Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

System certyfikacji kompetencji personelu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP na posiedzeniu w dniu 14 lutego 1997 r. przyjęła stanowisko w sprawie konieczności stworzenie systemu umożliwiającego dobrowolną certyfikację osób wpływających w najbardziej znaczący sposób na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy i uznawania instytucji wpływających na poziom edukacji w tym zakresie. W odpowiedzi na te potrzeby w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w latach 1998 - 1999 podjęto zadanie badawcze nr 05.13.1 przygotowujące do stworzenia i uruchomienia w Polsce systemu certyfikacji kompetencji personelu i uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadanie to wykonywano w ramach Strategicznego Programu Rządowego SPR-1 pn. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy” (obecnie program wieloletni).

Stworzenie możliwości zdobywania certyfikatów kompetencji przez osoby działające w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy okazało się również niezbędne w związku z potrzebą poprawy jakości usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy wynikającą z perspektywy stowarzyszenia Polski z Unią Europejską. Dlatego też podjęto decyzję o wdrożeniu systemu certyfikacji kompetencji personelu spełniającego wymagania normy polskiej PN-EN 45013:1993 „Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel”, która jest odpowiednikiem normy europejskiej EN 45013 stosowanej w krajach UE. Normę tę wdrożono w Ośrodku Certyfikacji Kompetencji Personelu, który został powołany Zarządzeniem Nr 7/99 Dyrektora CIOP z dnia 30 kwietnia 1999 r.Kompetencje techniczno-organizacyjne utworzonego w Instytucie Ośrodka poddano ocenie niezależnym auditorom Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. W wyniku tej oceny Ośrodek uzyskał akredytację w dniu 18 maja 2000 r. (certyfikat akredytacji nr 71/Cp-76/1/00). W związku z tym nadzór nad systemem jakości działań realizowanych przez Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu jest wykonywany w ramach państwowego systemu oceny zgodności zgodnie z artykułem 4. ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, rozdział 1, art. 4 ust. 1).

Obecnie działalność Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu obejmuje certyfikację kompetencji:


W celu rozszerzenia bazy edukacyjnej niezbędnej w procesie certyfikowania kompetencji wyżej wymienionych grup specjalistów Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu prowadzi również uznawanie kompetencji jednostek edukacyjnych prowadzących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwość korzystania z usług Ośrodka mają wszyscy wnioskujący na równych prawach. System certyfikacji stosowany w Ośrodku gwarantuje rzetelne i bezstronne prowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru nad używaniem certyfikatów kompetencji przez ich posiadaczy. Szczegółowy sposób postępowania podczas procesu certyfikacji kompetencji personelu i uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych zawarty jest w kryteriach i procedurach Ośrodka. Kryteria te określają minimalny poziom wykształcenia, rodzaj i zakres ukończonych szkoleń i zdanych egzaminów oraz minimalne wymagania dotyczące praktyki zawodowej osób składających wnioski o certyfikację.

Przy Ośrodku Certyfikacji Kompetencji Personelu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy działa Rada Zarządzająca w składzie gwarantującym udział wszystkich stron, których interesy wiążą się z procesem certyfikacji i zapewniającym jego bezstronność. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, związków zawodowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ), Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz jednostek edukacyjnych (Centrum Edukacyjne Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu).

Bieżącą działalność merytoryczną Ośrodka wspiera Komitet Techniczny, w skład którego wchodzą członkowie stali reprezentujący strony zainteresowane certyfikacją oraz członkowie zaproszeni na posiedzenia stosownie do potrzeb wynikających z rozpatrywanej tematyki. Ośrodek Certyfikacji prowadzi nadzór nad posiadaczami certyfikatów kompetencji przez ocenę przebiegu pracy związanej ze stosowaniem certyfikatu. W przypadku negatywnej oceny pracy osoby certyfikowanej, zgodnie z określoną procedurą, certyfikat może zostać cofnięty.


Osoby zainteresowane certyfikacją kompetencji mogą uzyskać informacje na temat zasad certyfikacji kompetencji personelu i uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych pod adresem:

Centralny Instytut Ochrony Pracy
Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. (+48 22) 623 46 70, (+48 22) 623 46 45
fax. (+48 22) 632 46 95
e-mail: ockp@ciop.pl

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy