Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Bezpieczenstwo pracy i nauki w szkole | Cele kampanii | Konferencja - Nowe Miasto Lub. | Konferencja - Działdowo | Konkurs plastyczny - powiat działdowski | Konkurs plastyczny - powiat nowomiejski | Działania BHP-max | Działania OSPSBHP Pila | Działania Lyreco | Działania Sela Sp z o.o. | Materiały kampanii | Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży | Partnerzy kampanii | Harmonogram działań kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna 2013
"ZDROWA I BEZPIECZNA PRACA W SZKOLE"

Konferencja pn. "Bezpieczna praca i nauka w szkole"


25 września 2013 r., Urząd Miasta Działdowo
Sala konferencyjna (Zamek, I piętro)  

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Działdowo Bronisław Mazurkiewicz Organizatorzy: Centralny Instytut ochrony Pracy-PIB, Urząd Miasta w Działdowie
Współorganizatorzy: OIP Olsztyn, PSSE Działdowo
Patronat medialny: "Gazeta Działdowska", Portal "Moje Działdowo", "ATEST Ochrona Pracy", "Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka", Promotor BHP", "Przyjaciel przy Pracy"

Tematyka konferencji:

- Zdrowa i bezpieczna praca w szkole - Informacyjna kampania społeczna 2013  
- Hałas w szkołach. Kształtowanie właściwości akustycznych pomieszczeń szkolnych
- Głos, narzędziem pracy nauczyciela. Choroby zawodowe u nauczycieli
- Przestrzeganie przepisów bhp w szkołach
- Prewencja zagrożeń biologicznych w pracy nauczyciela  
- Stres w pracy nauczyciela
- Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Wypadki w szkole
- Stanowisko pracy ucznia w szkole
- Ergonomiczne stanowisko pracy i nauki z komputerem
- Wpływ odżywiania na aktywność fizyczną uczniów.

Podsumowanie  konferencji:

„Bezpieczna praca i nauka w szkole” była tematem konferencji, która odbyła się 25 września br. w Urzędzie Miasta Działdowo w kampanii społecznej pn. „Zdrowa i bezpieczna praca w szkole”.

Po raz kolejny w tym roku przedstawiciele szkól i przedszkoli (dyrektorzy , nauczyciele i opiekunowie), uczniowie gimnazjów i szkół średnich, pracownicy służby bhp oraz służb kontrolnych spotkali się, aby podnosić poziom wiedzy i wymieniać doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole. Udział dyrektorów szkół był o tyle istotne, iż to właśnie na nich spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek (zgodnie z rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  - Dz. U. Z 2003 r., Nr 6. poz. 69)

W sumie w konferencji uczestniczyło prawie 100 osób, a wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Kuratora w Olsztynie, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie, zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Działdowie, naczelnicy wydziałów oświaty Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz Urzędu Miasta Działdowo, inspektorzy pracy z Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Drugim organizatorem konferencji był Urząd Miasta Działdowo, a współorganizatorami Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie.

Z danych statystycznych Centrum Informacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że od lat w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dochodzi rocznie do ponad 70 tys. wypadków uczniów, z tego ponad 300 to wypadki ciężkie, a około 50 – wypadki śmiertelne.   Najwięcej, bo ponad 80%, wszystkich wypadków zdarza się w szkołach podstawowych i gimnazjach.  W skali całej gospodarki szkoły zajmują drugie miejsce, tuż po budownictwie i przed górnictwem, pod względem liczby wypadków śmiertelnych, a pod względem wypadków ciężkich - niechlubne pierwsze miejsce. Główne przyczyny wypadków szkolnych stanowi nieuwaga (61%) oraz przypadkowe uderzenia lub kolizje (16%).

A co powinien zrobić nauczyciel, aby jego uczeń nie zaistniał jako „przypadek” w statystykach wypadków szkolnych? Nina Leśna, starszy specjalista ds. bhp w Urzędzie Miasta Działdowo w pierwszej kolejności zwróciła uwagę na konieczność zapoznania się i stosowania w praktyce przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa w swojej szkole. W każdej sytuacji wychowawczo- dydaktycznej nauczyciel powinien postępować ściśle według zasad bhp i stale sprawować nadzór nad podopiecznymi (w wyjątkowych sytuacjach bezwzględnie zapewnić opiekę innego nauczyciela lub osoby dorosłej). Ważne jest również kształtowanie bezpiecznych postaw i nawyków uczniów oraz korygowanie nieprawidłowości w tym zakresie. Nauczyciel powinien także ostrzegać uczniów przed zagrożeniami istniejącymi w szkole (czasie przerw lekcyjnych, na korytarzach, schodach, boiskach) oraz podczas wycieczek i zwracać uwagę na stan techniczny obiektów, maszyn, wyposażenia, sprzętu. Istotne w tym zakresie jest także doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją ze strony ucznia, umiejętność udzielania pierwszej pomocy i organizacji w razie pożaru lub innego zagrożenia.

Biorąc pod uwagę problemy związane z bezpieczeństwem pracy i nauki w szkole podczas konferencji przedstawiciele CIOP-PIB omówili elementy oceny jakości akustycznej wybranych pomieszczeń dydaktycznych (na podstawie wyników badań prowadzonych przez Instytut). Na podstawie wyników badań przedstawiono m.in.  wpływ adaptacji akustycznej na zrozumiałość mowy. Przedstawiciele PSSE w Działdowie - zasady prewencji chorób zawodowych nauczycieli oraz zasady prewencji zagrożeń biologicznych w pracy nauczyciela. Od 2001 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie zarejestrował 8 zgłoszeń w sprawie podejrzeń chorób zawodowych u nauczycieli. Pięć  z tych podejrzeń dotyczyło  chorób związanych z narządem głosu, trzy - chorób gardła i krtani, astmy oskrzelowej oraz ubytku słuchu, a wśród ośmiu podejrzeń trzy postępowania nie zostały jeszcze zakończone. Tylko jedno podejrzenie dotyczące choroby narządu głosu zakończyło się pozytywnie dla osoby chorej.

W ramach prewencji chorób narządów głosu nauczycielom proponowano m.in. zwiększenie świadomości o innych zachowaniach prozdrowotych (niepalenie papierosów, ograniczenie picia mocnej kawy czy herbaty), ograniczenie pisania kredą na tablicy (korzystanie z markerów) i wycieranie tablicy na mokro, częstsze prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, czy jak najczęstsze picie letnich niskosłodzonych płynów małymi łykami podczas mówienia.

Omówiono także wyniki kontroli PIP w zakresie przestrzegania przepisów bhp w szkołach, w tym prowadzonych w ramach tematu kontrolnego „Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach”, realizowany przez wszystkie okręgowe inspektoraty pracy.

Szacuje się, że ponad 70% nauczycieli szkół podstawowych i średnich doświadcza umiarkowanego stresu, a ponad 20% - silnego. Przyczynę tego zjawiska upatruje się w dużej ilości wymagań ze strony uczniów, kolegów, rodziców i zwierzchników, konieczności sprawowania stałej kontroli nad zachowaniami uczniów w klasie, praktycznie nielimitowanym czasie pracy (część pracy musi być wykonywana w warunkach domowych) i narażeniu na ocenę i krytykę ze strony różnych środowisk (rodzice, nadzór, media). Dlatego Wojciech Lipka, psycholog i jednocześnie dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie przedstawił podczas konferencji wskazówki dotyczące radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela. Przedstawiciel OIP z Olsztyna oraz PSSE w Działdowie przekazali wskazówki dotyczące prawidłowego organizowania miejsca pracy ucznia w szkole i podczas pracy z komputerem. Na zakończenie omówiono zasady właściwego odżywiania i wpływ odżywiania na aktywność fizyczną uczniów.

Ostatnim elementem konferencji było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pn. „Moja bezpieczna szkoła” oraz wręczenie nagród laureatom. Nagrody zostały ufundowane przez: Pana Wojciecha Zgliczyńskiego - Właściciela Zakładu Betoniarskiego w Działdowie, Pana Roberta Mendalkę - Właściciela firmy budowlanej P.P.H.U. „COLOR-BET” w Działdowie oraz Pana Sławomira Gutkowskiego, Prezes Warmińsko- Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.  w Działdowie. Szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu oraz nagrodzone i wyróżnione prace są dostępne na stronie internetowej kampanii społecznej www.ciop.pl/bezpieczna_szkola.

Więcej informacji na ten temat konferencji: udziela Pani Nina Leśna - Starszy specjalista ds. bhp w Urzędzie Miasta Działdowo (ul. Zamkowa 12, pok nr 9, tel. 0-23 697 0446, bhp@dzialdowo.pl).  

Dokumentacja fotograficzna konferencji:

 
 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP