Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach pracy biurowej | Literatura

Literatura

 1. Gryz K., Karpowicz J.: Ekspozycja na pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i metody jej ograniczania. Przegląd Elektrotechniczny 2004, nr 12, 1188-1193.

 2. Gryz K., Karpowicz J.: Pomiary pól elektromagnetycznych i ocena ekspozycji zawodowej – wymagania PN-T-06580:2002 i zasady stosowane w krajach Unii Europejskiej. Medycyna Pracy 2003, 54 (3), 279-284.

 3. Gryz K., Karpowicz J.: Źródła pól elektromagnetycznych – monitory ekranowe. Bezpieczeństwo Pracy 2002, nr 4, 13-17.

 4. Gryz K., Karpowicz J.: Pola elektromagnetyczne w środowisku pracy. Warszawa, CIOP 2000.

 5. Gryz K., Karpowicz J., Jankowska E.: Metoda badania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w pomieszczeniach biurowych. Bezpieczeństwo Pracy 2007, nr 2, str. 11-15.

 6. Karpowicz J., Gryz K.: Dobór metodyki pomiarów i oceny pól magnetycznych częstotliwości przemysłowej do charakterystyki ich oddziaływania na organizm człowieka. Przegląd Telekomunikacyjny 2001, nr 8-9, s. 532-535.

 7. Karpowicz J., Gryz K.: Metodyka szacowania ekspozycji na złożone pola elektromagnetyczne występujące w pomieszczeniach biurowych. Przegląd Elektrotechniczny 2003, nr 12, 923-926.

 8. Karpowicz J., Gryz K.: Ograniczenie ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne przyjęte w krajowych przepisach – na tle dokumentów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem pól małych i średnich częstotliwości. Medycyna Pracy 2003, 54 (3), 269-278.

 9. Karpowicz J., Gryz K.: Specyfika pomiarów i oceny wolnozmiennych pól magnetycznych w środowisku pracy. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, R. 17, nr 2(28), s. 239-249.

 10. Karpowicz J., Gryz K.: Telefonia bezprzewodowa w naszym życiu. Bezpieczeństwo Pracy 2005, nr 6, s. 26-29.

 11. Karpowicz J., Hietanen M., Gryz K.: EU Directive, ICNIRP Guidelines and Polish Legislation on Electromagnetic Fields. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2006, vol. 12, No. 2, 125-136.

 12. Korniewicz H., Karpowicz J., Gryz K., Aniołczyk H., Zmyślony M., Kubacki R., Ciołek Z.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz – 300 GHz. Dokumentacja proponowanych znowelizowanych wartości dopuszczalnych ekspozycji zawodowej. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 2(28), s. 97-197.

 13. Skowroń J.: 55. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.  Bezpieczeństwo Pracy 2007, nr 9, 30-31.

 14. Council of the European Union Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), 1999/519/EC. Official Journal of the European Communities, L 199/59. (Acts whose publication is not obligatory).

 15. 16.Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia  2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 184, 2004 (http://www.doc.ukie.gov.pl/dt/32004L0040.doc).

 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Cz. E: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne 0 Hz – 300 GHz). DzU, nr 217, poz. 1833.  

 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. DzU nr 192 poz. 1883.

 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 73, poz. 645.

 19. PN-T-06580: 2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Arkusz 01. Terminologia. Arkusz 03. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP