Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Maszyny | Narzędzia ręczne | Środki transportu | Niekontrolowane ruchy maszyn | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Hałas | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Wybuch | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenia czynnikami mechanicznymi - maszyny

Problem : Zagrożenia urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, np.:
 • wiertarek

 • szlifierek

 • sprężarek
oraz narzędzi zmechanizowanych (z napędem elektrycznym pneumatycznym -itp.)


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy maszyna jest prawidłowo posadowiona i podłączona do instalacji oraz użytkowana zgodnie z przeznaczeniem?Posadowienie i/lub zamocowanie oraz podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami aktualnych przepisów i norm oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). Wprowadzanie do eksploatacji wyłącznie maszyn, urządzeń oraz narzędzi: - oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadają
cych aktualny certyfikat uprawniający do oznaczania tym znakiem -jeśli znajdują się w wykazie wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania, tym znakiem

- posiadających deklarację zgodności z normami
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania
oraz wymaganiami określonymi właściwymi prze
pisami - dla pozostałych.

Czy możliwy jest dostęp rąk, nóg lub innych części ciała do ruchomych elementów maszyny, narzędzi lub przedmiotu obrabianego, mogących powodować następujące sytuacje i zdarzenia niebezpieczne:
 • pochwycenie

 • wciągnięcie

 • uderzenie

 • wplątanie

 • dotknięcie

 • obcięcie

 • zgniecenie, zmiażdżenie

 • przecięcie

 • stłuczenie

 • otarcie?

Stosowanie pewnie mocowanych osłon i innychurządzeń ochronnych uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych i zapewniających zachowanie normalnych warunków pracy, np.: zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia (zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR, normami lub oceną ryzyka),

Pewne mocowanie przedmiotu obrabianego.

Czy wytrzymałość, usytuowanie i mocowanie osłon jest właściwe (kompletność, pewność mocowań, kształt i wielkość otworów oraz odpowiednie odległości bezpieczeństwa)?
Sprawdzenie i zapewnienie odległości bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp rąk i nóg oraz innych części ciała do stref niebezpiecznych.

Niedemontowanie osłon i innych urządzeń ochronnych.

Nieotwieranie osłon podczas ruchu maszyny.

Czy usytuowanie oraz działanie pozostałych urządzeń ochronnych i zabezpieczających (fotokomórki, zawory, bezpieczniki) jest właściwe?
Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania pozostałych urządzeń ochronnych i zabezpieczających.

Czy funkcjonowanie, lokalizacja i oznakowanie elementów sterowniczych i informacyjnych jest właściwe?
Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania elementów sterowniczych (zwłaszcza wyłączników: start i stop, wyłącznika awaryjnego, wyłączników krańcowych) i elementów informacyjnych: pewnie zamocowanych, łatwo dostępnych i odpowiednio oznakowanych.

Czy na stanowisku pracy jest dostępna pełna informacja o użytkowaniu maszyny (instrukcja obsługi, bhp, znaki i napisy na maszynie)?
Zapewnienie właściwej informacji o użytkowaniu dla operatora: instrukcja obsługi, bhp, znaki i napisy na maszynie.

Czy mogą występować zagrożenia podczas czyszczenia, smarowania i konserwacji maszyn i narzędzi?
Zachowanie szczególnej ostrożności podczas czyszczenia, konserwacji i napraw (po wyłączeniu zasilania).

Czy są wykonywane okresowe przeglądy techniczne i przewidziane wymiany części bądź naprawy (wg instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej DTR)?
Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR.

Czy operatorzy maszyn stosują właściwe środki ochrony indywidualnej oraz odpowiednie ubranie i obuwie robocze?
Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat upoważniający do takiego oznaczania.
Stosowanie odpowiedniego ubrania i obuwia roboczego.


Info: 1, 3, 12, 16, 36-38, 40-47, 50-53, 56, 58-61

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP