Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (K)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Kadm i jego związki nieorganiczne- w przeliczeniu na Cd - pyły i dymy
[7440-43-9]
0,01 - - PN-75/Z-04102/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kadmu i jego związków. Oznaczanie kadmu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z ditizonem
PN-85/Z-04102/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kadmu i jego związków. Oznaczanie kadmu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Kamfora syntetyczna- bornan-2-on
[76-22-2]
12 18 - PN-Z-04277:2000 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie kamfory na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Karbendazym – 1H-benzimidazol-2-ilokarbamian metylu
[10605-21-7]
10 - -    
Karbofuran- metylokarbamian 2,2-dimetylo-2,3-dihydro-benzo
[b]furan-7-ylu
[1563-66-2]
0,1 - - PN-Z-04182-25:2001 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie karbofuranu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Keten (etenon)
[463-51-4]
0,5 1,5 - PN-Z-04251-1:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ketenu. Oznaczanie ketenu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Krezol- mieszanina izomerów
[1319-77-3]
5 15 - PN-77/Z-04079/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości krezoli. Oznaczanie krezoli na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z p-nitroaniliną
Ksylen- mieszanina izomerów
[1330-20-7]
100 350 - PN-78/Z-04116/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Kumen (izopropylobenzen)
[98-82-8]
100 250 - PN-Z-04016-6:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kumenu. Oznaczanie kumenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Kwas adypinowy - pyły
[124-04-9]
5 10 -
PN-Z-04278:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie kwasu adypinowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Kwas akrylowy
[79-10-7]
20 50 - PN-92/Z-04113/08 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie kwasu akrylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Kwas azotowy (V) (azotowy kwas)
[7697-37-2]
5 10 - PN-74/Z-04009/07 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azotu i jego związków. Oznaczanie kwasu azotowego oraz sumy kwasu azotowego i tlenków azotu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z kwasem indofenolowym
Kwas chlorooctowy
[79-11-8]
2 4 - PN-91/Z-04215/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu chlorooctowego. Oznaczanie kwasu chlorooctowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Kwas fosforowy (V) (fosforowy kwas)
[7664-38-2]
1 2 - PN-78/Z-04073/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Kwas mrówkowy
[64-18-6]
5 15 - PN-88/Z-04196/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu mrówkowego. Oznaczanie kwasu mrówkowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z kwasem chromotropowym
Kwas octowy
[64-19-7]
15 30 -
PN-71/Z-04061/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. Oznaczanie kwasu octowego i jego bezwodnika na stanowiskach pracy metodą z azotanem lantanowym
PN-71/Z-04061/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. Oznaczanie kwasu octowego na stanowiskach pracy metodą z czerwienią metylową
Kwas pikrynowy
[88-89-1]
0,1 0,3 - PN-86/Z-04171/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu pikrynowego. Oznaczanie kwasu pikrynowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w ultrafiolecie
Kwas siarkowy (VI) (siarkowy kwas)
[7664-93-9]
1 3 - PN-91/Z-04056/02

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu siarkowego i trójtlenku siarki. Oznaczanie kwasu siarkowego i trójtlenku siarki na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną

PN-79/Z-04056/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu siarkowego. Oznaczanie kwasu siarkowego na stanowiskach pracy metodą miareczkową
Kwas sulfanylooctowy (kwas tioglikolowy)
[68-11-1]
4 8 -
PN-Z-04269:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie kwasu tioglikolowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Kwas szczawiowy
[144-62-7]
1 2 - PN-88/Z-04200/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu szczawiowego. Oznaczanie kwasu szczawiowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP