Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Czynniki mechaniczne | Hałas i drgania mechaniczne | Mikroklimat | Prąd elektryczny | Pożar | Wybuch | Profilaktyka | Uciążliwości

INNE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
- profilaktyka

Problem : Używanie przeterminowanych lub uszkodzonych środków ochrony indywidualnej


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy są używane wycofane lub uszkodzone środki ochrony indywidualnej, np.: pęknięte hełmy ochronne, przedziurawione rękawice czy zniszczone obuwie?
Dobranie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zapewnienie wystarczającej ich ilości.
Wymiana wadliwych, zniszczonych i wycofanych środków ochrony indywidualnej.
Regularne czyszczenie, sprawdzanie i konserwowanie środków ochrony indywidualnej.


Problem : Brak zainteresowania bezpieczeństwem i higieną pracy


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy pracownicy mają trudności w dostosowaniu się dowymagań bhp:

  • demontują środki ochrony zbiorowej

  • zwyczajowo nie używają środków ochrony indywidualnej, np. hełmów ochronnych

  • nieodpowiedzialnie zachowują się w sytuacji zagrożeń?

Zachęcanie pracowników do odpowiedzialności i rozwijanie u nich świadomości zagadnień bezpieczeństwa pracy, np. nagrodami.
Bezwzględne egzekwowanie, przez nadzór budowy, używania wymaganych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.


Problem : Nieznajomosc przepisów bhp


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy pracownicy mają wymagane kwalifikacje i znajomość:

  • przepisów i zasad bhp

  • obsługi użytkowanych urządzeń?

Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych oraz szkoleń zawodowych i specjalistycznych.

Udostępnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp i obsługi urządzeń.

Czy pracownicy wiedzą o niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynnikach występujących na ich stanowiskach pracy oraz związanym z nimi ryzyku zawodowym?Informowanie pracowników na bieżąco o czynnikach zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz związanym z nimi ryzyku zawodowym.

Omawianie przyczyn i okoliczności wypadków oraz środków


Problem :Profilaktyka medyczna


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy są przeprowadzone wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników?
Kierowanie kandydatów do pracy na wstępne badania lekarskie.


Problem :Absencja, choroby zawodowe


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy obserwuje się zmiany (zmniejszenie) absencji chorobowej? Poddawanie pracowników profilaktycznym, okresowym badaniom lekarskim w terminach ustalonych przez uprawnionego lekarza-specjalistę medycyny pracy. Udział lekarza w kontroli warunków pracy zapobiegających wypadkom.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP