycieli i nauki uczniów, w obszarze: substancji chemicznych, pyłów, czynników mikrobiologicznych, parametrów powietrza w pomieszczeniach (stężenie ditlenku węgla, prędkość przepływu powietrza, temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza), które są związane z efektywnością działania systemów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.

Format: 16,5 x 24 - B5
Stron: 30
ISBN: 978-83-7373-095-3
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2010
Status: dostepny

Zagrożenia chemiczne w procesach wysokotemperaturowej obróbki metali
- Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata PośniakBroszura zawiera najważniejsze informacje na temat procesów wysokotemperaturowej obróbki metali, podczas których oznaczano wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) we frakcjach drobnodyspersyjnych emitowanych pyłów. Przedstawiono syntetyczne wyniki oznaczania WWA w rozdzielonych frakcjach pyłów, metody ich wyizolowania z powietrza oraz podstawowe właściwości toksykologiczne zidentyfikowanych związków. Zaproponowano zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka związanego z występowaniem czynników chemicznych w pyłach drobnodyspersyjnych.

Format: B5
Stron: 25
ISBN: 978-83-7373-089-2
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2010
Status: dostepny

Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym i kaletniczym
- Wojciech DomańskiW opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje o zagrożeniach chemicznych występujących na stanowiskach pracy podczas klejenia wykrojów, produkcji spodów obuwia z mieszanki gumowej, polichlorku winylu i poliuretanów oraz podczas procesów wykończeniowych, takich jak korekta apretury, wybielanie spodów, usuwanie plam itp. Omówiono zasady oceny ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem na stanowiskach pracy substancji chemicznych oraz przedstawiono sposoby ograniczania zagrożeń wynikających z ich obecności.

Format: B5
Stron: 41
ISBN: 978-83-7373-091-5
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2010
Status: dostepny

Zniszczenia wodne budynków i ich korozja mikrobiologiczna - przyczyny, zagrożenia, prewencja i remediacja
- red. nauk. Rafał L. GórnyW publikacji scharakteryzowano główne czynniki mikrobiologiczne odpowiedzialne za korozję biologiczną budynków, struktury i substancje od nich pochodzące odpowiedzialne za niekorzystne skutki zdrowotne u osób eksponowanych na nie w tak zanieczyszczonym środowisku. Opisano najczęściej obserwowane objawy biokorozji pleśniowej, sposoby identyfikacji i oceny zagrożeń mikrobiologicznych w pomieszczeniach. Scharakteryzowane są też naturalne, bezinwazyjne oraz wymagające interwencji w elementy konstrukcyjne sposoby osuszania budynków, które uległy masywnym zniszczeniom wodnym, podane sposoby neutralizacji i usuwania tak powstałych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a także algorytm działań sprawdzających efektywność przeprowadzonych czynności remediacyjnych.

Format: 165 x 240 - B5
Stron: 84
ISBN: 978-83-7373-086-1
Cena: 15,00 zł
Rok wydania: 2010
Status: dostepny

ZESPÓŁ CHOREGO BUDYNKU. OCENA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY
- red. Elżbieta Jankowska, Małgorzata PośniakZespół chorego budynku przejawia się m.in. zmęczeniem, uczuciem duszności, bólami i zawrotami głowy, drażliwością, obniżeniem zdolności koncentracji, podrażnieniem błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych i zmianami skórnymi. Dolegliwości te wiążą się z długotrwałym przebywaniem w pomieszczeniach, zwłaszcza biurowych, o niewłaściwych parametrach środowiska. W monografii przedstawiono opracowane w CIOP-PIB zasady i procedury oceny czynników środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych (parametrów powietrza, czynników chemicznych, mikrobiologicznych, pyłów, mikroklimatu, hałasu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, elektryczności statycznej i oświetlenia). Książka jest adresowana przede wszystkim do projektantów budynków i pomieszczeń pracy, pracowników służb nadzoru i kontroli warunków pracy oraz wszystkich zainteresowanych poprawą warunków pracy i prozdrowotnymi rozwiązaniami w budownictwie.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 160
ISBN: 978-83-7373-023-6
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2009
Status: dostepny

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
- redaktor naukowy prof. dr hab. med. Danuta KoradeckaMonografia "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest kompendium wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Najważniejsze zagadnienia tej dziedziny ujęto w pięciu głównych blokach tematycznych: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy, prawna ochrona pracy, skutki zagrożeń w procesach pracy, podstawowe kierunki kształtowania warunków bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 775
ISBN: 978-83-7373-045-8
Cena: 100,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP