Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Dobre praktyki | Narzędzia wspomagające ocenę i ograniczanie ryzyka zawodowego | Studia przypadku przedstawiające praktyczne przykłady działań skierowanych na ograniczanie ryzyka zawodowego

Studia przypadku przedstawiające praktyczne przykłady działań skierowanych na ograniczanie ryzyka zawodowego

Studia przypadku, które opisują wdrożone w przedsiębiorstwach i uznane za skuteczne rozwiązania konkretnych problemów dotyczących oceny i ograniczania ryzyka zawodowego, mogą dopomóc innym w doskonaleniu działań w tym zakresie. Opisy takich rozwiązań, które sprawdziły się w przedsiębiorstwach różnych krajów UE, można znaleźć na stronach internetowych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Należą do nich:

Program zaangażowania współpracowników w ocenę ryzyka w spółce 'Mars Lietuva'

Problemy do rozwiązania:
 • Mała wiedza pracowników na temat zagrożeń w miejscu pracy;
 • Niezadowalające wyniki oceny ryzyka zawodowego.

Podjęte działania:

W coroczne programy szkoleń pracowników zostały włączone zagadnienia z zakresu BHP. Szkolenia dla kierowników praz pracowników produkcyjnych, a także specjalistów z działów technicznych uzupełnione zostały o zagadnienia z zakresu oceny ryzyka zawodowego.

Wprowadzono kartę do rejestrowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zachęcano pracowników do jej wypełniania w przypadku dostrzeżenia zagrożenia. Karty zbierane były codziennie, a na podstawie uzyskiwanych informacji planowano środki zapobiegawcze w celu wyeliminowania zagrożeń.

Wynikiem tych działań jest między innymi praca bez wypadków przez okres dłuższy niż 1 rok, wprowadzenie ponad 130 usprawnień w miejscu pracy oraz zwiększony udział pracowników w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/programme-for-the-involvement-of-associates-in-risk-assessment-pl/view
 
Analiza i ograniczanie ryzyka przy taśmie produkcyjnej samochodów w fabryce samochodów Visteon Autopal

Problemy do rozwiązania:

 • Duża liczba narzędzi i urządzeń stanowiących zagrożenie;
 • Obciążenia przedramion związane z monotonnymi i powtarzającymi się ruchami.

Podjęte działania: 

Zorganizowano warsztaty poświęcone identyfikacji zagrożeń z udziałem osób pracujących przy taśmie produkcyjnej. Podczas warsztatów uczestnicy identyfikowali zagrożenia i przygotowali listę środków służących ich eliminacji lub ograniczaniu.

Informacje dotyczące oceny ryzyka zawodowego oraz wprowadzonych środków ograniczających to ryzyko opublikowano w intranecie. Opracowano instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń.

Wynikiem tych działań było zarówno usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem zawodowym, jak i poprawa warunków pracy i wzrost zaangażowania pracowników w sprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/risk-analysis-and-prevention-on-a-motor-car-assembly-line-pl/view

 
Korzystanie z „kart ryzyka” przy ocenie i ograniczaniu ryzyka zawodowego w zakładach Corus Tubes BV

Problemy do rozwiązania:

 • Duża liczba czynników ryzyka zawodowego;
 • Brak wśród pracowników wiedzy na temat oceny ryzyka zawodowego.

Podjęte działania: 

Aby ułatwić pracownikom udział w ocenie ryzyka zawodowego opracowano i przekazano każdemu pracownikowi tzw. karty ryzyka, które pomagają w ocenie i udokumentowaniu ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występującymi podczas wykonywania zadań w zmieniającym się środowisku pracy. Na podstawie wypełnianych przez pracowników kart podejmowane są działania eliminujące lub ograniczające ryzyko, a pracownicy otrzymują informację zwrotną o tych działaniach.

Wynikiem tych działań jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i absencji chorobowej pracowników, a także wyraźne zwiększenie ich zadowolenia z pracy oraz zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/using-risk-cards-to-assess-and-handle-risks-pl/view
 
Oparte na wiedzy rozwiązania do zarządzania ryzykiem w środowisku badawczym w Uniwersytecie Technicznym w Detft  

Problemy do rozwiązania:

 • duża liczba zmieniających się czynników ryzyka zawodowego;
 • szybka dezaktualizacja metod oceny ryzyka zawodowego.

Podjęte działania: 

W celu ułatwienia oceny stanu bezpieczeństwa pracownikom naukowym, wykonującym prace laboratoryjne w zmieniających się stale warunkach środowiska pracy, opracowano komputerowy system raportowania o stanie bezpieczeństwa. System dostarcza list kontrolnych, wspomagających ocenę bezpieczeństwa podczas wykonywania prac laboratoryjnych i w ten sposób pomaga w bezpiecznym wykonywaniu tych prac.  Pracownik wykonujący ocenę sporządza raport, który, po jego zatwierdzeniu, jest wprowadzany do bazy danych, stając się przykładem dobrej praktyki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/a-knowledge-based-software-solution-for-risk-management-in-a-research-environment-pl/view
 
Ukierunkowana ocena miejsca pracy z użyciem formularzy elektronicznych w ośrodku zdrowia psychicznego Sct. Hans Mental Health Centre

Problemy do rozwiązania:

 • Niska skuteczność dotychczasowych metod oceny ryzyka zawodowego.

Podjęte działania: 

Przedstawiciele pracowników ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z doradcą ds. środowiska pracy opracowali formularze do oceny miejsca pracy, które są udostępniane  pracownikom w lokalnej sieci komputerowej.  Informacje pozyskane z kwestionariuszy pozwalają na lepsze ukierunkowanie działań ograniczających ryzyko zawodowe.

W wyniku tych działań pozyskano informacje o występujących zagrożeniach i wprowadzono środki ograniczające związane z nimi ryzyko zawodowe, a w rezultacie ograniczono liczbę wypadków przy pracy oraz absencję chorobową pracowników, związaną z dolegliwościami układu mięśniowo – szkieletowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/targeted-workplace-assessment-using-electronic-forms-pl/view
 
Codzienna obserwacja zagrożeń w firmie Skanska w Finlandii

Problemy do rozwiązania:

 • wskaźnik wypadków przy pracy w sekcji budownictwa wyższy niż w innych sekcjach;
 • zmienność czynników ryzyka zawodowego.

Podjęte działania: 

W firmie Skanska w Finlandii każdy pracownik otrzymuje karty obserwacji zagrożeń, które wypełnia zaznaczając występujące w jego pracy zagrożenia lub dopisując nowe; na kartach ma również przedstawić propozycje sposobu wyeliminowania zagrożeń. Informacje o zagrożeniach, które pracownicy przekazują inspektorowi ds. BHP, są omawiane podczas cotygodniowych spotkań z pracownikami, a także wprowadzane do systemu komputerowego, który generuje informacje dla kierownika budowy.

Wynikiem prowadzonych działań jest zarówno zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, jak i lepszy przepływ informacji oraz zwiększenie wiedzy pracowników o zagrożeniach.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/safety-observation-in-daily-use-pl/view
 
Partnerskie podejście do tworzenia zdrowej i bezpiecznej szkoły w wyższej szkole technicznej Gh. Asachi w Iasi

Problemy do rozwiązania:

 • Brak wiedzy umożliwiającej ocenę ryzyka zawodowego w szkole.

Podjęte działania: 

W celu oceny ryzyka zawodowego i tworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska szkolnego szkoła im. M. Sturdza nawiązała współpracę z wydziałem do spraw bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Politechniki im. Gheorghe Asachi w Jassy. Grupa specjalistów z Politechniki opracowała przewodnik do oceny ryzyka w szkołach. Ocenę ryzyka przeprowadził zespół złożony z dyrektora szkoły, osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, lekarza medycyny pracy, przedstawicieli administracji szkoły i uczniów. W wyniku tak przeprowadzonych działań zwiększyło się bezpieczeństwo zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/a-partnership-approach-to-creating-a-healthy-and-safe-school-pl/view
 
Ocena i przeciwdzialanie przemocy ze strony osób zewnętrznych w pracy w firmie Sociedad Pública Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, SA.

Problemy do rozwiązania:

 • narażenie pracowników na przemoc ze strony osób postronnych (obrazy słowne, zniewagi, groźby, zastraszanie).

Podjęte działania: 

Projekt zmierzający do identyfikacji i późniejszej oceny psychospołecznych czynników ryzyka był prowadzony w firmie przy współpracy doradcy technicznego. W celu uzyskania niezbędnych informacji powołano zespół ds. koordynacji projektu, który zachęcał pracowników do uczestnictwa w badaniu oraz przeprowadzono indywidualne rozmowy z osobami na stanowiskach kierowniczych w celu zdobycia informacji o podlegających im pracownikach, zogniskowane wywiady grupowe, badania kwestionariuszowe, a także przeprowadzono analizę nieobecności w pracy. W wyniku oceniono skalę problemu i zaproponowano działania zmierzające do ograniczenia przemocy, na którą są narażeni pracownicy ze strony osób postronnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/assessing-and-tackling-external-violence-at-work-pl/view
 
Kompleksowa ocena ryzyka w firmie Rio Tinto Minerals

Problemy do rozwiązania:

 • Proces pracy związany z licznymi i specyficznymi czynnikami ryzyka;
 • Brak systemu oceny ryzyka uwzględniającego czynności niestandardowe.

Podjęte działania: 

Regulaminowy system przeciwdziałania ryzyku w firmie, został rozszerzony o następujące metody:
 • SAFER (bezpieczniej) – metoda używana do oceny ryzyka zawodowego podczas wykonywania czynności niestandardowych; służy do oceny ryzyka zawodowego w przypadku wprowadzania zmian na stanowiskach pracy;
 • Take 5 – pięciostopniowa metoda oceny ryzyka, która nakłada na pracownika obowiązek wykonania pięciu kroków przed przystąpieniem do działania, w tym identyfikacji zagrożeń i zastosowania środków ograniczających związane z nimi ryzyko zawodowe;
 • SQRA - półilościowa ocena ryzyka (ang. Semi-Quantitative Risk Analysis), którą  stosuje się szczególnie w odniesieniu do zagrożeń o potencjalnie katastrofalnych skutkach.

Wynikiem wprowadzenia takiego podejścia jest praca bez wypadków powodujących absencję, a także wzrost świadomości zagrożeń wśród pracowników. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/comprehensive-risk-analysis-and-prevention-at-rio-tinto-minerals-pl/view
 
Światowy przewodnik i oprogramowanie VAE-HSE do systematycznej oceny ryzyka w spółce VAE Gmbh

Problemy do rozwiązania:

 • 38 jednostek lokalnych spółki na różnych kontynentach;
 • Różnice w poziomach ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w krajach, w których mieszczą się jednostki lokalne spółki.

Podjęte działania: 

Opracowano przewodnik wspomagający ocenę ryzyka zawodowego i ilustrujący bezpieczne i niewłaściwe procedury organizacyjne i techniczne. Przygotowano oprogramowanie wspomagające zarządzanie ryzykiem zawodowym z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych różnych krajów. Wynikiem tych działań było znaczne pgraniczenie liczby wypadków przy pracy i związanych z nimi kosztów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/the-global-vae-hse-guidebook-software-for-systematic-risk-assessment-pl/view
 
Kręgi zdrowia – skuteczny i przyjemny sposób na przeprowadzanie oceny ryzyka w Solgarden Nursing Home

Problemy do rozwiązania:

 • Brak metody oceny ryzyka zawodowego angażującej pracownika.

Podjęte działania: 

W domu opieki w Solgarden utworzono tzw. „krąg zdrowia”, składający się z dziewięciu osób: sześciu pracowników, przedstawiciela ds. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przedstawiciela pracowników i kierownika domu opieki. Uczestnicy kręgu dyskutują o występujących w ich pracy zagrożeniach, w tym o zagrożeniach psychospołecznych i proponują działania zmierzające do ich wyeliminowania. Efektem ich sześciomiesięcznych działań było zidentyfikowanie 24 problemów i opracowanie rozwiązań dla 13 z nich. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/health-circles-an-effective-and-enjoyable-way-to-conduct-risk-assessment-pl/view
 
Ocena ryzyka zawodowego dla malarza w małej firmie Peintures Hubert Schmitt et Fils SARL

Problemy do rozwiązania:

 • Warunki pracy wymagające poprawy.

Podjęte działania: 

Do oceny ryzyka zawodowego firma zastosowała dwa narzędzia. Pierwszym z nich jest program komputerowy, stworzony dla grupy zawodów obejmującej malarzy, szklarzy i monterów podłóg, zaś drugim program do oceny zagrożenia substancjami chemicznymi, którego zastosowanie doprowadziło do zidentyfikowania produktów, które są stosowane w firmie i mogą być uznane za niebezpieczne. Przygotowano plan działań zmierzających do poprawy warunków pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://osha.europa.eu/data/case-studies/reorganising-a-painters-workshop-to-promote-worker-health-and-safety-pl/view
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP