Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagnia ogólne | Wymagania dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy do obróbki metali | Wymagania dotyczące oraganizacji stanowiska pracy | Wymagane kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych | Ogólne wymagania dotyczące stanowisk pracy do obróbki metali

Wymagania dotyczące obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy, stanowisk do obróbki metalu


Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego (t.j. Dz. U. 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), zapewniając:

 • spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
   • bezpieczeństwa konstrukcji,
   • bezpieczeństwa pożarowego,
   • bezpieczeństwa użytkowania,
   • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
   • ochrony przed hałasem i drganiami,
   • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
 • warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
   • zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
   • usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
 • warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • niezbędne warunki do korzystania z wybudowanych obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • odpowiednie usytuowanie obiektów na działce budowlanej;
 • odpowiednie dostosowanie obiektów do rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników;
 • poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Budowę nowych, modernizację lub rozbudowę dotychczasowych obiektów powinno prowadzić się na podstawie projektu pozytywnie zaopiniowanego pod względem zgodności z wymaganiami:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - uprawnionego przez Głównego Inspektora Pracy),
 • ochrony przeciwpożarowej (przez właściwą ze względu na lokalizację komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • higieniczno – sanitarnymi (przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno- higienicznych - uprawnionego przez Głównego Inspektora Sanitarnego).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP