Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Czynności wstępne | Ostateczny dobór środków ochrony indywidualnej | Cennik

Czynności wstępne

Na rysunku poniżej przedstawiono winietę modułu DOBÓR. Zawiera ona odwołania do wszystkich zasadniczych funkcji modułu. Sposób działania dostępnych procedur sugeruje zachowanie odpowiedniej kolejności przy korzystaniu z programu.
Po wprowadzeniu lub automatycznym pobraniu z bazy systemu STER niezbędnych danych dotyczących struktury przedsiębiorstwa (zakładów, wydziałów, stanowisk, czynników na stanowisku), można rozpocząć dokonywanie doboru środków ochrony indywidualnej. Jeśli pracowano z modułem RYZYKO, dobór możliwy jest dla każdej sesji pomiarowej oddzielnie. Rozpoczęcie procesu doboru środków ochrony indywidualnej jest inicjowane uaktywnieniem przycisku Dobór, dostępnego bezpośrednio z winiety modułu.Na rysunku poniżej przedstawiono podstawowy formularz procedury doboru środków ochrony indywidualnej dla wybranego stanowiska pracy lub wybranej sesji pomiarowej. Po wybraniu z listy czynników szkodliwych jednego z czynników i naciśnięciu przycisku Dobór uruchamiana jest procedura doboru przypisana do tego czynnika lub grupy czynników.Wykonywanie procedur doboru środków ochrony indywidualnej odpowiednich do ochrony przed zagrożeniami związanymi z poszczególnymi czynnikami szkodliwymi, wymaga wprowadzania szeregu odpowiedzi na zadawane przez moduł kolejne pytania. Wprowadzanie powyższych danych może polegać na wyborze stosownych elementów z zaproponowanych list wyboru, zaznaczaniu wybranego przycisku lub wprowadzaniu odpowiednich wartości w polach edycyjnych.

Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowy formularz dotyczący doboru środków ochrony indywidualnej w tym przypadku - dla czynnika chemicznego.Proces doboru może być kontynuowany na kolejnych zakładkach lub dodatkowych podformularzach, udostępnianych przez formularz procedury doboru. W momencie jej zakończenia kolor wszystkich napisów zmienia się na niebieski, co oznacza, że we wprowadzonych danych nie można już dokonywać zmian. Kolorem czarnym zaznaczony jest tekst pytań oraz zakres procesu doboru, który jeszcze może podlegać modyfikacjom. Kolorem zielonym zaznaczone są wybrane elementy lub grupy środków ochrony indywidualnej.Wstępnym wynikiem procedury doboru jest wybrany zestaw środków ochrony indywidualnej, podlegający dalszej obróbce w kolejnych etapach procedury doboru. Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowo formularz, zawierający podgląd symboli wstępnie dobranych środków ochrony indywidualnej wraz z ich krótką charakterystyką. Więcej szczegółów można uzyskać po naciśnięciu przycisku Info i skorzystaniu z danych zawartych w informatorze INFOCHRON. Przy każdej liście środków ochrony indywidualnej, przedstawionej na ww. formularzu znajduje się znacznik decydujący, czy dane środki ochrony będą rozpatrywane w procesie doboru ostatecznego po naciśnięciu przycisku Pokaż część wspólną ochron w obrębie jednej części ciała. Znaczniki te (jeżeli są zaznaczone) w przypadku otrzymania niezadowalających wyników doboru lub nieotrzymania ich wcale, można odznaczać, a następnie przeprowadzać procedurę doboru ostatecznego ponownie.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP