Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (P)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
Paration metylowy- tiofosforan (V)O,O- dimetylu-O-4- nitrofenylu (metyloparation)
[298-00-0]
0,1 0,6 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Pentachlorek fosforu
(fosforu pięciochlorek)
[10026-13-8]
0,7 1,4 - PN-91/Z-04073/04 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Pentachlorofenol (pięciochlorofenol)
[87-86-5]
0,5 1,5 - PN-80/Z-04052/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorofenoli. Oznaczanie aerozoli pięciochlorofenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Pentafluorek bromu
[7789-30-2]
0,5 1 PN-74/Z-04093/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową
PN-75/Z-04093/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i jego związków na stanowiskach pracy metodą alizarynowo-lantanową
PN-82/Z-04093/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczna z zastosowaniem mikrodyfuzji
Pentan (n-pentan)
[109-66-0]
1800 2300 - PN-84/Z-04135/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pentanu. Oznaczanie pentanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
n-Pentan– metoda oznaczania
Pentan-1-oln) (alkohol amylowy)
[71-41-0] n)NDS nie dotyczy 3-metylobutan-1-olu (alkoholu izoamylowego)
[123-51-3] oraz pozostałych izomerycznych alkoholi.
100 450 - PN-85/Z-04149/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu izoamylowego. Oznaczanie alkoholu izoamylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Pentan-2-on (metylopropyloketon, pentanon)
[107-87-9]
100 800 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Metylopropyloketon
PN-Z-04267:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie pentan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Pentatlenek wanadu (wanadu pięciotlenek): a) dymy
b) pyły

[1314-62-1]


0,05
0,05


0,1
0,5


-
-
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, z. 3 (25) Pentatlenek wanadu – metoda oznaczania
Peroksodisiarczan (VI) potasu– pyły
[7727-21-1]
0,1 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Nadsiarczan potasu
PN-Z-04266:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanieperoksodisiarczanu (VI) potasu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
2-Pirydyloamina (2-aminopirydyna)
[504-29-0]
2 - PN-Z-04250-1:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aminopirydyny. Oznaczanie 2-aminopirydyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Pirydyna
[110-86-1]
5 30 - PN-71/Z-04060 Oznaczanie zawartości par pirydyny w powietrzu
Platyna metaliczna
[7440-06-4]
1 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Platyna

Polichlorowane bifenyle (dwufenylu pochodne chlorowane)


[53469-21-9],
[11097-69-1]

1

-

PN-78/Z-04114/01

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorowanych pochodnych dwufenylu. Oznaczanie chlorowanych pochodnych dwufenylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie

Propan-1-ol (propylowy alkohol)


[71-23-8]

200

600

-

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19

Propan-1-ol

prPN-Z-04224-3:
 

Propan-2-ol (izopropylowy alkohol)


[67-63-0]

900

1200

-

PN-92/Z-04224/02

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu propylowego. Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Propano-3-lakton (ß-propiolakton)


[57-57-8]

1

-

PN-04288:2001

Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie propano-3-laktonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
ß-Propiolakton

Prop-2-en-1-ol (allilowy alkohol)


[107-18-6]

2

10

-

PN-83/Z-04012/01

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu allilowego. Oznaczanie alkoholu allilowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Prop-2-yn-1-ol


[107-19-7]

3

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) Prop-2-yn-1-ol – metoda oznaczania

Propoksur (metylokarbamian 2-izopropoksyfenylu)
[114-26-1]

0,5

2

-

PN-86/Z-04154/02

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości propoksuru. Oznaczanie propoksuru na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Propyn (metyloacetylen)
[74-99-7]
1500 2000 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Pyretryny
[8003-34-7]
5 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP