Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2001 | 2/2001 | 3/2001 | 4/2001

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

Numer 4 (30) 2001

Cyna i jej nieorganiczne związki - zagrożenie zdrowia w  różnych procesach przemysłowych
Jolanta  Surgiewicz, Zofia Hibner


Cyna i jej związki są używane w wielu gałęziach przemysłu. Na podstawie przeprowadzonej ankiety wytypowano procesy technologiczne prowadzone obecnie w kraju z udziałem cyny i jej związków. Najważniejsze z nich to procesy: lutowania, wytopu stopów oraz  cynowania roztopioną cyną i cynowania galwanicznego. Przeprowadzono charakterystykę tych procesów pod kątem sposobu poboru próbki powietrza i stosowanej metody ilościowego oznaczania cyny.

Benzenotiol – metoda oznaczania
Barbara Romanowicz


Metodę stosuje się do oznaczania benzenotiolu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par benzenotiolu na Tenaxie GC, desorpcji acetyloacetonem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.
Oznaczalność metody wynosi 0,20 mg/m³.

n-Butyloamina – metoda oznaczania
Maria Miazek-Kula


Metodę stosuje się do oznaczania n-butyloaminy w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par n-butyloaminy na żelu krzemionkowym, desorpcji 0,12 mol/l roztworem kwasu chlorowodorowego w 80-procentowym (v/v) roztworze metanolu, zalkalizowaniu roztworu wodorotlenkiem potasu i analizie otrzymanego roztworu za pomocą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną.
Oznaczalność metody wynosi 1,3 mg/m³.

Endosulfan – metoda oznaczania
Teresa Nazimek, Hanna Badach


Metodę stosuje się do oznaczania zawartości endosulfanu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarno- higienicznych.
Metoda polega na pobieraniu zawartego w powietrzu endosulfanu na sorbent (żel krzemionkowy z chemicznie związaną fazą oktadecylową (ODS-C18), ekstrakcji z sorbentu acetonem i oznaczaniu zawartości związku w ekstrakcie metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (ECD), na kolumnie kapilarnej.
Oznaczalność metody wynosi 0,02 mg/m³.

4’-Etoksyacetanilid – metoda oznaczania
Maria Madej


Metodę stosuje się do oznaczania 4’-etoksyacetanilidu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na osadzeniu pyłów 4’-etoksyacetanilidu na sączku polipropylenowym, ekstrakcji substancji etanolem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.
Oznaczalność metody wynosi około 1,25 mg/m³.

N-Etylomorfolina – metoda oznaczania
Maria Miazek-Kula


Metodę stosuje się do oznaczania N-etylomorfoliny w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania  kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par N-etylomorfoliny zawartych w powietrzu na żelu krzemionkowym, desorpcji 0,1 mol/l roztworem kwasu chlorowodorowego w 80-procentowym (v/v) roztworze metanolu, zalkalizowaniu roztworu znad żelu 1 mol/l roztworem wodorotlenku potasu i analizie otrzymanego roztworu techniką chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną.
Oznaczalność metody wynosi około 2 mg/m³.

Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) – metoda oznaczania
Anna Jeżewska


Metodę stosuje się do oznaczania heksametylotriamidu kwasu fosforowego (V) w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par i aerozoli heksametylotriamidu kwasu fosforowego (V) na żywicy XAD-2 oraz na filtrze z włókna szklanego, desorpcji etanolem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.
Oznaczalność metody wynosi około 0,0125 mg/m³.

Heptan 2-on – metoda oznaczania
Krystyna Wróblewska-Jakubowska


przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par heptan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji 1-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.
Oznaczalność metody wynosi 12 mg/m³.

4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on – metoda oznaczania
Małgorzata Kucharska, Wiktor Wesołowski


Metodę stosuje się do oznaczania 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.  
Metoda polega na adsorpcji par 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu na węglu aktywnym,  desorpcji 5-procentowym roztworem izopropanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.  
Oznaczalność metody wynosi 24 mg/m³ powietrza.

1-Metoksypropan-2-ol – metoda oznaczania
Ewa Gawęda


Metodę stosuje się do oznaczania zawartości 1-metoksypropan-2-olu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par związku na węglu aktywnym, desorpcji 2-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatogaraficznej otrzymanego roztworu.
Oznaczalność metody wynosi 46 mg/m³.

3-Metylobutan-1-ol – metoda oznaczania
Ewa Gawęda


Metodę stosuje się do oznaczania 3-metylobutan-1-olu  w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarno- higienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par związku na węglu aktywnym, desorpcji 2-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.  
Oznaczalność metody wynosi 50 mg/m³.

5-Metyloheksan-2-on – metoda oznaczania
Zofia Hibner


Metodę stosuje się do oznaczania 5-metyloheksan-2-onu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas  przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par 5-metyloheksan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji 1-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.
Oznaczalność metody wynosi około 9,5 mg/m³.

5-Metyloheptan-3-on – metoda oznaczania
Zofia Hibner


Metodę stosuje się do oznaczania 5-metyloheptan-3-onu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarno- higienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par 5-metyloheptan-3-onu na węglu aktywnym, desorpcji 1-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.
Oznaczalność metody wynosi około 12,5 mg/m³.

4-Metylopentan-2-on – metoda oznaczania
Krystyna Wróblewska-Jakubowska


Metodę stosuje się do oznaczania 4-metylopentan-2-onu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par 4-metylopentan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji 1-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.
Oznaczalność metody wynosi 8 mg/m³.

2-Metylopentano-2,4-diol – metoda oznaczania
Sławomir Brzeźnicki


Metodę stosuje się do oznaczania 2-metylopentano-2,4-diolu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par 2-metylopentano-2,4-diolu na węglu aktywnym, desorpcji mieszaniną dichlorometanu i metanolu w stosunku 95:5 (v:v) i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.  
Oznaczalność metody wynosi 10 mg/m³.

Prop-2-yn-1-ol – metoda oznaczania
Maria Miazek-Kula


Metodę stosuje się do oznaczania prop-2-yn-1-olu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par prop-2-yn-1-olu zawartych w powietrzu na węglu aktywnym, desorpcji metanolem i analizie otrzymanego roztworu z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną.
Oznaczalność metody wynosi 0,6 mg/m³.

Trimetyloamina – metoda oznaczania
Maria  Miazek-Kula


Metodę stosuje się do oznaczania trimetyloaminy w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.
Metoda polega na adsorpcji par trimetyloaminy zawartych w powietrzu na żelu krzemionkowym, desorpcji 0,1 mol/l roztworem kwasu siarkowego w 10-procentowym (v/v) roztworze metanolu, zalkalizowaniu roztworu znad żelu 0,3 mol/l roztworem wodorotlenku potasu i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.
Oznaczalność metody wynosi 2 mg/m³.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP