Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (B)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia
w ciągu zmiany roboczej

Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Bar i jego związki nieorganiczne -w przeliczeniu na Ba
[7440-39-3]
0,5 1,5 - PN-82/Z-04024/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości baru i jego związków. Oznaczanie baru i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną  
PN-91/Z-04024/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości baru i jego związków. Oznaczanie baru i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Benzaldehyd(benzoesowy aldehyd)
[100-52-7]
1040-  Metoda opisana w PiMOŚP 1998, z. 19
Benzen
[71-43-2]
1,6-- Metoda opisana w PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Benzenotiol
[08-98-5]
2--   
Benzo[a]piren
[50-32-8]
0,002 - - PN-Z-04240-2:1999 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Oznaczanie benzo (a)pirenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Benzydyna
[92-87-5]
0 0 - PN-85/Z-04145/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości benzydyny. Oznaczanie zawartości benzydyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-85/Z-04145/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości benzydyny. Oznaczanie zawartości benzydyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Benzyna
a)    ekstrakcyjnac)
[8032-32-4]
b)    do lakierów

[8030-30-6]

c)Obowiązuje równoległe oznaczenie stężeń benzenu w powietrzu

 
500

300
 
1500

900
 
-

-
PN-81/Z-04134/01


Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową
PN-81/Z-04134/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-81/Z-04134/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-81/Z-04134/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Beryl i jego związki nieorganiczne -w przeliczeniu na Be
[7440-41-7]
0,001 0,003 - PN-84/Z-04013/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości berylu. Oznaczanie berylu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z chromazurolem S
Bezwodnik ftalowy -pary i aerozole
[85-44-9]
1 2 - PN-88/Z-04194/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości bezwodnika ftalowego. Oznaczanie bezwodnika ftalowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z chlorowodorkiem fenylohydrazyny i chlorkiem żelazowym
Bezwodnik maleinowy
[108-31-6]
0,5 1 - PN-91/Z-04217/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości bezwodnika maleinowego. Oznaczanie bezwodnika maleinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Bezwodnik octowy
[108-24-7]
10 - 20 PN-71/Z-04061/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. Oznaczanie kwasu octowego i jego bezwodnika na stanowiskach pracy metodą z azotanem lantanowym
Bicyklo
[4.4.0]dekan
(dekalina, dekahydronaftalen)
[91-17-8]
100 300 - PN-84/Z-04077/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dekaliny. Oznaczanie dekaliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Bifenyl (dwufenyl)
[92-52-4]
1 2 - PN-Z-04247-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwufenylu i dwufenylowego eteru. Oznaczanie dwufenylu i dwufenylowego eteru na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Brom
[7726-95-6]
0,7 2 - PN-75/Z-04046 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie bromu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Bromfenwinfos- fosforan (V) 2-bromo- 1- (2,4-dichlorofenylo) winylu-dietylu
[33399-00-7]
0,01 - - PN-87/Z-04182/07 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie bromfenwinfosu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2-Bromo-2-chloro- 1,1,1- trifluoroetan (halotan)
[151-67-7]
40 100 - PN-92/Z-04223/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości halotanu (1,1,1-trójfluoro-2-bromo- 2-chloroetanu). Oznaczanie halotanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Bromoetan (etylu bromek)
[74-96-4]
50 400 - PN-79/Z-04121/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości bromku etylu. Oznaczanie bromku etylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Bromometan (metylu bromek)


[74-83-9]
5 40 - PN-86/Z-04164/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości bromku metylu. Oznaczanie bromku metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Bromowodór
[10035-10-6]
- - 6,5 prPN-Z-04335  
PN-71/Z-04062
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości bromowodoru
Buta-1,3-dien (butadien)
[106-99-0]
10 40 - PN-84/Z-04014/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości butadienu. Oznaczanie butadienu-1,3 na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Butann-butan)
[106-97-8]
1900 3000 - PN-Z-04252-1:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości składników gazu płynnego. Oznaczanie propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Butan-2-ol (sec-butylowy alkohol)
[78-92-2]
300 450 - PN-Z-04155-4:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu butylowego. Oznaczanie alkoholu sec-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Butan-1-ol (n-butylowy alkohol)
[71-36-3]
50 150 - PN-86/Z-04155/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu butylowego. Oznaczanie alkoholu izobutylowego i n-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Butan-2-on (metyloetyloketon
[78-93-3]
200 850 - PN-77/Z-04107/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metyloetyloketonu. Oznaczanie metyloetyloketonu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-79/Z-04107/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metyloetyloketonu. Oznaczanie metyloetyloketonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Butano-1-tiol (n-butylowy erkaptan)
[109-79-5]
1 2 - PN-89/Z-04207/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości merkaptanów. Oznaczanie merkaptanu n-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
(E)-But-2-enal (krotonowy aldehyd)
[4170-30-3]
6 12 - PN-82/Z-04045/05 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie aldehydu krotonowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
2-Butoksyetanol (butoksyetylowy alkohol)
[111-76-2]
98 200 - PN-86/Z-04174/02
Ochrona czystości powietrza. badania zawartości alkoholu butoksyetylowego. Oznaczanie alkoholu 2-butoksyetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Butyloamina
[109-73-9]
--10   
4-tert-Butylotoluen
[109-73-9]
30--  Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy. IMP, Łódź 1994(p-tertbutylotoluen

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP