Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty

II.B.01, Aktywne układy dźwiękochłonno-izolacyjne sterowane algorytmami działającymi w oparciu o sieć neuronową i algorytm genetyczny
Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013

II.B.02, Aktywne ochronniki słuchu sterowane algorytmem o stałych parametrach ustalonych z wykorzystaniem algorytmu genetycznego
Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013

06.A.05, Interaktywny system do nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu
Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013

05.A.06, System zdalnego nadzoru prawidłowego użytkowania nauszników przeciwhałasowych
Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013

04.A.36, Utworzenie i rozwój serwisu internetowego „BEZPIECZNIEJ” wspomagającego prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych
Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013

II-23, Badania możliwości zastosowania sieci neuronowych radialnych do systemów aktywnej redukcji hałasu z uwzględnieniem procesów stochastycznych
Termin realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2011

II-22, Opracowanie modelu aktywnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennych tłumieniu i izolacyjności.
Termin realizacji: 01.09.2008 - 31.08.2010.

2.R.18, Opracowanie algorytmów genetycznych do minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Termin realizacji: 01.01.2008 - 31.12.2010.

2.R.17, Badania nad zastosowaniem sieci neuronowych w systemach aktywnej redukcji hałasu z uwzględnieniem zjawisk o charakterze nieliniowym.
Termin realizacji: 01.01.2008 - 31.12.2010.

1.R.19, Modelowanie parametrów akustycznych pomieszczeń pracy pod kątem zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niewidomych.
Termin realizacji: 01.01.2008 - 31.12.2010.

4.S.08, Opracowanie adaptacyjnego akustycznego sygnalizatora drogowego z modułem rejestracji danych o hałasie.
Termin realizacji: 01.01.2008 - 31.12.2010.

4.S.07, Opracowanie układu sygnalizującego przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod czasami nauszników przeciwhałasowych.
Termin realizacji: 01.01.2008 - 21.12.2009.

4.S.06, Opracowanie wskaźnika dozymetrycznego do monitorowania narażenia na hałas na stanowiskach pracy.
Termin realizacji: 01.01.2008 - 21.12.2009.

I.A.07, Badania możliwości wykorzystania materiałów inteligentnych w aktywnej redukcji hałasu emitowanego przez drgające elementy maszyn.
Termin realizacji: 01.01.2005 - 30.11.2007.

05.4, Komputerowe wspomaganie profilaktyki narażenia na hałas i drgania w środowisku pracy.
Termin realizacji: 01.01.2005 - 31.12.2007.

II-15, Analiza wrażliwości systemów aktywnej redukcji hałasu na zakłócenia sygnału odniesienia.
Termin realizacji: 01.01.2006 - 31.12.2007.

II-14, Opracowanie sygnalizatora ostrzegawczego w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowanego z układem komunikacji i układem aktywnej redukcji hałasu.
Termin realizacji: 01.01.2006 - 31.12.2007.

03.8.11, Optymalizacja układu aktywnej kompensacji parametrów pola akustycznego pod kątem stabilności pracy w warunkach rzeczywistych
Termin realizacji: 01.02.1998 - 31.12.2000.

STRESZCZENIE:    Tematyka projektu dotyczy aktywnej kompensacji parametrów pola akustycznego w kontekście zastosowania tej nowoczesnej metody zwalczania hałasu w warunkach rzeczywistych. Proponowana metoda ukierunkowana jest na redukcję hałasu niskoczęstotliwościowego, a więc hałasu, którego główne składowe zawierają się w zakresie częstotliwości nie przekraczającym kilkuset Hz. Jest to typ hałasu, którego zwalczanie za pomocą tradycyjnych, pasywnych metod jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Projekt badawczy składa się z części teoretycznej obejmującej szczegółową analizę zagadnień związanych ze stabilnością układów aktywnej kompensacji, części wykonawczej obejmującej projekt i wykonanie stanowiska badawczego, oraz opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej i programowej pozwalającej na badania związane z metodami aktywnymi i części eksperymentalnej, na którą składają się pomiary weryfikacyjne na opracowanym stanowisku badawczym, oraz w warunkach rzeczywistych.

Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych w ramach Programu Wieloletniego (b. SPR-1) pod tytułem "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy".

03.8.12, Analiza i synteza układu aktywnej redukcji hałasu wytwarzanego przez transformatory energetyczne.
Termin realizacji: 01.02.1999 - 31.12.2001.

STRESZCZENIE:    Analiza układu aktywnej redukcji hałasu emitowanego przez transformatory/stacje energetyczne. Pomiary parametrów akustycznych typoszeregu najczęściej stosowanych transformatorów energetycznych. Określenie wpływu parametrów użytkowych (moc, wartości prądów, napięć itd.) i geometrycznych transformatorów na parametry akustyczne. Badania wpływu warunków pracy transformatora (posadowienie, obudowa itd.) na jego parametry jako źródła hałasu niskoczęstotliwościowego. Opracowanie modelu matematycznego źródła hałasu jakim jest transformator. Badania symulacyjne z zastosowaniem modelu matematycznego. Badania związane ze stabilnościa układów aktywnej kompensacji, oraz synteza stabilnego, wielokanałowego, cyfrowego układu aktywnej redukcji hałasu transformatora w formie umożliwiającej jego zastosowanie w warunkach rzeczywistych.


Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych w ramach Programu Wieloletniego (b. SPR-1) pod tytułem "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy".

03.8.17, Aktywny ochronnik słuchu z systemem łączności wewnętrznej przeznaczony do stosowania na stacjonarnych stanowiskach pracy.
Termin realizacji: 01.01.2000 - 31.12.2001

STRESZCZENIE: Tematyka projektu dotyczy poprawy skuteczności działania ochronników słuchu w zakresie niskich częstotliwości przy użyciu metod aktywnej kompensacji dźwięku. Istniejące dotychczas tego typu rozwiązania przenośne ze względu na ograniczenia co do masy i zasilania układu pozwalają jedynie na zastosowanie pewnej uproszczonej formy tego rozwiązania technicznego. Nowe rozwiązanie adresowane będzie dla osób, których praca nie wymaga przemieszczenia się w ramach danego stanowiska pracy. Do grupy tej należą przede wszystkim operatorzy maszyn ciężkich (takich jak np. koparki, spychacze, walce, urządzenia wydobywcze), piloci samolotów i helikopterów, maszyniści itd. Umieszczenie układu poza czaszami ochronnika pozwoli na:

- zmniejszenie masy samego ochronnika słuchu, co stanowi większą wygodę dla użytkownika,
- wykorzystanie do zasilania urządzenia napięcia dostępnego bezpośrednio w maszynie, w której zlokalizowane jest stanowisko pracy,
- zastosowanie innych bardziej złożonych metod sterowania wykonawczymi elementami układu tłumiącego: analogowych, cyfrowych lub będących ich połączeniem
- wykorzystanie innych niż akustyczne czujników referencyjnych, co powinno zlikwidować niekorzystny efekt akustycznego sprzężenia zwrotnego i - przekompensowanie w zakresie wyższych częstotliwości,
- integrację z układem aktywnej redukcji dźwięku systemów łączności przewodowej lub bezprzewodowej.

Opisane powyżej rozwiązanie techniczne będzie wynikiem kompleksowych badań dotyczących nowych metod sterowania układami aktywnej kompensacji dźwięku, algorytmów sterujących, a także badaniami nad stabilnością tych układów.

Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych w ramach Programu Wieloletniego (b. SPR-1) pod tytułem "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy".

II.018, Układy adaptacyjne w systemach aktywnej kompensacji dźwięku.
Termin realizacji: 01.01.1999 - 31.12.2001.

STRESZCZENIE:    Proponowana praca badawcza dotyczy układów adaptacyjnych, które stanowią podstawę działania systemów aktywnej redukcji dźwięku. Regulacja adaptacyjna pozwala na poprawne funkcjonowanie tych systemów w zmieniających się warunkach pracy, takich jak zmiana widma hałasu, starzenie się elementów układu, zmiana warunków atmosferycznych, itp.

Istnieje wiele typów układów adaptacyjnych różniących się złożonością i prędkością działania, rodzajem wykorzystywanego algorytmu adaptacji, odpornością na błędy i zakłócenia. W wyniku prac badawczych prowadzonych na całym świecie rozwiązań tych nadal przybywa. Niektóre z nich nie były dotychczas stosowane w systemach aktywnej kompensacji dźwięku, głównie ze względów technologicznych. Obecnie postęp w dziedzinie elektroniki i cyfrowego przetwarzania sygnałów jest tak duży, że pozwala na implementacje algorytmów, które jeszcze dwa lata temu wymagały zbyt dużych mocy obliczeniowych. Zastosowanie niektórych z tych algorytmów może zwiększyć skuteczność istniejących już systemów aktywnej redukcji hałasu stąd konieczność prowadzenia badań w tym zakresie.

W ramach pracy badawczej zostanie dokonany przegląd i analiza najnowszych rozwiązań teoretycznych pod kątem ich zastosowania w systemach aktywnej redukcji hałasu. Analiza ta pozwoli na opracowanie projektu własnego układu adaptacyjnego a następnie na jego badania symulacyjne. Na podstawie tych badań i po wprowadzeniu ewentualnych korekt układ adaptacyjny zostanie zastosowany w systemie aktywnej kompensacji dźwięku.

Wyniki pracy badawczej zostaną wykorzystane w systemach aktywnej kompensacji dźwięku odznaczających się zwiększoną stabilnością i skutecznością działania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP