Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Terminy zjazdów i egzaminów końcowych | Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe | Wykładowcy | Mapka dojazdowa | Krajowe i zagraniczne źródła wiedzy z zakresu BHP | Dodatkowe środki dydaktyczne | Wznowienie studiów


Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe

Program studiów podyplomowych realizuje zespół  około pięćdziesięciu pracowników naukowych CIOP-PIB, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i pracowników centralnych instytucji współpracujących z Instytutem. Wykładowcy to najczęściej jednocześnie autorzy materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla słuchaczy.

Program obejmuje wiedzę o problemach związanych z zagrożeniem życia i zdrowia człowieka w środowisku pracy. Obejmuje 240 godzin dydaktycznych i składa się z 20 modułów.

SPIS WSZYSTKICH MODUŁÓW
Numer i nazwa modułu
01 Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy
02 Prawna ochrona pracy
03 Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz  środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
04 Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
05 Ergonomia
06 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem
07 Hałas
08 Drgania mechaniczne
09 Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
10 Zagrożenia elektromagnetyczne
11 Aerozole występujące w środowisku pracy
12 Zagrożenia biologiczne
13 Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy
14 Zagrożenia mechaniczne
15 Zagrożenia stwarzane przez maszyny produkcyjne
16 Energia elektryczna i elektryczność statyczna
17 Poważne awarie chemiczne
18 Zagrożenie pożarowe i wybuchowe
19 Środki ochrony indywidualnej
20 Pierwsza pomoc


Zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzibie Instytutu. Wykłady i warsztaty realizowane są z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki multimedialnej. Ćwiczenia przeprowadzane są w akredytowanych laboratoriach badawczych Instytutu.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują pakiety edukacyjne składające się z :

I. materiału źródłowego - stanowiącego podstawowe, obszerne źródło wiedzy i informacji dotyczących konkretnych obszarów związanych
z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy (20 podręczników)

II. poradnika metodycznego dla słuchacza  zawierającego:

Wskazówki metodyczne dla słuchacza związane z opanowaniem poszczególnych modułów

Kartę Modułu zawierającą wszystkie podstawowe informacje o celach
i treściach programowych

Zadania, ćwiczenia, itp., które zostały zaprogramowane do realizacji przez słuchaczy w czasie zajęć dydaktycznych związanych z danym modułem

Kopie foliogramów, używane przez prowadzących zajęcia

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowanie do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej. Realizacja tych zadań wymaga nowoczesnej, multidyscyplinarnej wiedzy na temat psychofizjologicznych uwarunkowań człowieka w środowisku pracy, ergonomicznych warunków pracy, istniejących w środowisku pracy zagrożeń i sposobów ich ograniczania.

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych powinni posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania zadań służby bhp związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem występujących zagrożeń w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy, respektowaniem warunków związanych z przestrzeganiem zasad higieny pracy, gromadzeniem informacji dotyczących problematyki bhp, organizowaniem szkoleń pracowniczych, współdziałaniem w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczeniem w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy, ocenianiem stanu i przedstawiania jakościowych i ilościowych sprawozdań związanych z przestrzeganiem zasad bhp w przedsiębiorstwie.

Regulamin Studiów
w Politechnice Warszawskiej


Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej (.doc)

Regulamin Studiów podyplomowych obowiązujący od dnia 25.02.2011r  (od gr 62.) (.doc)

§1. Przepisy ogólne

Przyjęcie w poczet studentów Politechniki Warszawskiej następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania akademickiego. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i stanowi własność studenta.
Przełożonym i opiekunem ogółu studentów Politechniki Warszawskiej jest Rektor.
Reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu studentów Politechniki Warszawskiej są organy samorządu studentów.
§2. Prawa i obowiązki studenta

Student, obok uprawnień wynikających z ustaw i statutu, ma prawo do:
-  rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Politechniki Warszawskiej, a także z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
-  wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, np. przez wypowiedzi przedstawicieli studentów w organach kolegialnych uczelni, udział w ankietach, konkursach itp.
Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne z treścią ślubowania i regulaminem studiów. Przede wszystkim student obowiązany jest do:
-  studiowania zgodnie z planem studiów,
-  uczciwego postępowania w stosunku do Uczelni i kolegów,
-  przestrzegania zasad współżycia społecznego,
-  dbania o dobro Politechniki Warszawskiej.
Student ma obowiązek stosowania się do przepisów i zarządzeń obowiązujących w Politechnice Warszawskiej.
Student zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.
§3. Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki obejmuje: a)  dwa semestry: zimowy i letni,
b)  trzy sesje egzaminacyjne wolne od zajęć: zimową, letnią oraz jesienną,
c)  praktykę lub ćwiczenia terenowe, jeżeli przewiduje je plan studiów,
d)  wakacje zimowe, wiosenne i letnie trwające łącznie nie krócej niż 6 tygodni, w tym co najmniej 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.
Na studiach dziennych i wieczorowych:
a)  każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć dydaktycznych,
b)  sesje egzaminacyjne trwają nie krócej niż 2 tygodnie każda i nie mniej niż 7 tygodni łącznie w roku akademickim.
Na studiach zaocznych:
a)  każdy semestr obejmuje nie mniej niż 5 dwu lub trzydniowych zjazdów,
b)  sesje egzaminacyjne trwają nie mniej niż przez dwa zjazdy bezpośrednio po zakończeniu zajęć w każdym semestrze oraz przez dwa zjazdy w sesji jesiennej.
Organizację roku akademickiego ustala Rektor i podaje do wiadomości co najmniej na trzy miesiące przed jego rozpoczęciem.
Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Terminy zjazdów na studiach zaocznych ustala dziekan i podaje do wiadomości co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru.
Harmonogram sesji egzaminacyjnych ustala dziekan po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studentów. Harmonogram sesji zimowej i letniej powinien być podany do wiadomości nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji; harmonogram sesji jesiennej powinien być podany do wiadomości równocześnie z harmonogramem sesji letniej.
W celu przeprowadzenia egzaminów wyznacza się:
-  w sesji zimowej nie mniej niż dwa terminy dla każdego przedmiotu semestru zimowego,
-  w sesjach letniej i jesiennej nie mniej niż trzy terminy łącznie dla każdego przedmiotu semestru letniego, oraz, dla wydziałów o rocznym okresie zaliczeniowym, dodatkowo nie mniej niż po jednym terminie dla każdego przedmiotu semestru zimowego.
§ 4. Organizacja zajęć

Studenci odbywają studia w ramach określonego kierunku lub makrokierunku, oraz określonej specjalności, jeżeli taki podział występuje.
Studia są odbywane według planów i programów nauczania ustalonych przez radę wydziału. Wszystkie przedmioty obowiązkowe są umieszczane w planach studiów w określonych semestrach.
Podstawowym systemem organizacji studiów dziennych jest Elastyczny System Studiów (ESS). Na niektórych kierunkach studiów dziennych oraz na studiach wieczorowych i zaocznych obowiązuje system tradycyjny.
W ramach ESS student ma obowiązek studiowania wszystkich przedmiotów wykazanych w planach wybranego kierunku i specjalności jako obowiązkowe, oraz odpowiedniej liczby przedmiotów określonych jako przedmioty do wyboru.
W ESS każdemu przedmiotowi jest przypisana określona liczba punktów, ustalona przez radę wydziału. Nominalna liczba punktów dla zajęć w jednym semestrze wynosi 30.
Szczegółowy plan i rozkład zajęć, opracowane przez dziekana po zasięgnięciu opinii wydziałowego samorządu studentów, podawane są do wiadomości co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Prowadzący przedmiot ma obowiązek przedstawić studentom na pierwszych zajęciach:
-  program i zalecaną literaturę przedmiotu,
-  regulamin przedmiotu, określający wymaganą formę uczestnictwa w zajęciach, sposób bieżącej kontroli wyników nauczania, tryb i terminarz zaliczania, możliwość korzystania z materiałów pomocniczych podczas zaliczeń i egzaminów oraz inne przepisy.
Obecność studentów na wszystkich zajęciach, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa.
Wybór specjalności i przedmiotów obieralnych jest wolny w zakresie możliwości techniczno- organizacyjnych wydziału.
Student ma prawo uczestniczenia w zajęciach, zaliczania przedmiotów i zdawania egzaminów objętych planem wyższego roku (semestru). Prawo zaliczania awansem może być ograniczone liczebnością grupy lub niezaliczeniem przedmiotu poprzedzającego, określonego w regulaminie danego przedmiotu. Student, który zamierza zaliczać przedmiot awansem, jest zobowiązany zadeklarować to najpóźniej na drugich zajęciach.
Nominalny czas trwania dziennych jednolitych studiów magisterskich wynosi 10 semestrów, studiów inżynierskich (I stopnia) 7 lub 8 semestrów, studiów licencjackich 6 semestrów, a uzupełniających studiów magisterskich (II stopnia) 3 lub 4 semestry. Łączny czas trwania studiów dwustopniowych w przypadku rezygnacji z uzyskiwania dyplomu inżyniera wynosi 10 semestrów.
Nominalny czas trwania studiów wieczorowych i zaocznych ustala rada wydziału.
§5. Zaliczanie zajęć

Zaliczenie zajęć dokonywane jest na podstawie kontroli wyników nauczania. Zaliczenia dokonuje prowadzący zajęcia.
Zaliczenie, z wyjątkiem praktyk, Wychowania Fizycznego oraz zajęć o charakterze informacyjnym, wskazanych przez radę wydziału, jest udokumentowane wystawieniem oceny.
Student zgłaszający zastrzeżenia co do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia ma prawo złożyć, do bezpośredniego zwierzchnika osoby zaliczającej lub dziekana, w ciągu 2 dni od terminu zaliczenia, wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego, które powinno się odbyć w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku. Skład komisji ustala dziekan. W zaliczeniu komisyjnym na wniosek studenta może wziąć udział w charakterze obserwatora upoważniony przedstawiciel organu samorządu studentów. Zaliczenie komisyjne może polegać na komisyjnym sprawdzeniu i ocenie prac zaliczeniowych lub projektowych studenta.
Powtarzanie zajęć dydaktycznych następuje wtedy, gdy student nie uzyskał ich zaliczenia przed początkiem ustalonego terminu rejestracji.
§6. Egzamin

Egzamin jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych przez studenta w zakresie określonym przez realizowany program przedmiotu.
Egzamin przeprowadza wykładający dany przedmiot. W wyjątkowych przypadkach wykładającego może zastąpić nauczyciel akademicki upoważniony przez dziekana.
Każdy egzamin przewidziany w planie studiów odbywa się oddzielnie i podlega osobnej ocenie.
Student ma prawo wyboru spośród wyznaczonych terminów egzaminu, a za zgodą prowadzącego może zdawać egzaminy poza wyznaczonymi terminami. Termin tego egzaminu nie może kolidować z innymi zajęciami dydaktycznymi studenta.
Student ma prawo do egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w terminach wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Dziekan lub egzaminator może zwiększyć liczbę egzaminów poprawkowych.
Student, który zgłasza zastrzeżenia co do prawidłowości przeprowadzonego egzaminu, ma prawo złożyć do dziekana w ciągu 3 dni od terminu ogłoszenia wyników egzaminu wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.
Egzamin komisyjny powinien odbyć się w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku lub zarządzenia dziekana.
W skład komisji egzaminu komisyjnego wchodzą:
-  dziekan lub prodziekan jako przewodniczący,
-  egzaminator, który przeprowadzał poprzedni egzamin,
-  nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana i reprezentujący ten sam lub pokrewny przedmiot,
-  na wniosek studenta lub organu samorządu - przedstawiciel samorządu studentów, w charakterze obserwatora.
Na wniosek studenta egzamin odbywa się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego wydziału.
Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją w pełnym składzie.
Jeżeli zastrzeżenia studenta dotyczą egzaminu pisemnego, egzamin komisyjny może polegać na komisyjnym sprawdzeniu i ocenie pracy egzaminacyjnej.
§7 Zaliczenie łączne przedmiotu

W ESS wszystkie rodzaje zajęć z danego przedmiotu, odbywane w jednym semestrze, podlegają łącznemu zaliczeniu. W szczególnych przypadkach zajęcia z jednego przedmiotu mogą stanowić więcej niż jedną jednostkę zaliczeniową.
Ocena łączna z przedmiotu wynika z ocen poszczególnych zajęć oraz egzaminu i jest obliczana zgodnie z zasadami podanymi w regulaminie przedmiotu. Jeżeli w semestrze, w ramach przedmiotu, występuje tylko jeden rodzaj zajęć lub egzamin, jego ocena stanowi ocenę łączną z tego przedmiotu.
Zaliczenia łącznego dokonuje oraz jego ocenę ustala i wpisuje osoba odpowiedzialna za przedmiot. W przypadku niemożności dokonania zaliczeń i wpisu przez tą osobę, zaliczenia dokonuje dziekan lub osoba przez niego upoważniona.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot może zwolnić studenta, uczestniczącego w pracach badawczych i wdrożeniowych, obozie naukowym lub praktyce zawodowej, z udziału w całości lub części zajęć z przedmiotu tematycznie związanego z realizowaną pracą. Zaliczenia i oceny tych zajęć dokonuje osoba odpowiedzialna za przedmiot.
Studentowi, który uzyskał zaliczenie przedmiotu związanego z kierunkiem studiów, na innym wydziale w Politechnice Warszawskiej lub innej uczelni krajowej lub zagranicznej, dziekan może uznać to zaliczenie, z liczbą punktów przypisanych temu przedmiotowi. W przypadku gdy nie określono liczby punktów dla tego przedmiotu, określa ją dziekan.
§8. Skala ocen

Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny i ich zapisy słowne:

5,0 -  pięć lub bardzo dobry
4,5 -  cztery i pół lub ponad dobry
4,0 -  cztery lub dobry
3,5 -  trzy i pół lub dość dobry
3,0 -  trzy lub dostateczny
2,0 -  dwa lub niedostateczny

Wystawienie oceny 2 jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu lub niezaliczeniem zajęć.
Rada wydziału może wprowadzić stosowanie dodatkowego wskaźnika klasyfikacyjnego.
§9. Zaliczenie semestru studiów

Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studiów.
Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru w systemie ESS jest:
-  wcześniejsze uzyskanie zaliczenia poprzedniego semestru (nie dotyczy studentów ubiegających się o zaliczenie I semestru),
-  uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych dla wybranego kierunku i specjalności umieszczonych w planie tego semestru,
-  uzyskanie łącznej liczby punktów, od początku studiów, równej co najmniej iloczynowi liczby 30 i numeru zaliczanego semestru.
Warunkiem zaliczenia semestru w tradycyjnym systemie studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów wykazanych w programie tego semestru.
Stwierdzenia zaliczenia semestru i jego wpisu dokonuje się w terminie rejestracji. Student jest zobowiązany przedstawić dziekanowi w tym terminie indeks oraz kartę ocen (jeżeli jest ona stosowana na wydziale), z uzyskanymi wpisami.
Jako zaliczenie roku rozumie się zaliczenie dwóch kolejnych semestrów.
O zaliczeniu części studiów odbytych w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych decyduje dziekan wydziału, dokonując odpowiedniego wpisu w dokumentach.
§10. Rejestracja na kolejny rok lub semestr studiów

Zasady rejestracji na kolejny okres podawane są do wiadomości studentom przed rozpoczęciem okresu poprzedzającego.
Termin rejestracji zarządza się nie później niż na 7 dni przed końcem roku akademickiego i nie później niż na 5 dni przed końcem semestru zimowego, w przypadku rejestracji po tym semestrze.
W systemie ESS warunkiem rejestracji na następny okres studiów jest spełnienie podanych poniżej warunków.
Przy rejestracji na N rok studiów:
-  uzyskanie zaliczenia roku N-2 (nie dotyczy rejestracji na rok 2),
-  uzyskanie określonej przez radę wydziału liczby punktów zaliczeniowych.
Przy rejestracji na M semestr studiów:
-  uzyskanie zaliczenia semestru M-3 lub niższego, jeżeli wynika to z ustaleń szczegółowych uchwalonych przez radę wydziału (nie dotyczy rejestracji na semestr 2 i 3),
-  uzyskanie określonej przez radę wydziału liczby punktów zaliczeniowych.
Powtórne rejestracje stosuje się wyłącznie na ostatnim roku lub ostatnich dwóch semestrach nominalnego czasu trwania studiów, oraz w przypadku rejestracji na okres po udzielonym urlopie.
W systemie tradycyjnym dziekan, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studentów, ustala:
-  zasady rejestracji na kolejny rok studiów,
-  zasady udzielania zgody na warunkowe podjęcie studiów na wyższym roku,
-  zasady udzielania zgody na powtarzanie roku,
-  zasady podejmowania decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce.
Student studiów dziennych może uzyskać rejestracje na czas nie dłuższy niż 1 rok ponad nominalny czas trwania odpowiednich studiów, określony w § 4 p.11. Do czasu tego nie wlicza się okresów urlopów.
Decyzje w sprawach rejestracji podejmuje dziekan. Od decyzji dziekana służy odwołanie do Rektora.
Studenta, który powtarza rok studiów, nie obowiązuje uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z przedmiotów uprzednio zaliczonych.
Student, który nie uzyskał rejestracji na kolejny rok akademicki (semestr), zostaje skreślony z listy studentów.
§11. Studia wg. indywidualnego planu

Politechnika Warszawska uwzględnia szczególne zainteresowania studentów i umożliwia im zdobycie pełniejszych kwalifikacji w wybranym kierunku, przez indywidualny dobór treści, metod i form kształcenia. Jest on realizowany w ramach elastycznego systemu studiów oraz indywidualnego planu studiów, nazywanego dalej IPS.
O IPS może się zwrócić student, który zaliczył pierwszy rok studiów.
Student ubiegający się o IPS powinien:
-  zwrócić się do nauczyciela akademickiego, upoważnionego do kierowania pracą dyplomową, o podjęcie opieki naukowej,
-  wspólnie z opiekunem ustalić plan studiów i przekazać go dziekanowi.
IPS jest zatwierdzany przez dziekana, a kontrola jego realizacji prowadzona jest przez dziekanat w trybie analogicznym do kontroli postępów w nauce pozostałych studentów.
Na wspólny wniosek studenta i opiekuna mogą być zgłaszane dziekanowi zmiany do IPS. Decyzję wprowadzającą zmiany podejmuje dziekan.
W przypadku wystąpienia trudności w realizacji planu IPS, dziekan, w porozumieniu z opiekunem naukowym, podejmuje decyzję o dalszej realizacji planu, jego zmianie, lub cofnięciu zgody na IPS.
IPS nie powinien prowadzić do wydłużenia czasu studiów.
Student ma prawo do uczestniczenia w zajęciach z przedmiotów nie objętych programem studiów jego kierunku, w Politechnice Warszawskiej lub w innych uczelniach, za zgodą prowadzących te zajęcia. Politechnika nie pokrywa kosztu tych dodatkowych zajęć.
Student może studiować na innym kierunku studiów dziennych, równolegle ze studiami na kierunku podstawowym, za zgodą właściwych dziekanów. Warunkiem otrzymania tej zgody jest wywiązywanie się z obowiązków studenta, a w szczególności pomyślny przebieg studiów, na kierunku podstawowym. Uprawnienia studenckie, w tym wydawanie legitymacji i zaświadczeń, związane są z wydziałem studiów na kierunku podstawowym. Po ich ukończeniu student może być przyjęty na wydział prowadzący drugi kierunek, dla dokończenia studiów. Studia równoległe wieczorowe i zaoczne nie podlegają podanym wyżej warunkom.
§12. Przeniesienia

Student może przenieść się z innej uczelni do Politechniki Warszawskiej za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
O przeniesienie może się ubiegać student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów.
Student powinien uzupełnić braki wynikające z różnic programowych pomiędzy uczelnią, którą opuścił a Politechniką Warszawską. Wykaz różnic programowych i terminy ich uzupełnienia ustala dziekan.
Dziekan może zażądać uzupełnienia części lub wszystkich różnic programowych przed wydaniem zgody na podjęcie studiów na wydziale.
Przepisy ust. 1¸ 4 stosuje się również do studentów zmieniających wydział w ramach Politechniki Warszawskiej.
Student może za zgodą dziekana przenieść się ze studiów dziennych na zaoczne lub wieczorowe i odwrotnie.
§13. Wznowienie studiów

O wznowienie studiów może ubiegać się osoba, która je przerwała po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów.
Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień w przypadku skreślenia spowodowanego niezłożeniem pracy dyplomowej w terminie lub niezdaniem egzaminu dyplomowego.
O wznowienie studiów na danym wydziale mogą się ubiegać byli studenci zarówno tego wydziału, jak i innych wydziałów Politechniki Warszawskiej.
Osoba, wznawiająca studia jest zobowiązana zdać egzamin sprawdzający. Egzamin ten wyznacza dziekan, spośród egzaminów zdanych już poprzednio. Dziekan może również wyznaczyć egzaminy i zaliczenia uzupełniające.
5.Egzamin sprawdzający i egzaminy uzupełniające przeprowadzają egzaminatorzy wyznaczeni przez dziekana.
Student, który wznowił studia na tym samym roku, na którym był zarejestrowany przed skreśleniem, lub niższym, jest uznawany za powtarzającego rok studiów.
Decyzję określającą warunki wznowienia studiów przez osoby, które zostały skreślone z powodu nie złożenia pracy dyplomowej lub nie zdania egzaminu dyplomowego, podejmuje dziekan. Może on ustalić przedmioty uzupełniające oraz tryb ich zaliczania, zobowiązać studenta do zdania egzaminu sprawdzającego, jak również do wykonania nowej pracy dyplomowej.
§14. Urlopy

Student może otrzymać urlop:
a)  zdrowotny,
b)  losowy,
c)  okolicznościowy,
d)  nieuwarunkowany.
Urlopów udziela dziekan na okres nie dłuższy niż rok.
Urlopu zdrowotnego dziekan może udzielić jedynie na podstawie orzeczenia uprawnionej komisji lekarskiej.
Urlopu losowego dziekan może udzielić jedynie w razie ważnych okoliczności losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają studentowi uczestnictwo w zajęciach.
Studentowi realizującemu za zgodą dziekana część studiów w innej uczelni bądź odbywającemu staż lub praktykę zawodową przysługuje urlop okolicznościowy.
Urlopu nieuwarunkowanego udziela się na prośbę studenta, który zaliczył co najmniej II rok studiów i wcześniej nie powtarzał roku studiów. Urlopu tego można udzielić jedynie raz w okresie studiów.
Student powinien zwrócić się o udzielenie urlopu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop.
Udzielenie urlopu przedłuża termin planowego zakończenia studiów.
Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta. Prawo do uczestnictwa w zajęciach i uzyskiwania zaliczeń w czasie trwania urlopu nieuwarunkowanego wymaga zgody dziekana. Prawo do pomocy materialnej ulega zawieszeniu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§15. Praca dyplomowa

Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem osoby upoważnionej przez radę wydziału.
W czasie wykonywania pracy dyplomowej student ma prawo do stałej opieki naukowej ze strony kierującego pracą.
Przy ustalaniu tematyki pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta. Jeżeli student otrzymuje stypendium fundowane, zawarł umowę przedwstępną lub jest pracownikiem zakładu pracy, na wniosek studenta powinno się uwzględnić potrzeby danego zakładu.
Za zgodą dziekana praca dyplomowa może być wykonywana poza Politechniką Warszawską, w instytucji, która zapewni opiekę kierownika i odpowiednie warunki do jej wykonania.
Praca dyplomowa może być włączona w program prac naukowych wydziału lub studenckiego ruchu naukowego
Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia:
-  1 marca na studiach kończących się semestrem zimowym,
-  15 września na studiach kończących się semestrem letnim.
Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące w stosunku do określonych powyżej terminów.
Student, który nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie zostaje skreślony z listy studentów.
Dziekan lub przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego wyznacza recenzenta pracy, spośród osób upoważnionych do prowadzenia prac dyplomowych.
Kierujący pracą i recenzent opracowują opinie o pracy zawierające propozycje jej oceny.
§16. Egzamin dyplomowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a)  wypełnienie wymogów określonych w planie studiów,
b)  złożenie pracy dyplomowej, pozytywnie zaopiniowanej przez kierującego pracą.
Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący komisji, kierujący pracą dyplomową, recenzent oraz nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność lub kierunek studiów dyplomanta. Do składu komisji mogą być powołani także inni członkowie.
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
Na zakończenie egzaminu dyplomowego komisja ustala:
a)  ocenę pracy dyplomowej, na podstawie ocen wnioskowanych przez kierującego pracą i recenzenta,
b)  ocenę egzaminu dyplomowego, na podstawie odpowiedzi dyplomanta dotyczących pracy dyplomowej i pytań problemowych,
c)  ostateczny wynik studiów, zgodnie z § 17 ust.2.
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.
§17. Ukończenie studiów

Ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych na podstawie decyzji komisji egzaminu dyplomowego.
Ostateczny wynik studiów jest obliczany z dokładnością do dwu miejsc po przecinku na podstawie sumy:
a)  0,6 średniej ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów (bez uwzględnienia ocen 2); wagi przedmiotów ustala rada wydziału; w systemie ESS jest to średnia ocen łącznych z przedmiotów z wagami równymi liczbie przyporządkowanych im punktów,
b)  0,3 oceny z pracy dyplomowej,
c)  0,1 oceny z egzaminu dyplomowego
i określany zgodnie z zasadą:

4,70 i więcej -  celujący,
od 4,30 do 4,69 -  bardzo dobry,
od 3,90 do 4,29 -  dobry,
od 3,50 do 3,89 -  dość dobry,
do 3,49 -  dostateczny.

Komisja egzaminu dyplomowego może podnieść ostateczny wynik studiów o jeden stopień studentowi, który z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego uzyskał oceny 5 oraz w ciągu ostatnich dwóch lat studiów uzyskał średnią ważoną ocen wyższą niż 4,25. Dodatkowym warunkiem podniesienia oceny do oceny celującej jest uzyskanie średniej ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów równej co najmniej 4,15.
W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrażony słownie wg ust. 2.
W innych zaświadczeniach podaje się liczby: średnią ocen uzyskanych w trakcie studiów obliczoną jak w ust. 2a) oraz oceny z pracy i egzaminu dyplomowego.
Absolwent przed otrzymaniem dyplomu jest zobowiązany uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni.
Wręczenie dyplomów powinno mieć charakter uroczysty.
Rada wydziału może wystąpić do Rektora o przyznanie nagrody dla studentów, którzy ukończyli studia z wynikiem celującym.
§18. Klasyfikacja absolwentów

Wydział prowadzi klasyfikację absolwentów wg. ostatecznego wyniku studiów, odrębnie dla każdego prowadzonego kierunku studiów.
Klasyfikację, o której mowa w ust. 1., oblicza się raz w roku, za rok kalendarzowy. Obejmuje ona wszystkie osoby, które zdały egzamin dyplomowy w tym okresie.
Student, który w klasyfikacji zajmie miejsce wśród najlepszych absolwentów może otrzymać opinię sporządzoną przez kierującego pracą dyplomową i potwierdzoną przez dziekana. Opinię sporządza się wg. wzoru podanego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Liczbę wydawanych opinii określa dziekan w granicach 15 ¸ 20 % liczby absolwentów, którzy ukończyli studia w danym roku.
§19. Nagrody i wyróżnienia

Studentom mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia Rektora Politechniki Warszawskiej.
Wyróżnieniami i nagrodami przyznawanymi studentom Politechniki Warszawskiej są:
a)  pochwała wpisana do indeksu,
b)  wyróżnienie wpisane do indeksu,
c)  nagrody rzeczowe i pieniężne,
d)  inne.
Możliwe jest łączenie różnych form wyróżniania i nagradzania.
Kryteria i zasady przyznawania wyróżnień i nagród określają odrębne przepisy.
§20. Odpowiedzialność studenta

Za postępowanie nieuczciwe, uchybiające godności studenta, sprzeczne ze złożonym ślubowaniem i za nieprzestrzeganie przepisów Politechniki Warszawskiej student ponosi odpowiedzialność przed Rektorem, Dziekanem, Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną lub Sądem Koleżeńskim Samorządu Studentów.
O przekazaniu sprawy do Komisji Dyscyplinarnej lub Sądu Koleżeńskiego decyduje Rektor po zasięgnięciu opinii organu samorządu studentów.
Karami dyscyplinarnymi są:
a)  upomnienie,
b)  nagana,
c)  nagana z ostrzeżeniem,
d)  zawieszenie w korzystaniu z określonych praw studenta na okres do jednego roku,
e)  wydalenie z Uczelni.
4.Za przewinienia mniejszej wagi Rektor albo Dziekan wymierza karę upomnienia, z pominięciem Komisji Dyscyplinarnej lub Sądu Koleżeńskiego. Ukarany może jednak żądać przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania przed Sądem Koleżeńskim. W takim przypadku Komisja Dyscyplinarna lub Sąd Koleżeński mogą wymierzyć jedynie karę upomnienia.
Sąd Koleżeński może orzekać kary a, b, c, zaś Komisja Dyscyplinarna - wszystkie rodzaje kar.
Za ten sam czyn student nie może być ukarany przez Sąd Koleżeński i Komisję Dyscyplinarną.
Szczegółowe zasady postępowania dyscyplinarnego określają odrębne przepisy.
§21. Przepisy końcowe

Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych niniejszym regulaminem jest Rektor.
Zasady obowiązujące na studiach zaocznych na odległość (przez Internet), studiach odbywanych w języku angielskim oraz studiach doktoranckich określają odrębne regulaminy.
W ciągu jednego roku od wejście w życie niniejszego regulaminu, mogą być stosowane na poszczególnych wydziałach ustalenia odmienne, jeżeli wprowadzone zostały zgodnie z postanowieniami regulaminu studiów obowiązującego w okresie poprzedzającym.Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP