Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Statystyka wypadków przy pracy | Rola środków ochrony indywidualnej | Zasady certyfikacji środków ochrony indywidualnej w Polsce | Wskazówki dotyczące identyfikacji zagrożeń | Metody doboru stosowane na świecie | Metody doboru środków ochrony indywidualnej | Tabelaryczne zestawienie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy | Prawne podstawy stosowania środków ochrony indywidualnej | Bezkolizyjność stosowania środków ochrony indywidualnej


Prawne podstawy stosowania środków ochrony indywidualnej (w Polsce i w krajach Unii Europejskiej)

Wstęp

Do obrotu na obszarze UE mogą być wprowadzane tylko te środki ochrony indywidualnej, które sa zgodne z dyrektywą 89/686/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowkich UE w zakresie środków ochrony indywidualnej, z poprawkami wprowadzonymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w dyrektywch 93/68/EWG, 93/95/EWG i 96/58/WE.
Środki ochrony indywidualnej sa uważane za zgodne z wymaganiami określonymi w dyrektywie 89/686/EWG jeśli:
 • mają oznaczenie CE
 • producent przedstawi na żądanie deklaracją zgodności WE

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY - Podstawy prawne obowiązujace w Polsce


 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( t. j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) - wprowadzenie postanowień dyrektywy 89/686/EWG.


W przypadku środków ochrony indywidualnej zakres, kryteria i zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej w Unii określa dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r., dotycząca środków ochrony indywidualnej ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., 95/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. oraz 96/58/WE z dnia 3 września 1996 r. Zakres wyrobów objętych oceną zgodności na podstawie dyrektywy 89/686/EWG wynika z definicji środków ochrony indywidualnej podanej w tej dyrektywie.

Dyrektywa 89/686/EWG wprowadza, m. in. podział środków ochrony indywidualnej na trzy grupy pod względem ich przynależności do kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem oraz ustala różne procedury certyfikacji dla poszczególnych grup tych ochron. W dyrektywie zdefiniowano grupy środków ochrony indywidualnej przyporządkowane do kategorii najmniejszego (nr 1), średniego (nr 2) i największego (nr 3) ryzyka. W przypadku wątpliwości odnośnie zaliczenia ochrony do jednej z wymienionych kategorii ryzyka należy posługiwać się przewodnikiem kategoryzacji opublikowanym przez Komisję Europejską.

WNIOSEK O OCENĘ TYPU WE

Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej i wprowadzeniem do obrotu środki ochrony indywidualnej kategorii II i III powinny być poddane ocenie typu WE, niezależnie od wielkości planowanej produkcji.

Wniosek o ocenę typu WE powinien być złożony do jednostki notyfikowanej.

CIOP-PIB jest jednostką notyfikowaną i posiada nr identyfikcyjny 1437.

Ocena typu WE jest procedurą w której jednostka notyfikowana (CIOP-PIB) stwierdza i zaśwaidcza, że danych środek ochrony indywidualnej spełnia wymagania dyrektywy 89/686/EWG. Ocena ta jest prowadzona w odniesieniu do zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, mających zastoswanie dla danego środka ochrony indywidualnej, określonych w załaczniku II dyrektywy 89/686/EWG.

Do wniosku składanego w CIOP-PIB producent dołącza pisemne oświadczenie, że dany model środka ochrony indywdiualnej  nie był wcześniej i nie będzie później zgłoszony do innej jednostki notyfikowanej.

We wniosku należy wskazać, jaki dokument odniesienia ma być podstawą do oceny typu WE:
- zharmonizowana norma europejska
- norma europejska niezharmonizowana, norma krajowa, projekt normy, specyfikacje techniczne, bądź inne uregulowania techniczne
- wyłącznie zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie 89/686/EWG, mające zastosowanie do danego środka ochrony indywidualnej.

Do wniosku należy dołączyć:
- dokumentację techniczną producenta (rysunki zbiorcze i szczegółowe, pełną listę wymagań zasadniczych w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz norm uwzględnionych przy projektowaniu modelu)
- wymaganą liczbę egzemplarzy modelu środka ochrony indywidualnej, konieczną do przeprowadzenia oceny
- opis urządzeń kontrolno-pomiarowych wykorzystywanych w zakładzie producenta, do kontroli zgodności produkcji z wymaganiami norm lub innymi wymaganiami technicznymi
- kopię instrukcji użytkowania.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką notyfikowaną w zakresie prowadzenia procedur oceny okreśłonych w artykułach 10 oraz 11A i 11B dyrektywy 89/686/EWG dla następujących środków ochrony indywidualnej:
 • odzieży ochronnej
 • środków ochrony głowy
 • środków ochrony kończyn górnych i dolnych
 • środków ochrony twarzy i oczu
 • środków ochrony słuchu
 • środków ochrony układu oddechowego
 • środków  ochrony przed upadkiem z wysokości
 • środków izolujacych cały organizm

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93