Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena zgodności warunków z NDS | Ocena zgodności warunków z NDSCh | Ocena zgodności z NDSP | Ocena narażenia łącznego

Interpretacja wyników pomiarów


Ustanowione przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wartości normatywów higienicznych są prawnie wiążące, a zatem narażenie na czynniki chemiczne każdego, pojedynczego pracownika nie powinno przekraczać określonych wartości dopuszczalnych. Wszystkie wymagania, wynikające z normatywów higienicznych NDS oraz NDSCh i NDSP (jeżeli taką wartość dla danej substancji ustalono) powinny być spełnione równocześnie, przekroczenie któregokolwiek z nich powoduje, że warunki nie mogą być uznane za bezpieczne. Przy ocenie narażenia zawodowego na kilka współwystępujących substancji chemicznych należy również rozważyć i, w miarę potrzeby uwzględnić, ich działanie łączne.

Do porównania z wartościami dopuszczalnymi służą obliczone na podstawie wyników pomiarów stężeń substancji chemicznych w powietrzu wskaźniki narażenia.


UWAGA
Niepewność wyniku pomiaru oraz niepewność procedury pomiarowej, są niewielkie w porównaniu z błędem, którego źródłem może być zmienność stężeń i nie- reprezentatywność pomiarów. Z tego względu w normach PN-EN 689:2002, PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004, ani w regulacjach wewnętrznych, stosowanych w państwach Unii Europejskiej do interpretacji w ocenie narażenia stosowane są wyniki pomiarów, bądź obliczone na ich podstawie wskaźniki narażenia bez uwzględniania niepewności pomiarów.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP