Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Czynności wstępne | Ostateczny dobór środków ochrony indywidualnej | Cennik

Informacje ogólne o modułe DOBÓR
Podstawą funkcjonowania modułu są informacje zawarte m.in. w następujących dokumentach: normach europejskich, Polskich Normach, instrukcjach opracowanych przez Komisję Europejską DGV, dokumentach normatywnych wydanych w formie przewodników, raportów technicznych lub instrukcji, opracowanych przez Komitet Techniczny CEN, publikacjach.

Działanie modułu doboru środków ochrony indywidualnej jest zgodne z następującymi zasadami:
 • Dobór środków ochrony indywidualnej prowadzony jest dla występujących na stanowiskach pracy zagrożeń, wymienionych w wykazie czynników szkodliwych i niebezpiecznych, zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 217, poz. 1833.  Wprowadzony w module podział czynników szkodliwych został dostosowany do ww. wykazu. Odstępstwa od podziału podanego w ww. rozporządzeniu są podyktowane koniecznością uwzględnienia dodatkowych informacji, wynikających ze specjalnych wymagań stawianych środkom ochrony indywidualnej.
 • Dobór środków ochrony indywidualnej następuje jedynie spośród wzorów spełniających wymagania dyrektywy 89/686/EWG,  któe przeszły procedurę oceny typu oraz są oznaczone znakiem CE,
 • Zastosowany w module algorytm postępowania umożliwia użytkownikowi dobór środków ochrony indywidualnej na podstawie:
  • stwierdzonych na stanowisku czynników szkodliwych z uwzględnieniem ich stężeń lub natężeń, które powinny być znane przed przystąpieniem do procedury doboru
  • algorytmów doboru środków ochrony indywidualnej, przechowywanych w bazie danych, wbudowanej w moduł
  • parametrów środków ochrony indywidualnej zawartych we wbudowanej bazie danych
  • dodatkowych danych o czynnikach na stanowisku, wprowadzanych przez użytkowników, za pomocą list wyboru
  • informacji dotyczących konfliktów w łącznym stosowaniu niektórych środków ochrony indywidualnej, w przypadku konieczności zastosowania kilku środków jednocześnie (analizowanych po uruchomieniu procedury bezkolizyjności stosowania tych środków)

Moduł DOBÓR współpracuje, współdzieląc dane, z innymi modułami systemu STER oraz może bezpośrednio współdziałać z elektronicznym informatorem nt. środków ochrony indywidualnej - INFOCHRON.
Efektem końcowym działania modułu DOBÓR jest raport zawierający szczegółowe dane charakteryzujące czynniki szkodliwe na rozpatrywanym stanowisku, zalecane grupy środków ochrony indywidualnej oraz wykaz wzorów tych środków spełniających wymagania zdefiniowane przez użytkownika.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP