Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Baza dotycząca pyłów - wprowadzenie | Metody identyfikacji pyłów występujących w powietrzu na stanowiskach pracy | Pomiar pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy | Normy i metody zalecane do pomiarów stężeń pyłów oraz zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach | Interpretacja wyników - ocena narażenia zawodowego na pyły | Narażenie zawodowe na pyły w wybranych procesach technologicznych | Bibliografia

Interpretacja wyników – ocena narażenia zawodowego na pyły

Ocena zgodności warunków z NDS - pyły

Na podstawie wskaźników narażenia tj. wartości Cw , DG i GG, lub DGw i GGw przeprowadza się ocenę narażenia.
  • Jeżeli Cw , GG lub GGw nie przekraczają wartości NDS to należy uznać, że warunki pracy są zgodne z wymogami higienicznymi.
  • Gdy Cw , DG lub DGw są wyższe od wartości NDS to warunki pracy są szkodliwe.

W przypadku, gdy wartość NDS znajduje się w przedziale ufności dla średniej geometrycznej wyników pomiarów uzyskane dane nie są wystarczające do jednoznacznego potwierdzenia lub wykluczenia z określonym prawdopodobieństwem zgodności warunków pracy z normatywem higienicznym. Takie warunki pracy interpretuje się, jako dopuszczalne. Nakłada to obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań środowiska pracy. W związku z tym w ciągu 30 dni należy przeprowadzić pomiary na 2-ch losowo wybranych zmianach roboczych pobierając, co najmniej 5 próbek powietrza na każdej z nich. Wyniki tych pomiarów rozpatruje się łącznie z wynikami poprzednimi. Jeżeli wyniki oznaczeń ponad połowy próbek są wyższe od NDS, warunki pracy należy uznać za szkodliwe natomiast, jeżeli wyniki oznaczeń połowy próbek są równe lub niższe od NDS, warunki pracy można uznać za bezpieczne.

Ocena narażenia łącznego - pyły

W przypadku jednoczesnego występowania w powietrzu na stanowiskach pracy kilku rodzajów pyłów, ocenę narażenia przeprowadza się na ogół zgodnie z zasadą sumowania działania szkodliwego wg wzoru:

gdzie:
 ,,...,- obliczone wskaźniki narażenia: średnie stężenie ważone lub średnie stężenie geometryczne dla pyłów 1, 2, ..., n.
NDS1, NDS2 ... , NDSn - odpowiednie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP