Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka - O miesięczniku | Archiwum on-line | Informacje dla autorów i recenzentów

Informacje dla recenzentów

PROCEDURA
PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW
DO DRUKU W MIESIĘCZNIKU
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA”


1) Złożenie tekstu do redakcji Bezpieczeństwa Pracy. Teksty są pozyskiwane są od autorów z Instytutu, zgodnie z planem publikacji w CIOP-PIB, a także zamawiane przez redakcję BP, na podstawie rocznego planu wydawniczego miesięcznika.

2) Wstępna ocena tekstu przez redakcję Bezpieczeństwa Pracy, pod kątem zgodności z wytycznymi dla autorów tekstów, opublikowanymi na stronie internetowej www.ciop.pl.  
Konsultacja z redaktorami tematycznymi w celu zasięgnięcia ich opinii nt. strony merytorycznej tekstu, zgodności z ogólnymi zasadami danej dziedziny nauki.

Możliwe trzy następujące scenariusze:

a) akceptacja tekstu przez redakcję BP, w tym – redaktora tematycznego. Wybór recenzentów. W tym wypadku proszę przejść do punktu 3.,

b) zwrócenie tekstu do autora z powodu zastrzeżeń o charakterze merytorycznym na poziomie ogólnym, językowym, z powodu niezgodności z wytycznymi dla autorów tekstów, etc., z prośbą o wprowadzenie zmian. Po wprowadzeniu poprawek i akceptacji redakcji BP (w tym – redaktora tematycznego) następuje wybór recenzentów. W tym wypadku proszę przejść do punktu 3.,

c) Negatywna opinia redakcji BP (w tym m.in. redaktora tematycznego). Wstrzymanie procedury, aż do rozpatrzenia problemu na Kolegium BP. Jeżeli Przewodniczący Komitetu Naukowego BP zgadza się z negatywną opinią redakcji BP, następuje odrzucenie tekstu (redakcja przekazuje informacje o powodach odmowy autorowi) i koniec procedury.


3) Przekazanie tekstów dwóm wybranym recenzentom w trybie „double blind review” (recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości). Maksymalny czas na wykonanie recenzji: 14 dni od daty otrzymania tekstu.
Recenzenci otrzymywać będą teksty wraz z odpowiednimi formularzami recenzji drogą elektroniczną. Zrecenzowane teksty również przekazywane będą z powrotem do redakcji drogą elektroniczną.

4) Po przekazaniu zrecenzowanego tekstu wraz z wypełnionym formularzem recenzji do redakcji BP, możliwe są następujące scenariusze:

a) akceptacja tekstu przez obu recenzentów bez zastrzeżeń. Tekst trafia na Kolegium BP.
b) warunkowa akceptacja tekstu przez obu recenzentów wraz z sugestiami wprowadzenia poprawek. Przekazanie uwag autorom. Mediacja między autorami i recenzentami w przypadku niezgodności poglądów, przy czym autor zobowiązany jest złożyć zdanie odrębne na piśmie i uzasadnić je merytorycznie. Po uzgodnieniu dalszego postępowania, zakresu ewentualnych poprawek oraz ich wprowadzeniu, tekst trafia pod obrady Kolegium BP.
c) rozbieżne opinie recenzentów. O dalszych losach tekstu decyduje Przewodniczący Komitetu Naukowego BP (możliwe m.in. oddanie tekstu do trzeciej recenzji),
d) odrzucenie tekstu przez obu recenzentów (redakcja przekazuje informacje o powodach odmowy autorowi). Koniec procedury.


5) Kolegium redakcyjne. Omówienie materiałów publicystycznych oraz zrecenzowanych tekstów merytorycznych.

6) Opracowanie redakcyjne, techniczne i graficzne materiału. Druk numeru.

Uwaga! Redakcja BP współpracuje z redaktorem statystycznym. Oddanie do niego tekstu do sprawdzenia pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami podawania statystyk może nastąpić w każdym momencie przed kolegium BP. Redakcja będzie informować recenzentów, czy dany artykuł został zaopiniowany przez redaktora statystycznego. Recenzent ma prawo zasugerować taki ruch redakcji, jeżeli uważa to za konieczne, a nie zostało to jeszcze dokonane na wcześniejszych etapach pracy z tekstem.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP