Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Rodzaj zagrożenia: zanieczyszczone powietrze | Wskaźnik ochrony, procedura doboru | Wskazówki do prawidłowego doboru i użytkowania sprzętu | Zasady znakowania: symbol R | Zasady znakowania: symbol S

Czystość powietrza do oddychania

Powietrze nadające się do oddychania powinno spełniać trzy podstawowe warunki:
  • zawierać minimalną ilość zanieczyszczeń, bezwzględnie w stężeniu poniżej określonych normatywów higienicznych oraz nie powinno zawierać zanieczyszczeń powodujących dyskomfort podczas użytkowania;
  • nie powinno reagować z zanieczyszczeniami środowiska zewnętrznego, które mogą, nawet w niewielkich ilościach wnikać w strefę oddechową użytkownika sprzętu;
  • nie powinno wpływać negatywnie na poprawne funkcjonowanie sprzętu izolującego.

Typowy skład powietrza naturalnego według normy PN-EN 132 podano w tabeli.

Tabela  Skład powietrza naturalnego
SkładnikMasa - % w suchym powietrzuObjętość - % w suchym powietrzu
TLEN

23,14

20,9476

AZOT

75,52

78,084

ARGON

1,288

0,934

DWUTLENEK WĘGLA

0,048

0,0314

WODÓR

0,000003

0,00005

NEON

0,00127

0,001818

HEL

0,000073

0,000524

KRYPTON

0,000330

0,000144

KSENON

0,000039

0,0000087

Norma PN-EN 132 precyzuje także wymagania niezbędne dla zapewnienia czystości powietrza do oddychania. Powinno ono spełniać następujące warunki:
  • Jeżeli nie ustalono inaczej, zawartość zanieczyszczeń musi być ograniczona do minimum i w żadnym wypadku nie może przekraczać wartości dopuszczalnych.
  • Zawartość olejów mineralnych nie może być wyczuwalna powonieniem (próg wyczuwalności wynosi w przybliżeniu 0,3 mg/m3 ).
  • Zawartość wody w powietrzu dla aparatów butlowych sprężonego powietrza nie może przekraczać 30 mg/m3 dla aparatów na 300 barów i 50 mg/m3 dla aparatów na 200 barów.
  • Punkt rosy powietrza dla wężowych aparatów sprężonego powietrza musi leżeć dostatecznie nisko, by nie dochodziło do zamarzania systemów aparatu.

  Wszystkie informacje dotyczące parametrów powietrza dostarczanego do strefy oddechowej użytkownika powinny zawierać instrukcje użytkowania sprzętu izolującego, w celu umożliwienia dokonania sprawdzeń czystości powietrza oddechowego na każdym stanowisku pracy. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia dla wszystkich typów sprzętu stacjonarnego, gdyż parametry źródła świeżego lub sprężonego powietrza, na stanowisku użytkowania sprzętu, determinują parametry powietrza oddechowego. Wszystkie dokumenty normalizacyjne zawierające wymagania, metody badań i sposoby znakowania tej grupy sprzętu odnoszą się jedynie do oceny poprawności funkcjonowania, zapewnienia minimalnego całkowitego przecieku wewnętrznego, spełnienia parametrów użytkowych, poprawności działania przewodów doprowadzających powietrze do oddychania. Do obowiązków użytkownika należy spełnienie zapisu zawartego w każdej z norm, o konieczności zapewnienia czystości powietrza doprowadzanego pod część twarzową sprzętu, stosując rozwiązania techniczne odpowiednie do parametrów źródła powietrza.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP