Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | (Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach | (Dz.U. 2007 nr 69, poz. 455) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków | ( Dz.U. 2007 nr 59 poz. 400) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezp. i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego | (Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | (Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozp. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezp. społeczne... | (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420) Rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. | (Dz.U.2007 nr 179 poz. 1274) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bhp przy produkcji wyrobów włókienniczych | (Dz.U. 2007 nr 197,poz. 1429, 1430) Rozporządzenia Min. Gosp. w sprawie bhp dotyczące arsenu i chromu

Komentarz

do  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420)

dr Barbara Krzyśków


Zmiany wprowadzone zostały do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Powodem wprowadzenia tych zmian była przede wszystkim konieczność uzupełnienia jego treści w związku z wejściem w życie w 2006 r. nowych przepisów Ministra Edukacji i Nauki dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy pozaszkolnej przez osoby dorosłe (rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych  - Dz.U. nr 31, poz. 216) .

Zmiana tych przepisów spowodowała niemożność korzystania z nich dla potrzeb szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym w nowym rozporządzeniu zostały ustalone wzory zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.

Ponadto w rozporządzeniu dodany został §1a zawierający definicje:

  • wszystkich form szkolenia w zakresie bhp to jest: instruktażu, kursu, samokształcenia kierowanego i seminarium,

  • jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie (pkt. 2 rozporządzenia).

Dodatkowo w przepisie tym ustalono kiedy osoba prowadząca szkolenie posiada odpowiednie przygotowanie dydaktyczne poprzez wyjaśnienie w pkt. 4 § 1a co należy rozumieć przez ”odpowiednie przygotowanie dydaktyczne”. Zmiany te powinny wyeliminować wątpliwości interpretacyjne jakie nasuwały się przy stosowaniu tego przepisu w dotychczasowym brzmieniu.

W związku ze zmianą przepisów Ministra Edukacji i Nauki w § 4 rozporządzenia podmiotem upoważnionym do prowadzenia  szkoleń nie są, jak dotychczas, jednostki upoważnione do ich prowadzenia na podstawie przepisów o systemie oświaty, a jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym dokonana została również zmiana określonych w § 5 „organizatorów szkolenia”.
Sprecyzowane zostało określenie prac, przy których szkolenie w formie instruktażu powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku (prace szczególnie niebezpieczne).

W przepisie § 10 ust.2 określającym osoby uprawnione do przeprowadzania instruktażu ogólnego uwzględniono również pracodawcę, który sam wykonuje zadania służby bhp.
Doprecyzowane zostały również przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów po zakończeniu szkolenia. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organizatora szkolenia.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP