Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Interesujące odnośn.


Pracownia Prawa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Projekty

"Opracowanie metodyki wdrażania do prawa krajowego dyrektyw Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia"

Praca ta zawiera analizę porównawczą prawa polskiego i wybranych dyrektyw WE (EWG) w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wynikiem pracy jest przedstawienie najważniejszych rozbieżności w prawie polskim i wspólnotowym w analizowanej dziedzinie i określenie metodyki wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego

"Opracowanie podstaw prawnych do wdrożenia dyrektywy nr 89/656/EWG w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny użytkowania przez pracowników profesjonalnego sprzętu ochronnego"

Praca zawiera bardzo dokładną analizę wymagań dyrektywy i na tym tle rozwiązań prawa polskiego wraz z propozycją przepisów jakie należy ustanowić w prawie polskim w celu osiągnięcia harmonizacji z prawem Wspólnoty. Praca wzbogacona została o badania ankietowe dotyczące realizacji obowiązujących przepisów regulujących zasady doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej.

Odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy w prawie polskim

W związku z odejściem od określenia „zakład pracy” i wprowadzeniem definicji ”pracodawcy” (którym może być zarówno jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, jak i osoba fizyczna jeśli zatrudniają pracowników), a także ze względu na to, że art. 207 k.p. nakłada na pracodawcę odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie prac – celem zadania było wskazanie podmiotów ponoszących odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, a także zarysowanie przedmiotowego zakresu tej odpowiedzialności. Przeprowadzona analiza obowiązujących przepisów prawa wykroczeń, prawa karnego i cywilnego pozwoliła określić, jak kształtuje się odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy polskiego pracodawcy – zarówno pracodawcy będącego osobą fizyczną, jak i pracodawcy, którym jest jednostka organizacyjna

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP