Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagnia ogólne | Wymagania dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy do obróbki metali | Wymagania dotyczące oraganizacji stanowiska pracy | Wymagane kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych | Ogólne wymagania dotyczące stanowisk pracy do obróbki metali

Ogólne wymagania dotyczące stanowisk pracy do obróbki metali

Ogólne wymagania dotyczące stanowisk pracy do obróbki metali:


 • montaż i eksploatacja maszyn w miejscu pracy powinno być zgodna z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi,

 • dojście do stanowiska pracy powinno być bezpieczne i wygodne, przy czym wysokość dojścia na całej długości nie powinna być mniejsza niż 2 m. Jeżeli wysokość ta nie może być spełniona (np.: ze względów konstrukcyjnych maszyny i innych urządzeń technicznych) dopuszcza się zmniejszenie jej do 1,8 m przy odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa. Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość, co najmniej 0,75 m, jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić, co najmniej 1 m,

 • szerokość dróg transportowych powinna być dostosowana do potrzeb panujących w zakładzie, lecz nie węższych niż 1,2 m,

 • transportowanie przedmiotów przeznaczonych do obróbki i ich odbiór po wykonanej obróbce powinno być tak zorganizowane, aby nie powodowało zagrożenia bezpieczeństwa dla ruchu pieszego,

 • narzędzia pomocnicze i pomiarowe stosowane w procesie obróbki metali powinny być oddzielone od miejsca składowania przedmiotów przed i po obróbce (np.: trzymane na stole warsztatowym, stole, wózku warsztatowym),

 • odpady powstające podczas pracy maszyn powinny być odprowadzane z pomieszczenia lub hali fabrycznej na składowisko zakładowe,

 • w przypadku gdy obsługa maszyny wymaga kilku pracowników, o jej uruchomieniu i przebiegu procesu obróbki powinien decydować pracownik odpowiedzialny za całość procesu. Jego stanowisko pracy powinno być usytuowane w takim miejscu, aby mógł on bez przeszkód obserwować pracę nadzorowanych maszyn,

 • stanowisko pracy przy maszynie powinno znajdować się na powierzchni równej, przyczepnej i bez progów,

 • stanowisko wokół maszyny powinno być utrzymane w czystości,

 • przedmioty po obróbce powinny być składowane w miejscach wyznaczonych,

 • maszyny do obróbki plastycznej zainstalowane przy ciągu komunikacyjnym (pieszym lub transportowym) lub ustawione obok siebie, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zagrożeniami (wynikającymi z realizacji procesu obróbki) stwarzanymi dla sąsiednich stanowisk pracy, ruchu pieszego lub transportu,

 • do podnoszenia i zakładania przedmiotów przeznaczonych do obróbki, o dużej masie powinno się stosować urządzenia transportowe (np.: żurawie, suwnice, wciągniki, wciągarki, wózki jezdniowe z odpowiednim wyposażeniem, itp.) zmniejszające wysiłek pracownika.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP