Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Obowiązki ogólne | Przygotowanie pomieszczeń i stanowisk pracy | Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń technicznych | Ochrona zdrowia | Ryzyko zawodowe | Posiłki i napoje profilaktyczne | Wypadki przy pracy | Choroby zawodowe | Szkolenia | Odzież i obuwie robocze | Służba BHP | Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp

Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń technicznych

W większości istniejących piekarni wyposażenie w specjalistyczny sprzęt piekarniczy jest stosunkowo skromne, przy tym najczęściej nie są to urządzenia nowe, a ich stan techniczny budzi wiele zastrzeżeń ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji.

Podstawowym urządzeniem jest piec piekarski. W małych piekarniach jest to najczęściej rurowy piec wrzutowy w obudowie ceramicznej.
  Kotły piekarskie powinny odpowiadać warunkom technicznym dozoru technicznego DT-NC-90/KB i mogą być eksploatowane tylko po dopuszczeniu przez właściwy organ Urzędu Dozoru Technicznego.
  Każdy piec piekarski powinien być wyposażony w przyrządy do pomiaru temperatury komór wypiekowych, a maksymalna dopuszczalna temperatura komór lub gazów spalinowych musi być wyraźnie oznaczona na skali przyrządów pomiarowych.
  Piec rurowy, w którym ubytek rur grzewczych przekracza w jednym rzędzie 2 lub ogółem 5, musi być natychmiast wyłączony z eksploatacji. Dołki przedpiecowe, przy piecach wrzutowych, powinny być stale przykryte, z wyjątkiem czasu, gdy jest obsługiwana dolna komora wypiekowa.
  Do oświetlenia komór wypiekowych w piecach piekarniczych należy używać opraw zasilanych napięciem obniżonym do 24 V.
  Zabronione jest przekraczanie temperatury 300C w komorach wypiekowych oraz wytwarzania pary wodnej w tych komorach w sposób inny niż podany w instrukcji obsługi pieca.
  W przypadku opalania pieców gazem lub olejem zabronione jest stosowanie palników własnej ("chałupniczej") produkcji.
  Przy obsłudze pieców wyciągowych należy zawsze posługiwać się tzw. popychaczami, a pieczywo na trzonie przemieszczać specjalnymi grabkami.
  Zdejmowanie gorącego pieczywa ze stołu wyładowczego powinno odbywać się w rękawicach ochronnych.

Mieszarki do ciasta powinny mieć osłony ochronne zapobiegające wkładaniu rąk do dzieży - ich otwieranie w trakcie pracy mieszarki powinno powodować wyłączenie napędu dzieży. W czasie podnoszenia dzież nie wolno opierać nóg na wywrotnicach, a po zamknięciu zatrzasku kołowego należy odejść.

W urządzeniach dzieląco-kształtujących starszego typu nie wolno wkładać dłoni do komór dzielących, pod noże lub ślimacznice przenoszące ciasto. Czyszczenie tych maszyn nie może odbywać się w ruchu, nawet podczas biegu jałowego (należy je wykonywać przy wyłączonym zasilaniu energią).

Urządzenia elektroenergetyczne powinny mieć skuteczną ochronę przed porażeniem.
  W przypadku źródeł oświetlenia stanowiskowego (np. do oświetlania komór wypiekowych, komór mącznych) należy stosować ochronne obniżenie napięcia roboczego do 24V (dla prądu przemiennego) - uzyskuje się to dzięki użyciu transformatorów, instalowanych na stałe (przy piecach piekarskich) lub przenośnych.
  Wszystkie urządzenia technologiczne powinny być wyposażone w wyraź- nie oznaczony wyłącznik awaryjny, łatwo dostępny dla operatora oraz osób będących w pobliżu. Wszystkie metalowe urządzenia, instalacje i wyposażenie wykonane z elementów przewodzących powinny być połączone ze sobą prze- wodami wyrównawczymi.
  Prawidłowa organizacja eksploatacji urządzeń energetycznych wiąże się z koniecznością dokonywania okresowych oględzin, przeglądów, a w tym również wykonania niezbędnych badań i pomiarów. Zakresy i terminy wykonywania pomiarów powinny wynikać z instrukcji eksploatacji urządzeń, np. dla urządzeń elektroenergetycznych wykonuje się pomiary napięć i obciążeń, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji i uziemień oraz sprawdza się ciągłość przewodów ochrony przeciwporażeniowej. Pomiarów dokonują uprawnieni specjaliści.
  Najostrzejsze wymagania dotyczą instalacji elektroenergetycznej oraz urządzeń elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Instalacje i urządzenia powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym.
  Stan tych instalacji i urządzeń elektrycznych powinien być oceniany, nie rzadziej niż raz na rok, w zakresie: skuteczności ochron przeciwporażeniowych, rezystancji (oporności) izolacji przewodów roboczych instalacji elektroenergetycznych.
  Przy wymianie maszyn i urządzeń na nowe należy pamiętać o zakazie wyposażania stanowisk pracy w maszyny, które nie mają wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub nie mają deklaracji zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
  Trzeba tu dodać, że maszyny i urządzenia piekarskie (np. piece piekarskie, mieszarki, dzielarki, rogalikarki i inne) nie podlegają obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa. Istnieje natomiast obowiązek złożenia deklaracji przez producenta lub innego dostawcę tych urządzeń o spełnianiu przez nie wymagań określonych w normach polskich i przepisach prawnych.
  Z urządzeń, które można spotkać w małych piekarniach, obowiązkowi oznaczania znakiem bezpieczeństwa na podstawie ważnego certyfikatu uprawniającego do takiego oznaczania podlega np. sprzęt chłodniczy, sprzęt do gotowania i ogrzewania (elektryczny i gazowy), osprzęt elektryczny (przewody, wtyczki i gniazda, silniki elektryczne itp.), również beczki z tworzyw sztucznych oraz opakowania kartonowe.
  Maszyny, urządzenia i narzędzia nie podlegające obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa (np. wytwarzane we własnym zakresie na własny użytek i nie sprzedawane), jak również maszyny oraz urządzenia używane i instalowane na stanowiskach pracy muszą mieć deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub innego dostawcę. Dostawca lub producent, wydając deklarację, składa oświadczenie na swoją wyłączną odpowiedzialność, że określony w niej wyrób jest zgodny z polskimi normami obowiązkowego stosowania i przepisami.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP