Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Podstawy prawne | Ogólna metodyka oceny ryzyka | Dokumentowanie oceny ryzyka

Podstawy prawne

Podstawowe obowiązki producenta maszyny określone są w dyrektywie maszynowej 98/37/WE. W 2006 roku opublikowana została dyrektywa 2006/42/WE będąca nowelizacją dyrektywy 98/37/WE. Państwa członkowskie UE zobowiązane są do stosowania dyrektywy 2006/42/WE (wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn) zamiast dyrektywy 98/37/WE od dn. 29 grudnia 2009 r. Tak więc projektanci maszyn już teraz powinni posługiwać się dyrektywą 2006/42/WE, gdyż maszyna teraz projektowana zostanie wprowadzona na rynek najprawdopodobniej już w czasie obowiązywania nowej dyrektywy maszynowej. Dyrektywa ta (Załącznik I, p. 1) wymaga:

 1. Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie ocenyryzyka, aby określić wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,które mają zastosowanie do maszyny; zatem maszyna musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.
  Za pomocą iteracyjnego procesu oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka, o którym mowa powyżej,producent lub jego upoważniony przedstawiciel:
  • określa ograniczenia dotyczące maszyny, w tym zamierzonego używania i możliwego doprzewidzenia w uzasadniony sposób niewłaściwego jej użycia
  • określa zagrożenia, jakie może stwarzać maszyna i związane z tym niebezpieczne sytuacje
  • szacuje ryzyko, biorąc pod uwagę stopień możliwych obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu i prawdopodobieństwo ich wystąpienia
  • ocenia ryzyko, mając na celu ustalenie czy wymagane jest zmniejszenie ryzyka, zgodniez celem niniejszej dyrektywy
  • eliminuje zagrożenia lub zmniejsza ryzyko związane z takimi zagrożeniami poprzez zastosowanie środków ochronnych, zgodnie z hierarchią ważności ustanowioną w sekcji 1.1.2.b).

Wymagania te znajdują także odzwierciedlenie w zakresie dokumentacji wymaganej od producenta maszyny. Dokumentacja ta, określona w Załączniku VII do dyrektywy, powinna zawierać, między innymi:

 • dokumentację oceny ryzyka przedstawiającą zastosowaną procedurę, zawierającą:
  • wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny
  • opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyk aresztkowego związanego z maszyną.

Tak więc konieczność prowadzenia oceny ryzyka przez projektanta maszyny wynika nie tylko z dobrej praktyki inżynierskiej, ale stanie się obligatoryjnym wymaganiem przepisów określających zasady dopuszczenia maszyny na rynek.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP