Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Wyniki | Literatura

Literatura

 1. Dobecki M.: Walidacja metod badań chemicznych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, 3(25), 5-14.

 2. EPA Compendium of methods for Determination of toxic organic compounds in Ambient Air. EPA, Washington, DC 1998.

 3. Gawęda E.: Szkodliwe substancje chemiczne emitowane przez wybrane urządzenia biurowe podczas ich pracy. Bezpieczeństwo Pracy 2004, 4, 19-23.

 4. Hekmat M., Fung P., Smith R.: Instability of ozone samples collected in alkaline potassium iodide solution. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 1992, 53(10), 672.

 5. Levin H.: TVOC – Is it dead? Indoor Air Bulletin 1998, 3(8), 10.

 6. Łubkowska J., Kowalewski J.: Zanieczyszczenia chemiczne powietrza w budynkach przeznaczonych dla dzieci, na tle ogólnego zanieczyszczenia wewnętrznego powietrza. W: Materiały konferencyjne – Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce. Jakość powietrza w budynkach edukacyjnych. Warszawa 2001.

 7. Matczak W.: Ditlenek azotu – metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2003, 4, 43.

 8. Matczak W.: Tlenek azotu – metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2003, 4, 191.

 9. Molhave L.: The Sick Building Syndrome Caused by Exposure to Volatile Organic Compounds. W: Weeks D. M. and Gammage R. B. (Eds.) The Practitioner`s Approach to Indoor Air Quqlity Investigation. 1990, 1-18. American Industrial Hygiene Association, Arkon, Ohio.

 10. Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z.: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. W: Strategia pobierania próbek z pomieszczeń zamkniętych. Warszawa, PWN, 1995, 228-230.

 11. Pośniak M.: Formaldehyd – metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, 22, 96.

 12. Pośniak M., Mahniashvili I., Kozieł E.: Volatile organic compounds in offices buildings indoor air. Indoor and Built Environment. 2005, 14, 3-4, 269.

 13. Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Jankowska E.: Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach biurowych – ocena narażenia. Bezpieczeństwo Pracy 2004, 6(395), 21-24.

 14. Reynolds S. J. i in.: Indoor Environment Quality in Six Commercial Office Buildings in the Midwest United States. App. Occup. Environ. Hyg. 2001, 16(11), 1065.

 15. Seifert B.: Regulation Indoor Air. Indoor Air`90, 5, 35-49. International Coference on Indoor Air Quality and Climate, Ottawa.

 16. Sowa J.: Wentylacja a jakość powietrza w budynkach szkolnych. W: Materiały konferencyjne – Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce. Jakość powietrza w budynkach edukacyjnych. Warszawa 2001.

 17. Subramanin P., Breuer G.M., Reynolds S.J.: Low Molecular Weigh carbonyl in Large Midwestern Office Buildings. Intern. J. Environ, Anal. Chem. 2000, 7693), 215-239.

 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 217, poz.1833; zm. DzU 2005, nr 212, poz. 1769;       DzU 2007,  nr 161, poz. 1142.

 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. DzU nr 280, poz. 2771; zm.  DzU 2005, nr 160, poz. 1356.

 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 73, poz. 645.

 21. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Monitor Polski nr 19, poz. 231.

 22. prPN-EN ISO 16017-1 Powietrze wewnętrzne, otaczające i na stanowiskach pracy – Pobieranie próbek i analiza lotnych związków organicznych z wykorzystaniem rurki sorpcyjnej /desorpcji termicznej/ kapilarnej chromatografii gazowej – Część 1: Aspiracyjne pobieranie próbek (ISO 16017-1:2000).

 23. PN-ISO 8761:1993 Powietrze na stanowiskach pracy – Oznaczanie stężenia masowego dwutlenku azotu – Metoda z zastosowaniem wykrywaczy rurkowych o krótkim czasie pobierania próbki i z bezpośrednim odczytem.

 24. PN-Z-04007-2:1994 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości ozonu. Oznaczanie ozonu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną.

 25. PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

 26. PN-89/Z-04016/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym. Oznaczanie benzenu, toluenu, etylobenzenu, (m+p)-ksylenu, izopropylobenzenu, i o-ksylenu w powietrzu atmosferycznym metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

 27. PN-89/Z-04017/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości węglowodorów alifatycznych obejmujących alkany i alkeny. Oznaczanie lekkich węglowodorów alifatycznych (C4-C6)w powietrzu atmosferycznym metodą chromatografii gazowej.

 28. PN-89/Z-04017/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości węglowodorów alifatycznych obejmujących alkany i alkeny. Oznaczanie sumy węglowodorów alifatycznych (C4-C10)w powietrzu atmosferycznym metodą chromatografii gazowej.

 29. PN-92/Z-04226/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości poszczególnych substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninie) w powietrzu pomieszczeń. Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielających się z materiałów, wyrobów stosowanych w budownictwie, zawierających bitumy i ich pochodne chlorowane, z zastosowaniem kapilarnej chromatografii gazowej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP