Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Maszyny | Porażenie prądem elektrycznym | Narzędzia ręczne | Hałas | Czynniki uciążliwe | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Mikroklimat | Pożar i wybuch

Zagrożenia czynnikami chemicznymi

Problem: Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne (mgły olejowe i pyły szlifierskie) w skutek wykonywania czynności związanych z procesem obróbki plastycznej metali


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy personel warsztatu jest narażony na oddziaływanie substancji chemicznych i pyłów w stężeniach przekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS)? Dokonywanie okresowych pomiarów stężenia szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.

Informowanie personelu o przekroczeniach wartości NDS czynników chemicznych.

Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły? Zastosowanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach pracy.

Zapewnienie odprowadzenia spalin z pomieszczeń pracy.

Ograniczanie w procesie pracy w pomieszczeniach czynności wymagających uruchamiania silnika spalinowego.

Zainstalowanie mierników stężeń tlenku węgla.

Ograniczenie czasu pracy.

Czy są zapewnione środki ochrony indywidualnej? Stosowanie prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej.

Czy narzędzia ręczne z własnym napędem są kompletne i w stanie pełnej sprawności? Wyposażenie zakładu w ręczne narzędzia z własnym napędem oznaczone znakiem bezpieczeństwa, posiadające ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania i instrukcję obsługi lub DTR w języku polskim.

Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie? Przeprowadzanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP