Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Statystyka wypadków przy pracy | Rola środków ochrony indywidualnej | Zasady certyfikacji środków ochrony indywidualnej w Polsce | Wskazówki dotyczące identyfikacji zagrożeń | Metody doboru stosowane na świecie | Metody doboru środków ochrony indywidualnej | Tabelaryczne zestawienie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy | Prawne podstawy stosowania środków ochrony indywidualnej | Bezkolizyjność stosowania środków ochrony indywidualnej


Statystyka wypadków przy pracy

W 1999 r. (według danych GUS) zanotowano ogółem 98.774 wypadków przy pracy, z czego 528 śmiertelnych, 1.323 ciężkich.

Zgłoszone wypadki przy pracy spowodowały ogółem 3 557 480 dni niezdolności do pracy.

Największą liczbę osób, które uległy wypadkom zanotowano w sekcjach (wg europejskiej klasyfikacji działalności): działalności produkcyjnej - 40,7%, budownictwie - 11,9%, ochronie zdrowia i opiece socjalnej - 9,2%, handlu i naprawach - 7,8%, transporcie, składowaniu i łączności - 6,8%, górnictwie i kopalnictwie - 5,5%.

Liczba wypadków przy pracy zmniejszyła się w stosunku do 1998 roku o 15,9%.

Rysunek 1. Wydarzenia powodujące wypadki przy pracy w 1999 r.

Narażenie na  czynniki szkodliwe

Liczba osób pracujących w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wynosiła w 1999 r. 508,6 tys. osób.

W 1999 r. zanotowano ogółem 655,4 tys. osobozagrożeń. Zagrożenia te dotyczyły:
  • hałasu - 266,2 tys.;
  • przemysłowych pyłów zwłókniających - 93,6 tys. (w tym rakotwórczych 16,8 tys.);
  • niedostatecznego oświetlenia - 60,6 tys.;
  • substancji chemicznych - 47,5 tys. (w tym rakotwórczych 11,2 tys.);
  • innych pyłów przemysłowych - 44,7 tys.;
  • mikroklimatu gorącego - 27,8 tys.;
  • mikroklimatu zimnego - 27,5 tys.;
  • wibracji (drgań) - 23,8 tys.

Liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami mechanicznymi, związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi wynosiła w 1999 r. - 78,1 tys.

Rysunek 2. Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy (w tysiącach osobozagrożeń)


Pomiary czynników szkodliwych

W 1999 r. w celu higienicznej oceny stanowisk pracy w nadzorowanych zakładach przeprowadzono 1.893.186 badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych, na 338.992 stanowiskach pracy. Na 67.428 stanowiskach pracy (20,7% skontrolowanych) stwierdzono przekroczenia wartości obowiązujących normatywów higienicznych. W 1999 r. wydano 32.202 decyzje administracyjne w sprawie poprawy warunków pracy, w tym dotyczące obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych do wartości poniżej NDS lub NDN  - 4993.


Skuteczność środków ochrony indywidualnej

Niestety w danych statystycznych brak jest informacji dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy, narażonych na działanie czynników szkodliwych. W związku z powyższym nie ma możliwości przedstawienia danych obrazujących rzeczywistą skuteczność środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy, mierzoną np. zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy, po zastosowaniu ochron.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP