Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagnia ogólne | Wymagania dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy do obróbki metali | Wymagania dotyczące oraganizacji stanowiska pracy | Wymagane kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych | Ogólne wymagania dotyczące stanowisk pracy do obróbki metali

Wymagania dotyczące oraganizacji stanowiska pracy

Stanowisko pracy powinno mieć dostateczną powierzchnię umożliwiającą swobodne wykonywanie przez pracownika czynności związanych z obróbką plastyczną metali. Na stanowisku powinno być miejsce na maszynę wraz z jej wyposażeniem i stołem warsztatowym oraz wolną przestrzenią zapewniającą pracownikowi swobodę ruchu niezbędną do wykonania powierzonego zadania w sposób bezpieczny i z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Na stanowisku powinno być przewidziane miejsce na składowanie półfabrykatów i gotowych wyrobów, itp.. W przypadku instalowania maszyn blisko siebie należy zachować odległości bezpieczeństwa pomiędzy nimi tak, aby nie ograniczać swobody ruchów pracownika. Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny być szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m. Ponadto pomiędzy tymi maszynami powinny być zainstalowane osłony (np.: ekrany zamocowane do maszyn lub wolno stojące) chroniące innych pracowników przed wyrzucanymi uszkodzonymi elementami (przedmiotami lub narzędziami) oraz płynami chłodniczymi. Wysokość stanowiska pracy na całej długości nie powinna być mniejsza niż 2m. Jeżeli wysokość ta nie może być spełniona (np.: ze względów konstrukcyjnych maszyny i innych urządzeń technicznych) dopuszcza się zmniejszenie jej do 1,8 m przy odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa. - wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650) z późn. zm.

Wyznaczenie miejsca składowania narzędzi, półfabrykatów i gotowych wyrobów w dużej mierze zależy od rodzaju realizowanego procesu (np. produkcji seryjnej lub jednostkowej). Przy produkcji seryjnej wskazane jest ustawienie pojemników na półwyroby i wyroby gotowe bliżej obrabiarki, a szafkę narzędziową w pewnym oddaleniu. Uzasadnione jest tym, że przy produkcji masowej obsługujący wybiera przed rozpoczęciem pracy wszystkie niezbędne dla danej operacji narzędzia i rozkłada je na stole. Eliminuje to potrzebę częstego sięgania po narzędzia do szafki.

W przypadku, gdy  wykonywanie pracy  nie wymaga stale pozycji stojącej w procesie obróbki skrawaniem metali, na stanowisku pracy należy przewidzieć siedzisko dla pracownika. Natomiast przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia przy maszynie należy zapewnić pracownikowi możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.

Zatrudniając pracowników niepełnosprawnych należy im zapewnić odpowiednie warunki na stanowisku pracy. Stanowisko oraz dojście do niego powinno być dostosowane do potrzeb i możliwości tych osób niepełnosprawnych, wynikających ze zmniejszonej sprawności.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP