Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (P)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Pentachlorek fosforu
(fosforu pięciochlorek)
[10026-13-8]
0,7 1,4 - PN-91/Z-04073/04 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Pentachlorofenol (pięciochlorofenol)
[87-86-5]
0,5 1,5 - PN-80/Z-04052/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorofenoli. Oznaczanie aerozoli pięciochlorofenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Pentafluorek bromu
[7789-30-2]
0,5 1 - PN-74/Z-04093/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową
PN-75/Z-04093/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i jego związków na stanowiskach pracy metodą alizarynowo-lantanową
PN-82/Z-04093/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczna z zastosowaniem mikrodyfuzji
Pentan (n-pentan)
[109-66-0]
1800 2300 - PN-84/Z-04135/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pentanu. Oznaczanie pentanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Pentan-1-oln) (alkohol amylowy)
[71-41-0] n)NDS nie dotyczy 3-metylobutan-1-olu (alkoholu izoamylowego)
[123-51-3] oraz pozostałych izomerycznych alkoholi.
100 450 - PN-85/Z-04149/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu izoamylowego. Oznaczanie alkoholu izoamylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Pentan-2-on (metylopropyloketon, pentanon)
[107-87-9]
100 800 -
PN-Z-04267:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie pentan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Piperazyna
[110-85-0]
0,1 0,3 -   Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Peroksodisiarczan (VI) potasu- pyły
[7727-21-1]
0,1 - -
PN-Z-04266:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanieperoksodisiarczanu (VI) potasu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
2-Pirydyloamina (2-aminopirydyna)
[504-29-0]
2 - - PN-Z-04250-1:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aminopirydyny. Oznaczanie 2-aminopirydyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Pirydyna
[110-86-1]
5 30 - PN-71/Z-04060 Oznaczanie zawartości par pirydyny w powietrzu
Polichlorowane bifenyle (dwufenylu pochodne chlorowane)
[53469-21-9],
[11097-69-1]
1 - - PN-78/Z-04114/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorowanych pochodnych dwufenylu. Oznaczanie chlorowanych pochodnych dwufenylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
Piperazyna
[74-98-6]
1800 - - PN-Z-04252-1:1997 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości składników gazu płynnego. Oznaczanie propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Propan-1-ol (propylowy alkohol)
[71-23-8]
200 600 -
prPN-Z-04224-3:
 
Propan-2-ol (izopropylowy alkohol)
[67-63-0]
900 1200 - PN-92/Z-04224/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu propylowego. Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Propano-3-lakton (ß-propiolakton)
[57-57-8]
1 - - PN-04288:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie propano-3-laktonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Prop-2-en-1-ol (allilowy alkohol)
[107-18-6]
2 10 - PN-83/Z-04012/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu allilowego. Oznaczanie alkoholu allilowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Propoksur (metylokarbamian 2-izopropoksyfenylu)
[114-26-1]
0,5 2 - PN-86/Z-04154/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości propoksuru. Oznaczanie propoksuru na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP