Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty

Intelligent PPE system for personnel in high risk and complex environments

i-Protect Piotr Pietrowski

Projekt realizowany w zakresie 7 Programu Ramowego UE, dotyczy opracowania systemu opartego na integracji zaawansowanych rozwiązań technicznych i nowych technologii z tradycyjnymi konstrukcjami środków ochrony indywidualnej w celu uzyskania aktywnej ochrony pracowników w środowisku pracy o zwiększonym stopniu ryzyka. Przewidywanymi odbiorcami nowych rozwiązań są grupy interwencyjne z obszaru ratownictwa chemicznego, górniczego oraz straży pożarnej. Projekt jest realizowany z udziałem 16 instytucji partnerskich z 7 krajów UE, wśród których jest 6 jednostek badawczo-rozwojowych, 8 przedsiębiorstw i 3 organizacje użytkowników.

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące zadania:
- opracowanie czujników z wykorzystaniem włókien optycznych do monitorowania najważniejszych parametrów fizjologicznych ratowników (częstotliwość oddechu, częstotliwość skurczów serca, temperatura ciała);
- opracowanie czujników do pomiaru i monitorowania najważniejszych parametrów środowiska pracy (temperatura zewnętrzna, poziom stężenia tlenu, stężenie wybranych gazów toksycznych: chlor, siarkowodór, amoniak, tlenek i ditlenek węgla, metan);
- opracowanie ścieżek przewodzących i czujników wybranych gazów z wykorzystaniem nanomateriałów;
- opracowanie sieci komunikacyjnej oraz modułu do transferu danych między ratownikami, a centrum koordynującym i wspomagającym działanie ratowników;
- integrację opracowanych technologii, materiałów i modułów w jednorodny, wielofunkcyjny system ochrony indywidualnej oraz wytworzenie prototypów nowych środków ochrony indywidualnej;
- weryfikację i walidację opracowanego systemu pod kątem wymagań określonych na podstawie potrzeb użytkowników docelowych, w tym badania laboratoryjne właściwości ochronnych i testy poligonowe sprawdzające właściwości użytkowe.

Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe do ochrony układu oddechowego przed nanocząsteczkami, parami i gazami.

POIG.01.01.02-10-018/09-00 Agnieszka Brochocka

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych;

Realizacja projektu ma wpłynąć poprawę bezpieczeństwa pracy i komfortu pracowników stosujących środki ochrony indywidualnej, narażonych na agresywne czynniki środowiska pracy.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów włókninowych na bazie polimerów stanowiących element konstrukcyjny filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w celu stworzenia efektywnej ochrony wobec nanocząsteczek zanieczyszczających powietrze oraz modyfikowanych materiałów węglowych  o właściwościach umożliwiających oczyszczanie powietrza ze specyficznych par i gazów.

Wytyczne do wyznaczania rzeczywistego  wskaźnika ochrony na stanowiskach pracy dla różnych typów sprzętu ochrony układu oddechowego

03.A.05 Krzysztof Makowski

Podstawowym celem niniejszego zadania jest opracowanie nowej, ujednoliconej na poziomie UE, metodyki badania i wytycznych do wyznaczania rzeczywistego wskaźnika ochrony, dla różnych typów sprzętu ochrony układu oddechowego, umożliwiającej ich porównywanie dla różnych stanowisk i warunków pracy.
Dzięki prowadzeniu analogicznych prac na poziomie europejskim w ramach sieci partnerstwa PEROSH (The Partnership for European Research in Occupational Safety and Health), jednocześnie w kilku jednostkach badawczych, tj. BBG, IFA - Niemcy, INRS - Francja, CNMP - Hiszpania, FIOH- Finlandia, HSL, 3M – Wielka Brytania, możliwe będzie opracowanie wspólnych wytycznych doboru sprzętu ochrony układu oddechowego, na podstawie zunifikowanych wartości wskaźnika ochrony dla różnych typów sprzętu ochrony układu oddechowego.

Wyznaczenie rzeczywistego wskaźnika ochrony dla różnych typów sprzętu ochrony układu oddechowego będzie stanowiło podstawę do oceny prawidłowego doboru tego rodzaju sprzętu na stanowiskach pracy. Zastosowana metodyka umożliwi dobór sprzętu z uwzględnieniem fizycznych cech twarzy użytkowników (kształt i rozmiary) oraz charakteru wykonywanych czynności. Selekcja sprzętu ochrony układu oddechowego dokonana na podstawie rzeczywistego wskaźnika ochrony umożliwi skuteczne ograniczenie zagrożeń i ryzyka związanego z pracą w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, które mogą być wdychane przez człowieka.

Opracowanie modelu systemu natychmiastowego zadziałania ucieczkowego sprzętu do ochrony układu oddechowego przed tlenkiem węgla i popa-rzeniem dróg oddechowych do stosowania w podziemnych zakładach gór-niczych

V.B.02 Krzysztof Makowski

Uwzględniając potencjalne skutki zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, szczególnie w wyrobiskach eksploatacyjnych i przygotowawczych, należy dążyć do wyposażania górników w środki ochrony indywidualnej, które z uwagi na walory użytkowe i ochronne będą mogły zwiększyć szansę przeżycia lub ograniczyć potencjalne obrażenia związane z negatywnymi skutkami katastrof. Jednocześnie środki te nie powinny stanowić dodatkowego obciążenia podczas normalnej pracy w trudnych warunkach mikroklimatu gorącego.
Dlatego celem projektu jest opracowanie systemu natychmiastowego zadziałania ucieczkowego sprzętu do ochrony układu oddechowego przed tlenkiem węgla i poparzeniem dróg oddechowych, przewidzianego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
W ramach projektu opracowany zostanie model tlenowego ucieczkowego aparatu wyposażonego w system natychmiastowego zadziałania przewidziany do ochrony przed toksycznymi substancjami, niedoborem tlenu i poparzeniem dróg oddechowych dla górników. Aparat ten będzie wyposażony w system natychmiastowego zadziałania umożliwiający wykonanie pierwszego wdechu z aparatu. Zakłada się, że aparat będzie gotów do działania w czasie krótszym niż 6 s od momentu jego aktywacji.
Opracowana zostanie także metodyka badań podstawowych parametrów funkcjonowania ucieczkowych aparatów tlenowych z uwzględnieniem ich czasu zadziałania oraz zbudowane zostanie stanowisko umożliwiające prowadzenia takich badań.
Projekt ten jest realizowany przy współudziale Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A. mającej wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, konstrukcji i budowy aparatów oddechowych w tym aparatów tlenowych i ucieczkowych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP