Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zarządzanie strategiczne BHP | Perspektywa rozwoju | Perspektywa procesów wewnętrznych | Perspektywa klientów wewnętrznych | Perspektywa finansowa | Mierniki


Cele i kluczowe mierniki zrównoważonej karty wyników dla obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy (na podstawie wyniku badań prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach)

CelMierniki
Perspektywa finansowa
Optymalizacja kosztów w obszarze BHP
 • Poziom kosztów ponoszonych z tytułu niewłaściwych warunków pracy
 • Poziom przychodów wynikających z właściwej realizacji procesów zarządzania BHP
Perspektywa klientów wewnętrznych
Zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Liczba chorób zawodowych/1000 zatrudnionych/ liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia/1000 zatrudnionych
 • Liczba wypadków przy pracy/1000 zatrudnionych
 • Liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych/1000 zatrudnionych
 • Liczba dni absencji wypadkowej/1000 zatrudnionych
Zapewnienie wszystkim pracownikom dobrostanu
 • Liczba dni absencji chorobowej/1000 zatrudnionych
Perspektywa procesów wewnętrznych
Identyfikacja zagrożeń i określenie dopuszczalności ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy
 • Liczba stanowisk pracy poddanych ocenie ryzyka zawodowego (mających aktualną ocenę) w stosunku do całkowitej liczby stanowisk pracy
 • Liczba usuwanych nieprawidłowości w stosunku do wykrytych w trakcie procesu oceny ryzyka zawodowego
Wykrywanie na bieżąco istniejących i potencjalnych niezgodności
 • Liczba usuwanych niezgodności dot. stanu technicznego maszyn i urządzeń w stosunku wykrytych w trakcie procesu monitorowania
 • Liczba usuwanych niezgodności dot. nieprzestrzegania przez pracowników zasad BHP w stosunku do wykrytych w trakcie procesu monitorowania
Zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiedniej wiedzy z zakresu BHP
 • Liczba przeszkolonych osób z zakresu BHP
 • Stopień znajomości przez pracowników zasad BHP obowiązujących w przedsiębiorstwie
 • Stopień znajomości przez pracowników zagrożeń występujących na ich stanowiskach pracy
Zapewnienie przepływu informacji z zakresu BHP „z dołu do góry” i „z góry na dół”
 • Liczba zgłaszanych przez pracowników wniosków i uwag dot. warunków pracy
 • Liczba interwencji podjętych w odpowiedzi na zgłoszenia pracowników
 • Stopień znajomości problemów BHP przez pracowników
 • Częstość i zakres omawiania problemów BHP na zebraniach kierownictwa
 • Częstość omawiania problemów BHP przez bezpośredni nadzór ze swoimi pracownikami
 • Zakres problemów BHP omawianych na posiedzeniu komisji BHP
Zmniejszenie negatywnych skutków związanych z niezgodnościami
 • Liczba stanowisk pracy, na których obniżono poziom ryzyka zawodowego
 • Liczba pozostałych podjętych działań korygujących i/lub zapobiegawczych w stosunku do wykrytych niezgodności
Identyfikacja przepisów prawnych dot. BHP i innych i ich wdrożenie
 • Stopień stosowania przepisów prawnych w przedsiębiorstwie
Perspektywa rozwoju
Zapewnienie pracownikom właściwego wykształcenia
 • Poziom wykształcenia osób odpowiedzialnych za realizację procesów
Zapewnienie motywacji finansowej komórce ds. BHP
 • Poziom zarobków pracowników komórki ds. BHP
Zapewnienie zaangażowania najwyższego kierownictwa
 • Poziom zaangażowania najwyższego kierownictwa w realizację procesów BHP
Zapewnienie współudziału pracowników
 • Poziom współudziału pracowników w realizacji procesu oceny ryzyka zawodowego
Zapewnienie motywacji niefinansowej
 • Poziom motywacji osób odpowiedzialnych za realizację procesów
 • Poziom motywacji pracowników
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa
 • Poziom kultury bezpieczeństwa osób odpowiedzialnych za realizację procesów
 • Poziom kultury bezpieczeństwa bezpośredniego nadzoru
 • Poziom kultury bezpieczeństwa pracowników
 • Poziom kultury bezpieczeństwa komórki ds. BHP
Rozwijanie wiedzy z zakresu BHP
 • Poziom wiedzy osób odpowiedzialnych za realizację procesów
 • Poziom wiedzy pracowników
 • Poziom wiedzy komórki ds. BHP
 • Poziom wiedzy kadry kierowniczej
Wdrożenie systemu zarządzania BHP
 • Stopień zgodności systemu zarządzania BHP z wymaganiami normy PN-N-18001
 • Realizacja procesu monitorowania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania
 • Realizacja procesu działań korygujących i zapobiegawczych w ramach zintegrowanego systemu zarządzania
 • Realizacja procesu identyfikacji wymagań prawnych w ramach zintegrowanego systemu zarządzania

Zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy miernikami w zrównoważonej karcie wyników dla obszaru bhp

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP