REFERATY NA KONFERENCJĘ

Referaty powinny być napisane w języku angielskim według wskazówek zawartych w poniższych „WYTYCZNYCH DLA AUTORÓW”. Zalecana objętość referatów 6, 8 lub 10 stron formatu A4.

WYTYCZNE DLA AUTORÓW


TYTUŁ REFERATU (KAPITALIKI BOLD)
imię i nazwisko Autora (Autorów),
miejsce pracy, adres oraz e-mail


ABSTRACT
(11 cm od górnego marginesu)
(krótkie streszczenie w języku angielskim)


Tekst referatu:
– tytuły rozdziałów - KAPITALIKI BOLD (wytłuszczone) WYŚRODKOWANE
– tekst podstawowy - czcionka Times New Roman – 12 pkt.
– wcięcie akapitu – 1 cm
– odstęp między rozdziałami – 1 linia,
– tekst wyjustowany.

Układ strony:
– format A4, pionowy
– wszystkie marginesy – 2,5 cm (1”),
– odstęp między wierszami – 1,5,
– numeracja stron w prawym dolnym rogu,
– rysunki, wykresy i tabele należy umieścić w tekście (podpisy: pod rysunkami, wykresami i nad tabelami),
– wzory wraz z numeracją winny być wyśrodkowane.

LITERATURA

1. Kowalski J., tytuł czasopisma, rok wydania, tom, strony,
2. J. Smith, tytuł książki. Miejsce i rok wydania, wydawnictwo, strony.

PRZYGOTOWANIE REFERATÓW

Materiały konferencyjne drukowane będą bezpośrednio z dostarczonych prac. Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą o przysłanie referatów wg powyższych wskazówek, w wersji elektronicznej. Termin nadsyłania referatów – 30 kwietnia 2010 r; na adres e-mail: dobie@ciop.pl

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Proszę wprowadzić login (e-mail) i hasło użytkownika

Login (e-mail):
Hasło:


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy