Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Wyniki | Literatura

Czynniki chemiczne w pomieszczeniach pracy biurowej


    Chemiczne zanieczyszczenia powietrza mają istotny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach pracy biurowej. Przeprowadzone w ramach realizacji PCZ 15-21 badania identyfikacyjne wykazały obecność wieloskładnikowych mieszanin lotnych związków organicznych w powietrzu. Związki te występowały w stężeniach, które mogą mieć wpływ na występowanie zespołu chorego budynku „SBS” u pracowników. Ze względu na brak w przepisach krajowych kryteriów umożliwiających ocenę narażenia na substancje chemiczne w pomieszczeniach pracy biurowej, zaproponowano stosowanie jako wartości dopuszczalnej dla lotnych związków organicznych - stężenie TVOCs (suma lotnych związków organicznych w przeliczeniu na toluen) – 200 µg/m3. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenie tej wartości w 58% badanych pomieszczeń w budynkach z systemem wentylacji naturalnej oraz w 45% badanych pomieszczeń w budynkach klimatyzowanych. Ozon oraz tlenki azotu emitowane ze stosowanych w pomieszczeniach biurowych kserokopiarek nie stanowiły poważniejszego problemu w odniesieniu do zdrowia pracujących w objętych badaniami pomieszczeniach. Nawet w pomieszczeniach, które mają charakter kserokopiarnii w budynkach wskaźniki narażenia nie przekraczały wartości NDS dla stanowisk pracy – 100 µg/m3.


Średnie stężenia ważone TVOCs w budynkach objętych badaniami


    Wykonywanie pomiarów i oceny narażenia pracowników na czynniki chemiczne w pomieszczeniach pracy biurowej wskazane jest szczególnie w przypadkach występowania u pracowników objawów „SBS”, po przeprowadzonych generalnych remontach budynków i wymianie wyposażenia wnętrz, po awariach systemów kanalizacyjnych czy też pożarach.
Natomiast obowiązkiem pracodawcy jest wykonywanie pomiarów stężeń substancji chemicznych np. ozonu, tlenków azotu w pomieszczeniach wyposażonych w duże kserografy lub duże drukarki laserowe, w których wykonywanie odbitek ma charakter usługowy.

    Zagadnienia związane z oceną narażenia na czynniki chemiczne w pomieszczeniach pracy biurowej szczegółowo przedstawiono w wydawnictwie: Zespół chorego budynku red. Jankowska E., Pośniak M., CIOP-PIB, Warszawa 2007.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP