Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady

BENZYNA DO LAKIERÓW    0322

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwa i synonimy:
polskie: rozpuszczalnik Stoddarda, benzyna do lakierów, benzyna lakowa, benzyna lakiernicza
angielskie: turpentine substitute, white spirit, mineral spirit
niemieckie: Turpentinölersatz, Lackbenzin, Testbenzin, Stoddar- Lösemittel
francuskie: huile légere de pétrole, huile lourdes
rosyjskie: лаковыйкеросин,лаковыйбензин,уайт-спирит

Nazwa IUPAC: nie dotyczy
Wzór chemiczny: nie dotyczy

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Benzyna do lakierów – rafinowany destylat ropy naftowej

Klasyfikacja substancji: R10*
Rakotw. Kat. 2**; R45
Xn; R65
  
Numer CAS:8052-41-3
Numer UN (ONZ)1300
Numer RTECSWJ 8925000
Numer indeksowy:649-345-00-4
Numer WE (EINECS):232-489-3

* Oficjalną klasyfikację wg „Wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich  klasyfikacją i oznakowaniem” uzupełniono o ocenę zagrożenia pożarowego.
 ** Substancja nie podlega klasyfikacji jako rakotwórcza, jeżeli zawiera mniej  niż 0,1% wag. benzenu (nr CAS: 71-43-2).

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Łatwo palna, toksyczna, rakotwórcza ciecz. Może powodować raka. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

4. PIERWSZA POMOC

Niezbędne leki: tlen, płynna parafina do podawania doustnego,  pyralgina, Relanium do podawania pozajelitowego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.


ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Chronić przed utratą ciepła. Podać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Kontynuować podawanie tlenu. Kontrolować akcję serca (EKG).
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

Nieprzytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Ułożyć zatrutego w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Odessać strzykawką przez cewnik wydzielinę z nosa i jamy ustnej.
Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę.
Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczny oddech metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka).
Natychmiast wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Uwaga: nagła utrata przytomności, nie poprzedzona innymi objawami zatrucia benzyną, uzasadnia konieczność uwzględnienia innej przyczyny niż zatrucie parami benzyny.
Przy zaburzeniach oddychania zaintubować, prowadzić oddech za pomocą aparatu typu AMBU z podawaniem tlenu. Założyć stałą drogę dożylną.
W razie wystąpienia drgawek podać dożylnie relanium 10 mg (1 amp.). Kontrolować akcję serca (EKG).Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska

Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej, o temperaturze pokojowej.
W razie wystąpienia zmian skórnych wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Ze względu na ryzyko wystąpienia objawów ogólnych zatrucia wskutek skażenia dużej powierzchni skóry konieczny jest transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.
W zależności od lokalizacji i rozległości zmian zapewnić konsultację dermatologiczną.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska

 
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej   bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko   mechanicznego uszkodzenia rogówki). Wezwać lekarza.
 Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności   i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Pomoc lekarska

Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam prowokować u siebie wymioty, później nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml parafiny płynnej. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Można podać pozajelitowo leki przeciwbólowe, np. pyralginę. Założyć stałą drogę dożylną. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

Nieprzytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

 
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.   Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym. Należy uwzględnić ryzyko innych przyczyn utraty przytomności niż zatrucie benzyną do lakierów.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Klasa temperaturowa: T3
Grupa wybuchowości: IIA

Kod HAZCHEM: 3

Szczególne zagrożenia
Łatwo palna, lotna, toksyczna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych częściach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Zalecenia ogólne
Zawiadomić otoczenie o awarii.
Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii.
Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.

Pożar
Produkty spalania: dwutlenek węgla, woda.
Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, woda – prądy rozproszone.
Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla).
Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody; nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu); jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia.

Specjalne wyposażenie ochronne
Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną z aparatem izolującym drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne
Jak podano w punkcie 5.

Wyciek
Uwaga: obszar zagrożony wybuchem.
Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; unikać wdychania par; pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); w razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, a zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Wymagania dotyczące wentylacji
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz  wentylacja ogólna pomieszczenia.
Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej.
Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze.
Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwopożaru lub wybuchu.

Postępowanie z substancją: podczas stosowania nie jeść,   nie pić, unikać kontaktu z substancją; unikać wdychania par; przestrzegać   zasad higieny osobistej; stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano   w punkcie 8); pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie używać   otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących; chronić zbiorniki   przed nagrzaniem; instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz utleniaczy.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyższe dopuszczalne stężenia

NDS300 mg/m3
NDSCh 900 mg/m3
NDSP nieustalone

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
PN-81/Z-04134.03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym
 DSB – nieustalone

Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej
Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej  należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym  stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika  oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej.
Stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów powlekanych neoprenem lub vitonem(w wersji antyelektrostatycznej); rękawice ochronne wykonane z nitrylu, neoprenulub vitonu (w wersji antyelektrostatycznej); obuwie ochronne całotworzywowe naspodach z neoprenu (w wersji antyelektrostatycznej); gogle chroniące przed kroplamicieczy (w przypadku skompletowania z półmaską); sprzęt ochrony układu oddechowego:półmaskę skompletowaną z pochłaniaczem typu A (do 20 NDS) lub maskę skompletowanąz pochłaniaczem typu A (do 100 NDS). Klasę pochłaniacza należy dobierać w zależnościod stężenia objętościowego związku: do 0,1% obj. – A1; 0,1 ÷ 0,5% obj. – A2;0,5 ÷ 1% obj. – A3. W razie niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17% obj.) lub gdystężenie związku przekracza 1% obj., stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzętizolujący.
W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku nie jest znane,stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelnyskompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Właściwości podstawowe

Masa cząsteczkowa:130
Stan skupienia w temp. 20°C:ciecz
Barwa:bezbarwna
Zapach:charakterystyczny
Temperatura topnienia:ok. -60°C
Temperatura wrzenia: 126-215°C
Temperatura zapłonu:nie niższa niż 26°C
Temperatura samozapłonu:ok. 240°C
Granice wybuchowości: 
- dolna: ok. 0,74% obj.
- górna:ok. 10,96% obj.
Stężenie stechiometryczne: brak danych
Gęstość w temp. 20°C:0,760-810 g/cm3
Gęstość par względem powietrza:ok. 5,0
Prężność par w temp. 37,8°C:ok. 100 hPa
Stężenie pary nasyconej:brak danych
Rozpuszczalność w wodzie:nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:miesza się z alkoholami, eterami, dwusiarczkiem węgla, chloroformem, czterochlorkiem węgla

Właściwości dodatkowe

Ciepło parowania w temp. wrzenia:ok. 290 J/g
Ciepło właściwe:ok. 2,18 J/(g•K)
Ciepło spalania: ok. -44,4 kJ/g

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: w normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja stabilna. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Warunki jakich należy unikać: otwarty ogień, wysoka temperatura, źródła ciepła, źródła zapłonu.

Materiały jakich należy unikać: zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Klasa toksyczności
Substancja łatwo palna, toksyczna, rakotwórcza (kat. 2) wg wykazu substancji  niebezpiecznych.
Substancja umieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczymlub mutagennym.
Substancja nieoceniana pod względem działania rakotwórczego na ludzi przez IARC.

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu – 5,4-162,2 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) – brak danych
LC50 (szczur, inhalacja) – brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) – brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca i działająca narkotycznie.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci par może wywołać łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, ból gardła, kaszel. W dużym stężeniu może wywołać ból i zawroty głowy, mdłości, wymioty, splątanie, pobudzenie lub senność. W następstwie ostrego zatrucia może wystąpić zapalenie płuc.
Skażenie skóry ciekłą substancją powoduje miejscowe, niebolesne zaczerwienienie, a przy dużej powierzchni skażenia mogą wystąpić objawy zatrucia inhalacyjnego.
Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać ból i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek.
Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha, biegunkę; u osób ze zmianami w układzie pokarmowym w następstwie zatrucia mogą wystąpić zaostrzenia dotychczasowych chorób; w czasie omyłkowego połknięcia może nastąpić zachłyśnięcie z ryzykiem zachłystowego zapalenia płuc.
Objawy zatrucia przewlekłego: przewlekłe narażenie zawodowe może powodować bóle głowy, drażliwość, upośledzenie pamięci i zmiany w zachowaniu się oraz ryzyko wystąpienia zmian w obwodowym układzie nerwowym. Powtarzający się kontakt skóry z benzyną wywołuje jej wysuszenie i pękanie, rumień i przewlekły stan zapalny.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne/alarmowe poziomy substancji w powietrzu: nieustalone

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach wód powierzchniowych:  nieustalone

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych  ścieków przemysłowych:

Nazwa wskaźnika
Najwyższa dopuszczalna wartość mg/l
Zakres stosowania
dla ścieków biologicznie rozkładanych, z sektorów wymienionych w zał.4 do rozporządzenia *,**
dla pozostałych ścieków przemysłowych **
Substancje ropopochodne
15
dotyczy wszystkich sektorów
dotyczy pozostałych rodzajów ściekó
5
nie dotyczy
dotyczy rafinerii ropy naftowej

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków,  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU 2004,  nr 168, poz. 1763).
 **W czasie rozruchu nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni stosujących  biologiczne metody oczyszczania ścieków najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników  zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie  do 30%.
 W przypadku awarii w tych oczyszczalniach urządzeń istotnych dla realizacji  pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń  podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie do 50%,  przez czas nie dłuższy niż 48 godzin.
 Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku  do wartości podanych w załączniku maksymalnie do 30% także w przypadku awarii  urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego w oczyszczalniach  stosujących inne niż biologiczne metody oczyszczania ścieków przemysłowych.

Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które    mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych: nieustalone

Stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych:

Dane do klasyfikacji
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane
Stężenia toksyczne benzyn (ogólnie) dla organizmów wodnych
Graniczne stężenie toksyczne dla:
– ryb Salmo gairdneri irideus i Alburnus bipunctatus – 40 mg/l
– planktonu: Vorticella campanulla – 55 mg/l
Paramaecium caudatum – 60 mg/l
Gammarus pulex – 70 mg/l
Epeorus asimilis – 80 mg/l
Tubifex tubifex – 120 mg/l

Stężenie śmiertelne dla ryb: Salmo gairdneri irideus – 100 mg/l
Leuciscus idus melanotus (LC50) – 320 mg/l
Stężenie powodujące zmianę smaku ryb – 0,0005 mg/l
Stężenie zmieniające zapach wody – 0,06-0,2 mg/l
Stężenie powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych – powyżej 400 mg/l

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z odpadem
Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwienie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne/przekształcenie biologiczne/przekształcenie fizyczno-chemiczne/składowanie.

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami
Opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.

Numer rozpoznawczy materiału UN(ONZ):1300
Prawidłowa nazwa przewozowa:BENZYNA LAKIERNICZA
Klasa:3
Kod klasyfikacyjny:F1
Grupa pakowania:II
Instrukcje pakowania:P001, IBC03,LP07, R001
Numer rozpoznawczy zagrożenia:30
Oznakowanie sztuk przesyłki:"UN 1300",

Oznakowanie środków transportu:


pojazdy samochodowe:


wagony:


cysterny:

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznakowanie opakowania

Identyfikacja: rozpuszczalnik Stoddarda, jeżeli zawiera więcej niż 0,1% wag. benzenu (nr WE 200-753-7)

Numer WE (EINECS): 232-489-3

Znaki ostrzegawcze:

Produkt toksyczny(T)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):
R10* – produkt łatwo palny
R45 – może powodować raka
R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płucw przypadku połknięcia

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):
S53 – unikać narażenia – przed użyciem zapoznaćsię z instrukcją
S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz,niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

* Oficjalną klasyfikację wg „Wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich  klasyfikacją i oznakowaniem” uzupełniono o ocenę zagrożenia pożarowego.

Identyfikacja: benzyna do lakierów, jeżeli substancja zawiera  mniej niż 0,1% wag. benzenu (nr CAS: 71-43-2)

Numer WE (EINECS): 232-489-3

Znaki ostrzegawcze:

Produkt szkodliwy(Xn)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):
R10* – produkt łatwo palny
R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płucw przypadku połknięcia

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):
S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz,niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę
S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć poradylekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

* Oficjalną klasyfikację wg „Wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich  klasyfikacją i oznakowaniem” uzupełniono o ocenę zagrożenia pożarowego.

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:
 R10 – Produkt łatwo palny.
 R45 – Może powodować raka.
 R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Numer rejestracyjny:0322

Jednostka zatwierdzająca:

Rada Programowa


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP