Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena ryzyka - wprowadzenie | Metody oceny ryzyka - narażenie inhalacyjne | Metody oceny ryzyka - narażenie dermalne | Metody oceny ryzyka - zagrożenie pożarem, wybuchem, poparzeniem | Metody oceny ryzyka zawodowego - nanomateriały w środowisku pracy | Działania prewencyjne

Metody oceny ryzyka zawodowego  - nanomateriały  w środowisku pracy


Różnego rodzaju substancje chemiczne w postaci projektowanych nanocząstek, nanorurek, nanopłytek, nanowirów, czy nanowłókien są stosowane w różnych gałęziach krajowych przedsiębiorstw, coraz częściej w małych i średnich zakładach pracy.
   
Aktualny stan wiedzy na temat toksycznego działania tych czynników jest obecnie ograniczony i brak jest kompleksowych danych na temat zagrożeń dla zdrowia pracowników i użytkowników wyrobów zawierających nanocząstki, a także zagrożeń dla środowiska naturalnego. Nanocząstki do organizmu mogą wchłaniać się drogą inhalacyjną, dermalną oraz pokarmową. Wiadomo, że toksyczność substancji zależy, w głównej mierze od budowy chemicznej. Jednak ostatnie doniesienia wskazują, że rozmiar cząstek tych samych substancji chemicznych może istotnie zmieniać ich potencjał toksyczny. W wynikach większości opublikowanych badań zaznacza się, że toksyczność nierozpuszczalnych cząstek o podobnej budowie wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do średnicy cząsteczki i proporcjonalnie do jej powierzchni. Podstawowymi właściwościami nanocząstek decydującymi o ich działaniu toksycznym są: wysoka aktywność oksydoredukcyjna, zdolność do przechodzenia przez błony komórkowe szczególnie mitochondriów, blokowanie kanałów jonowych, różnorodność strukturalna, cytotoksyczność i bioaktywność. Na toksyczność cząstek, zwłaszcza przy narażeniu inhalacyjnym wpływa również ich kształt.
   
Podstawowym działaniem w celu ograniczenia ryzyka wynikającego z narażenia na niebezpieczne substancje chemiczne w miejscu pracy, zgodnie z zaleceniami Dyrektywy UE 98/24/WE, jest substytucja, czyli zastępowanie niebezpiecznych substancji chemicznych mniej szkodliwymi lub też całkowite ich eliminowanie z procesów technologicznych. Z tego też względu niezwykle istotne jest opracowywanie nowych technologii chemicznych lub wprowadzanie zmian w już istniejących, w których nie będą stosowane czynniki szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Aktualnie niezmiernie istotne jest kontrolowanie ryzyka związanego z coraz powszechniej stosowanymi w krajowych przedsiębiorstwach produktami nanotechnologii. Wobec różnych i niejednokrotnie sprzecznych doniesień o toksyczności nanomateriałów, podstawą wyboru kierowanych do produkcji nanomateriałów powinna być wiedza o ich szkodliwym działaniu, przy jednoczesnym zachowaniu wartości użytkowych produktu.

Najbardziej wiarygodna metoda oceny ryzyka na podstawie pomiarów stężeń substancji chemicznych w powietrzu w strefie oddychania pracownika w odniesieniu do nanocząstek napotyka na wiele trudności z uwagi na konieczność stosowania bardzo kosztownej, skomplikowanej i niedostępnej przez laboratoria środowiskowe aparatury, jak również ze względu na trudności w opracowaniu odpowiedniej metodyki do indywidualnej oceny narażenia na nanomateriały i problemy w ustaleniu kryteriów oceny narażenia na nanocząstki, czyli wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń. Niewystarczająca wiedza na temat szkodliwego działania na człowieka i środowisko materiałów chemicznych produkowanych w postaci nano, jest główną przyczyną ogromnych braków w obszarze oceny ryzyka zawodowego w kraju, jak również innych państwach UE.

Z tego względu, niezmiernie istotne jest dostarczenie pracodawcom, prostych narzędzi do oceny ryzyka zawodowego, które umożliwią prawidłowe zarządzanie ryzykiem związanym z narażeniem zawodowym na nanomateriały - niebezpieczne dla zdrowia i stosunkowo mało rozpoznane czynniki środowiska pracy.

Aktualnie dużym zainteresowaniem cieszą się uproszczone metody oceny ryzyka związanego z narażeniem zawodowym na projektowane nanomateriały. Podstawą jednej z tych metod jest zebranie przez zespoły oceniające ryzyko zawodowe jak najwięcej danych o właściwościach fizykochemicznych i toksycznych stosowanych nanomateriałów oraz substancji macierzystych/wyjściowych stosowanych do ich otrzymywania (PM), a także informacji o procesie/operacji. Dane te zostaną wykorzystane do ustalenia wartości liczbowej łącznego wskaźnika ciężkości następstw, jakie potencjalnie mogą wystąpić u pracowników oraz łącznego wskaźnika prawdopodobieństwa wystąpienia szkodliwych efektów w stanie zdrowia pracowników narażonych na nanocząstki.


ETAP I – Wyznaczanie ŁĄCZNEGO WSKAŹNIKA CIĘŻKOŚCI NASTĘPSTW


Łączny wskaźnik ciężkości następstw jest wyznaczany na podstawie 14 wskaźników ciężkości następstw określających możliwość przedostawania się nanocząstek przez układ oddechowy, osadzania się w różnych rejonach układu oddechowego, przenikania i adsorbowania się na skórze oraz działania układowego. Z uwagi na dane literaturowe wskazujące na większą toksyczność nanomateriałów (NM) od ich materiałów macierzystych wyjściowych (PM), 70% łącznego wskaźnika ciężkości następstw odnosi się do oceny nano, a 30% do oceny materiałów macierzystych.

Do oceny ciężkości następstw wyznacza się następujące wskaźniki:

POWIERZCHNIA CHEMICZNA NM
.........................................................................................................................
Powierzchnia chemiczna jest głównym wskaźnikiem wpływającym na toksyczność wdychanych cząstek. Bazując na dostępnych danych należy określić aktywność powierzchniową nanocząstek, jako wysoką, średnią i małą, a w przypadku braku danych, – jako nieznaną wg kryteriów podanych w Tabeli 1.

Tabela 1. Klasyfikacja aktywności powierzchniowej w zależności od powierzchni NM
Aktywność powierzchniowaWskaźnik liczbowyPowierzchnia [nm2]Powierzchnia właściwa
[nm2/nm3]
Wysoka105030-314000,06-0,15
Średnia5314-50300,60-0,15
Mała0<314 <0,60
Nieznana7,5Brak danychBrak danych

KSZTAŁT CZĄSTEK NM
..........................................................................................................................

Biorąc pod uwagę kształty nanocząstek określamy odpowiednią wielkość wskaźnika. Bazując na danych toksykologicznych, najwyższy wskaźnik liczbowy należy przydzielić nanocząstkom włóknistym i cylindrycznym. Cząstki o nieregularnym kształcie (anisotropowe) mają większą powierzchnię, niż isotropowe lub cząstki sferyczne, dlatego przyporządkowuje się wskaźnikom liczbowym większe wartości (Tabela 2).

Tabela 2. Klasyfikacja NM w zależności od ich kształtu
Kształt nanocząstek Wskaźnik liczbowy
Włókniste, cylindryczne10
Anisotropowe5
Sferyczne/kompaktowe0
Nieznane7,5

ŚREDNICA CZĄSTEK NM
.........................................................................................................................

Wartości wskaźników są uzależnione od depozycji cząstek w zależności od ich średnicy w różnych obszarach układu oddechowego (Tabela 3). Cząstki substancji chemicznych o średnicy aerodynamicznej do 10nm charakteryzują się zdolnością do przenikania z obszaru wymiany gazowej płuc i prawdopodobnie deponowania w różnych narządach np. wątrobie, mózgu.

Tabela 3. Klasyfikacja NM w zależności od ich średnicy
Średnica nanocząstek Wskaźnik liczbowy
1-10 nm10
11-40 nm5
41-100 nm0
Nieznana7,5

ROZPUSZCZALNOŚĆ NM
.........................................................................................................................

Słabo rozpuszczalne w wodzie, wdychane nanocząstki mogą powodować stres oksydacyjny, prowadząc do stanów zapalnych, zwłóknień lub chorób nowotworowych. Rozpuszczalne nanomateriały mogą również powodować niekorzystne efekty poprzez rozpuszczanie się we krwi, ale w mniejszym stopniu. Wskaźniki liczbowe, które należy uwzględniać podano w Tabeli 4.

Tabela 4. Klasyfikacja NM w zależności od ich rozpuszczalności
Rozpuszczalność nanocząstekWskaźnik liczbowy
Nierozpuszczalne10
Rozpuszczalne0
Nieznana7,5

DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE NM
.........................................................................................................................

Brane są pod uwagę dane dotyczące rakotwórczego działania u człowieka i zwierząt doświadczalnych. Niestety mało jest dostępnych informacji na ten temat.

Tabela 5. Klasyfikacja NM w zależności od ich działania rakotwórczego
Klasyfikacja nanocząstek Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Rakotwórcze6Są dostępne dane literaturowe świadczące o działaniu rakotwórczym
Nierakotwórcze 0Są dostępne dane literaturowe niepotwierdzające działania rakotwórczego
Brak możliwości określenia 4,5Brak danych

DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA ROZRODCZOŚĆ NM
.........................................................................................................................
Brane są pod uwagę dane dotyczące działania nanomateriałów na rozrodczość. Mało jest dostępnych danych.

Tabela 6. Klasyfikacja NM w zależności od ich działania szkodliwego na rozrodczość
Klasyfikacja nanocząstek Wskaźnik liczbowyKryteria
klasyfikacji
Działa szkodliwie na rozrodczość6Są dostępne dane literaturowe świadczące o działaniu szkodliwym na rozrodczość
Nie działa0Są dostępne dane literaturowe niepotwierdzające działania szkodliwego na rozrodczość
Brak możliwości określenia4,5Brak danych

DZIAŁANIE MUTAGENNE NM
.........................................................................................................................

Tabela 7. Klasyfikacja NM w zależności od ich działania
mutagennego
Klasyfikacja nanocząstek Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Działa mutagennie6Są dostępne dane literaturowe świadczące o działaniu mutagennym
Nie działa mutagennie0Są dostępne dane literaturowe niepotwierdzające działania mutagennego
Brak możliwości określenia4,5Brak danych

DZIAŁANIE TOKSYCZNE POPRZEZ SKÓRĘ (TOKSYCZNOŚĆ DERMALNA) NM
........................................................................................................................

Tabela 8. Klasyfikacja NM w zależności od ich działania na i poprzez skórę
Klasyfikacja nanocząstek Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Działa miejscowo i/lub przenika przez skórę6Są dostępne dane literaturowe świadczące o działaniu miejscowym i/lub przenikaniu przez skórę
Nie wykazuje działania miejscowego i nie przenika przez skórę0Są dostępne dane literaturowe niepotwierdzające działania miejscowego i/lub przenikania przez skórę
Brak możliwości określenia4,5Brak danych

DZIAŁANIE ASTMATYCZNE NM
.........................................................................................................................

Tabela 9. Klasyfikacja NM w zależności od ich działania, jako czynnika astmatycznego
Klasyfikacja nanocząstek Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Substancja wywołująca astmę4Są dane literaturowe potwierdzające działania astmatyczne
Substancja niewywołująca astmy0Są dane literaturowe potwierdzające brak działania astmatycznego
Brak możliwości określenia4,5Brak danych literaturowych nt. działania astmatycznego

TOKSYCZNOŚĆ PM
.........................................................................................................................

Jako podstawowe kryterium oceny działania toksycznego substancji chemicznych w wyniku narażenia inhalacyjnego pracowników przyjęto wartości OEL (NDS) materiału macierzystego. W Tabeli 10 podano wartości liczbowe wskaźników do oceny toksyczności PM w zależności od obowiązujących wartości NDS.  

Tabela 10.Klasyfikacja PM czynników chemicznych w zależności od ich działania toksycznego
Klasyfikacja Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Bardzo toksyczne10<0,01 mg/m3
Średnio toksyczne50,01 – 0,1 mg/m3
Mało toksyczne2,50,1 – 1 mg/m3
Nietoksyczne0>1 mg/m3
Brak możliwości określenia7,5Brak danych

DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE PM
.........................................................................................................................
Brane są pod uwagę dane dotyczące rakotwórczego działania u człowieka i zwierząt.

Tabela 11. Klasyfikacja PM czynników chemicznych w zależności od ich działania rakotwórczego
Klasyfikacja Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
MZCPL
Rakotwórcza4Rak. kat 1, Rak. kat. 2Rak. kat. 1A i 1B
Nierakotwórcza0Niesklasyfikowane, jako rakotwórcze
Brak możliwości określenia4Rak. kat 3Rak. kat. 2

DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA ROZRODCZOŚĆ PM
.........................................................................................................................

Brane są pod uwagę dane dotyczące działania nanomateriałów na rozrodczość.

Tabela 12. Klasyfikacja PM czynników chemicznych w zależności od ich działania toksycznego na rozrodczość
Klasyfikacja Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
MZCPL
Działa toksycznie na rozrodczość5Repr. kat. 1 i 2Repr. kat. 1A i 1B
Nie działa toksycznie na rozrodczość0Sklasyfikowane, jako działające toksycznie na rozrodczość
Brak możliwości określenia3Repr. kat. 3Repr. kat. 2

DZIAŁANIE MUTAGENNE PM
.........................................................................................................................
Brane są pod uwagę dane dotyczące działania mutagennego.

Tabela 13. Klasyfikacja PM czynników chemicznych w zależności od ich działania mutagennego
Klasyfikacja Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
MZCPL
Substancja mutagenna4Muta. kat. 1 i 2Muta. kat. 1A i 1B
Niemutagenna0Niesklasyfikowane, jako mutagenne
Brak możliwości określenia3Muta. kat. 3Muta. kat. 2

DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA I POPRZEZ SKÓRĘ PM
.........................................................................................................................
Brane są pod uwagę dane dotyczące działania miejscowego na skórę (drażniącego, uczulającego) oraz przenikania przez skórę.

Tabela 14. Klasyfikacja PM czynników chemicznych w zależności od ich działania dermalnego
Klasyfikacja Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Działa miejscowo i/lub przenika przez skórę4R21 – działa szkodliwie w kontakcie ze skórą, R24 – działa toksycznie w kontakcie ze skórą, R27 – działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą
LD50S – poniżej 1000 mg/kg
Nie wykazuje działania miejscowego i nie przenika przez skórę0Są dane literaturowe potwierdzające brak działania miejscowego, oraz nie przenikania przez skórę
Brak możliwości określenia3Brak danych

(LD50S - dawka substancji chemicznej powodująca śmierć 50% organizmów danej populacji w warunkach podania na skórę)
DZIAŁANIE ASTMATYCZNE PM
.........................................................................................................................
Brane są pod uwagę dane dotyczące działania astmatycznego.

Tabela 15. Klasyfikacja PM czynników chemicznych w zależności od ich działania astmatycznego
Klasyfikacja Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Substancja wywołująca astmę4Są dane literaturowe potwierdzające działania astmatyczne
Substancja niewywołująca astmy0Są dane literaturowe potwierdzające brak działania astmatycznego
Brak możliwości określenia3Brak danych

OBLICZANIE ŁĄCZNEGO WSKAŹNIKA CIĘŻKOŚCI NASTĘPSTW
.........................................................................................................................
Po wyznaczeniu 15 wskaźników ciężkości następstw, które mogą być wynikiem oddziaływania nanocząstek i materiału macierzystego na pracownika wyznaczany jest łączny wskaźnik określający ciężkość następstw, jako suma poszczególnych, powyżej omówionych, wskaźników. Maksymalna wartość wskaźnika wynosi 100. Łączny wskaźnik ciężkości następstw w zakresie 0 - 25 jest rozważany, jako niska wartość, 26-50 – średnia, 51 -765 wysoka oraz 76 – 100 – bardzo wysoka.


ETAP II – Wyznaczanie ŁĄCZNEGO WSKAŹNIKA PRAWDOPODOBIEŃSTWA
Łączny wskaźnik prawdopodobieństwa jest wyznaczany na podstawie analizy danych dotyczących liczby pracowników narażonych, czasu i częstotliwości narażenia oraz pyłowości i ilości nanocząstek. Wskaźniki te bazują w dużej mierze na określonych parametrach, które mogą potencjalnie wpływać na wielkość narażenia na nanomateriały.

OSZACOWANA ILOŚĆ NM
.........................................................................................................................

Dla nanomateriałów wbudowanych w podłoże lub zawieszonych w cieczach, ilość odnosi się wyłącznie do samego nanomateriału.
Tabela 15. Klasyfikacja czynników chemicznych w zależności od użytej ilości NM
Kategoria
ilości
Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Duża25>100 mg
Średnia12,511-100 mg
Mała6,250-10 mg
Brak możliwości określenia18,75Brak danych

OKREŚLENIE PYŁOWOŚCI / ZAMGLENIA NM  
.........................................................................................................................

W zależności od tego, czy pracownicy są narażeni na nanocząstki w formie suchej, czy w zawiesinie, określamy pyłowość lub zamglenie powstające podczas stosowania nanomateriałów.

Tabela 16. Kategorie stopnia pyłowości lub zamglenia NM
Kategoria
pyłowości/zamglenia
Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Duża30Słaba widoczność, cząstki utrzymujące się w powietrzu na stanowiskach pracy przez kilka minut
Średnia15Widoczny pył osiadający na urządzeniach i powierzchniach pomieszczeń
Mała6,25Niewidoczne zapylenie / zamglenie w powietrzu, ale jest potencjalna możliwość przedostawania się do powietrza na stanowiskach pracy
Brak możliwości określenia22,5Brak danych

LICZBA PRACOWNIKÓW O PODOBNYM NARAŻENIU NA NM  
........................................................................................................................
Tabela 17. Kategorie liczebności w zależności od liczby pracowników o podobnym narażeniu na NM
Kategoria liczebności grup pracownikówWskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Duża15>15 osób
Średnia1011-15 osób
Mała56-10 osób
Brak możliwości określenia11,25Brak danych

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC Z NM
.........................................................................................................................
Tabela 18. Kategorie częstotliwości w zależności od częstotliwości stosowania NM
Kategorie częstotliwości Wskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Duża15Codziennie
Średnia10Raz na tydzień
Mała5Raz na miesiąc
Bardzo mała0Rzadziej niż raz na miesiąc
Brak możliwości określenia11,25Brak danych

CZAS NARAŻENIA NA NM  
.........................................................................................................................
W zależności od czasu narażenia pracowników na nanomateriały podczas zmiany roboczej przyporządkowywane są wskaźniki liczbowe podane w tabeli 19.

Tabela 19. Klasyfikacja czynników chemicznych w zależności od czasu narażenia na NM
Kategorie czasu narażeniaWskaźnik liczbowyKryteria klasyfikacji
Duży15>4 godz.
Średni101-4 godz.
Mały530-60- min
Bardzo mały0<30 min
Brak możliwości określenia11,25Brak danych

OBLICZANIE ŁĄCZNEGO WSKAŹNIKA PRAWDOPODOBIEŃSTWA
.........................................................................................................................

Łączny wskaźnik prawdopodobieństwa jest sumą poszczególnych ww. 5 wskaźników. Maksymalna wartość tego wskaźnika wynosi 100. Łączny wskaźnik prawdopodobieństwa w zakresie 0 - 25 oznacza, że bardzo nieprawdopodobne jest wystąpienie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na nanomateriały, 26 - 50 – mało prawdopodobne, 51 - 75 – prawdopodobne, oraz 76 – 100 –wysoce prawdopodobne.

ETAP III – Oszacowanie POZIOMU RYZYKA (RL)

Wykorzystując wyznaczone łączne wskaźniki ciężkości następstw i prawdopodobieństwa dla danej operacji, całkowity poziom ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na nanomateriały należy oszacować w skali czterostopniowej korzystając z danych podanych na diagramie.

*RL (całkowity poziom ryzyka zawodowego)

ETAP IV –Zalecane działania prewencyjne
Sposoby ograniczania ryzyka:
RL1: Stosowanie wentylacji ogólnej;
RL2: Wyciągi i ssawki wentylacji miejscowej;
RL3: Hermetyzacja procesu;
RL4: Stosowanie rozwiązań specjalistów

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP