Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Wyniki | Literatura

Literatura

 1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. D. Koradecka. T.1, 2. Warszawa, CIOP  1999.

 2. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne. Red. D. Augustyńska, M. Pośniak. Warszawa, CIOP-PIB  2005.

 3. Dodacki J.: Szczególne zagadnienia izolacyjności akustycznej w budynkach administracyjnych. W: Materiały Konferencji Szkoleniowej pt. Ochrona przed hałasem w budownictwie ogólnym – wybrane zagadnienia. Warszawa, ITB 2003.

 4. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2001.

 5. Kaczmarska A., Augustyńska D., Mikulski W.: Hałas w pomieszczeniach biurowych - metody ograniczania. Bezpieczeństwo Pracy 2004, 10, s.11-15.

 6. Kaczmarska A., Mikulski W.: Pomiary hałasu w pomieszczeniach biurowych. Bezpieczeństwo Pracy 2003, 9, s.21-25.

 7. Kaczmarska A., Mikulski W., Pawlaczyk-Łuszczyńska M.: Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w pomieszczeniach do prac biurowych i koncepcyjnych. Bezpieczeństwo Pracy 2006, 1, s. 16-19.

 8. Komputerowe stanowisko pracy – aspekty zdrowotne i ergonomiczne. Red. J. Bugajska. Warszawa, CIOP 2003.

 9. Ocena ryzyka zawodowego. T. 1. Podstawy metodyczne. Red. W.M. Zawieska. Wyd. 3 zaktual. Warszawa, CIOP-PIB 2004.  

 10. Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy. Red. D. Augustyńska, W.M. Zawieska. Warszawa, CIOP 1999.

 11. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska-Kozłowska A.: Hałas infradźwiękowy. Procedura pomiarowa. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 2(28),

 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. DzU nr 157, poz. 318.

 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 217, poz. 1833; zm. DzU 2005,  nr 212, poz.1769.

 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. DzU nr 178, poz 1841.

 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 73, poz. 645.

 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. DzU nr 132, poz.1115.

 17. ISO 9241-6:1999 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs), Guidance on the work environment.

 18. PN-EN ISO 11690-1,2:2000 Akustyka – Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny.

 19. PN-ISO 1999:2000 Akustyka – Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem.

 20. PN-ISO 7196:2002 Akustyka – Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiarów infradźwięków.

 21. PN-ISO 9612:2004 Akustyka – Zasady pomiaru i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy

 22. PN-B-02151/02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

 23. PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP