Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ruchome elementy obsługiwanych maszyn | Przemieszczające się elementy maszyn i przedmioty | Ostre, wystające i chropowate elementy | Spadające elementy maszyn | Śliskie, nierówne powierzchnie | Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża | Powierzchnie gorące lub zimne, żrące substancje

Ruchome elementy obsługiwanych maszyn

Problem: Zagrożenia urazami spowodowane ruchem lub obracaniem się napędów i elementów maszyn, narzędzi oraz przedmiotów, podczas obsługi::


 • kuźniarek

 • giętarek,

 • pras,

 • zwijarek, zawijarek,

 • wyoblarek,

 • zaginarek,

 • i innych maszyn do obróbki plastycznej,


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy maszyna jest prawidłowo posadowiona i podłączona do instalacji oraz użytkowana zgodnie z przeznaczeniem? Posadowienie i/lub zamocowanie oraz podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym powinno być zgodne z wymaganiami aktualnych przepisów i norm oraz stosowanie do zakresu i warunków podanych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) maszyny.

Czy jest możliwy dostęp rąk, nóg lub innych części ciała do ruchomych i wirujących elementów maszyn (np. kół pasowych i zębatych, wałów napędowych, przekładni pasowych) oraz przedmiotów obrabianych, mogących powodować następujące zagrożenia:
 • pochwyceniem,
 • wciągnięciem,
 • uderzeniem,
 • wplątaniem,
 • dotknięciem,
 • obcięciem,
 • przecięciem,
 • zgnieceniem, zmiażdżeniem,
 • stłuczeniem,
 • otarciem.
Stosowanie osłon na ruchome i wirujące części maszyn do metali.

Pewne mocowanie przedmiotu obrabianego.

Czy narzędzia stosowane w maszynach do obróbki plastycznej są właściwie dobrane, w dobrym stanie technicznym i odpowiednio zamocowane? Stosowanie narzędzi właściwie dobranych (np. stemple o wielkości i kształcie odpowiadającej do specyfiki operacji obróbczych i odpowiednio dobrane do gatunku obrabianego przedmiotu) z oraz w dobrym stanie technicznym (niewyszczerbione).

Wyeliminowanie narzędzi niesprawnych, np. pęknięte stemple lub matryce.

Odpowiednie mocowanie narzędzi w maszynach.

Czy na obrabianych przedmiotach pojawiają się zadziory mogące spowodować skaleczenia rąk zwłaszcza przy zdejmowaniu przedmiotów z obrabiarki, układaniu ich w pojemnikach, itp. Używanie odpowiedniego i prawidłowo narzędzia do właściwych parametrów procesu.

Usuwanie zadziorów pilnikiem, używanie rękawic ochronnych.

Czy wytrzymałość, usytuowanie i mocowanie osłon jest właściwe (kompletność, pewność mocowań, kształt i wielkość otworów oraz odpowiednie odległości bezpieczeństwa)?

Sprawdzenie i zapewnienie usytuowania osłon i innych urządzeń ochronnych w odległościach bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp rąk i nóg oraz innych części ciała do stref niebezpiecznych.

Uniemożliwienie zdejmowania osłon i innych urządzeń ochronnych podczas ruchu maszyny.

Nie otwieranie osłon podczas ruchu maszyny.

Czy oprzyrządowanie (matryce, tłoczniki, bijaki) maszyny jest właściwie dobrane, sprawne i odpowiednio zamocowane? Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania oprzyrządowania maszyn, np. czy matryca lub tłocznik nie noszą oznak zużycia, oraz sprawdzenie prawidłowego zamocowania.

Czy funkcjonowanie, lokalizacja i oznakowanie elementów sterowniczych, w tym wyłączania awaryjnego i informacyjnych są właściwe? Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania elementów sterowniczych (zwłaszcza wyłączników „Start" i „Stop", wyłącznika awaryjnego, wyłączników krańcowych) oraz elementów informacyjnych, pewnie zamocowanych, łatwo dostępnych i odpowiednio oznakowanych.

Czy usytuowanie oraz działanie pozostałych urządzeń ochronnych i zabezpieczających (tj.: fotokomórek, zaworów, bezpieczników) jest właściwe? Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania pozostałych urządzeń ochronnych i zabezpieczających.

Czy na stanowisku pracy jest dostępna pełna informacja o użytkowaniu maszyny (instrukcja obsługi, bhp, znaki i napisy na maszynie)? Zapewnienie właściwej informacji o użytkowaniu dla operatora: instrukcja obsługi, bhp, znaki i napisy na maszynie.

Czy mogą występować zagrożenia podczas czyszczenia, smarowania i konserwacji maszyn i narzędzi? Zachowanie szczególnej ostrożności podczas czyszczenia, konserwacji i napraw (wyłączenie zasilania).

Czy są prowadzone okresowe przeglądy techniczne i przewidziane wymiany części w maszynach bądź ich naprawy, wg instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)? Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR.

Czy operatorzy stosują właściwe środki ochrony indywidualnej oraz odpowiednie ubranie i obuwie robocze? Stosowanie środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat upoważniający do takiego oznaczania.

Stosowanie odpowiedniego ubrania i obuwia roboczego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP