Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | (Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach | (Dz.U. 2007 nr 69, poz. 455) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków | ( Dz.U. 2007 nr 59 poz. 400) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezp. i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego | (Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | (Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozp. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezp. społeczne... | (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420) Rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. | (Dz.U.2007 nr 179 poz. 1274) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bhp przy produkcji wyrobów włókienniczych | (Dz.U. 2007 nr 197,poz. 1429, 1430) Rozporządzenia Min. Gosp. w sprawie bhp dotyczące arsenu i chromu

Komentarz

do  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych (Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1274).

dr Barbara Krzyśków


Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynikała z dwóch przesłanek:

  1. Poprzednie rozporządzenie dotyczące higieny pracy w zakładach przemysłu włókienniczego było z 1946 r.

  2. Konieczności dostosowania wymagań do obowiązujących przepisów o charakterze ogólnym.

W rozporządzeniu ustanowione więc zostały jedynie te wymagania które, ze względu na specyfikę produkcji wyrobów włókienniczych muszą być bądź ustalone inaczej, bądź w sposób bardziej szczegółowy niż w przepisach ogólnych.

Rozporządzenie jest bardzo krótkie a wymagania dotyczą ochrony przed nadmiernym zapyleniem lub działaniem czynników szkodliwych poprzez obowiązek przeprowadzania produkcji w zahermetyzowanych urządzeniach a co najmniej przy zastosowaniu odpowiednich miejscowych wyciągów. Przy urządzeniach, w których przy obróbce wydziela się para należy również zapewnić sześciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W przypadku konieczności utrzymania mikroklimatu gorącego lub wysokiej wilgotności powietrza (przekraczającej 65%) powinny być umieszczone w widocznych miejscach termometry i higrometry.

Dodatkowe wymagania dotyczą również zapewnienia kratek odpływowych, odpowiednich podestów a ściany powinny być pokryte do wysokości 2 m materiałem nienasiąkliwym, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie środków chemicznych stosowanych w produkcji.

W treści rozporządzenia zawarte zostało odesłanie do stosowania przepisów ustanawiających  minimalne wymagania bhp na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP