Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena zgodności warunków z NDS | Ocena zgodności warunków z NDSCh | Ocena zgodności z NDSP | Ocena narażenia łącznego

Ocena zgodności z NDS


Podczas przeprowadzenia pomiarów z zastosowaniem dozymetrii indywidualnej, wskaźnikiem narażenia jest średnie stężenie ważone (Cw), natomiast w pomiarach stacjonarnych: górna i dolna granica przedziału ufności dla średniej rzeczywistej (GG i DG) lub górna i dolna granica przedziału ufności dla średniego stężenia ważonego (GGw lub DGw).  

Warunki pracy uznaje się za bezpieczne, jeżeli obliczone wartości wskaźników narażenia Cw, GG lub GGw nie przekraczają wartości NDS.

Warunki pracy uznaje się za szkodliwe, jeżeli obliczone wartości wskaźników narażenia Cw, DG lub DGw są większe od wartości NDS.

Warunki pracy uznaje się za dopuszczalne, jeżeli wartość NDS znajduje się w przedziale ufności dla średniej, określonym DG i GG. Uzyskane dane nie są wystarczające do jednoznacznego potwierdzenia lub wykluczenia
z określonym prawdopodobieństwem zgodności warunków pracy z wartościami NDS.

UWAGA!
Do podjęcia ostatecznej decyzji jest niezbędne przeprowadzanie w ciągu 30 dni dodatkowych pomiarów na dwóch dowolnie wybranych zmianach roboczych, z pobraniem co najmniej 5 próbek powietrza na każdej z nich. Wyniki tych pomiarów rozpatruje się łącznie z poprzednimi wynikami:
  • jeżeli stężenia w ponad 50 % próbek są większe od wartości NDS, warunki pracy należy uznać za szkodliwe,
  • jeżeli wyniki oznaczeń ponad 50 % próbek są mniejsze od wartości NDS, warunki pracy można uznać za bezpieczne.

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy

PN EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP