Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia życia i zdrowia | Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły | Książki | Literatura uzupełniająca | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

SŁOWNICZEKDefinicje  i terminologia   -   EMF


Częstotliwość – wielkość charakteryzująca  zmienność w czasie wybranej wielkości charakteryzującej pole, np. natężenia  pola elektrycznego, wyrażana w hercach (Hz)


Ekspozycja  dopuszczalna – zgodnie z PN-T-06580:2002, takie warunki  wykonywania pracy kiedy pracownik przebywa w polach elektromagnetycznych strefy  pośredniej lub zagrożenia, a równocześnie – ze względu na charakter pracy  źródła/źródeł pola lub jego obsługi – wskaźnik ekspozycji W <= 1


Ekspozycja  nadmierna – zgodnie z PN-T-06580:2002, takie warunki  wykonywania pracy kiedy pracownik przebywa w polach  elektromagnetycznych strefy zagrożenia, a równocześnie wskaźnik  ekspozycji W> 1


Ekspozycja  niebezpieczna – zgodnie z PN-T-06580:2002, takie warunki  wykonywania pracy kiedy pracownik przebywa w strefie  niebezpiecznej pola elektromagnetycznego, niezależnie od wartości wskaźnika  ekspozycji W


Ekspozycja  pomijalna – zgodnie z PN-T-06580:2002, takie warunki  wykonywania pracy kiedy pracownik przebywa wyłącznie w strefie  bezpiecznej pola elektromagnetycznego


Ekspozycja pozazawodową - takie warunki wykonywania pracy kiedy  pracownik przebywa w polach elektromagnetycznych strefy bezpiecznej


Ekspozycja zawodowa - takie  warunki wykonywania pracy kiedy pracownik przebywa w polach elektromagnetycznych  stref ochronnych


Choroba zawodowa - choroba określona w  wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników  szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem  wykonywania pracy


Gęstość prądu( J ) –  natężenie prądu przepływającego w przewodniku objętościowym (np. w ludzkim  ciele) przez jednostkowe pole przekroju prostopadłe do kierunku przepływu  prądu. Jednostką gęstości prądu jest amper na metr kwadratowy (A/m2).


Indukcja magnetyczna ( B ) –  wielkość wektorowa, wyrażana w teslach, T, charakteryzująca pole magnetyczne,  występujące w przestrzeni w otoczeniu przewodników, w których przepływa prąd  elektryczny lub wokół namagnesowanych obiektów. W powietrzu przyjmuje się, że 1  T odpowiada około 0,8 × 106 A/m.


Miejsce pracy – miejsce wyznaczone przez  pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy.


Natężenie pola elektrycznego  (E) – wielkość wektorowa, wyrażana w woltach na  metr (V/m), charakteryzująca pole elektryczne występujące w przestrzeni wokół  ładunków elektrycznych (nieruchomych lub poruszających się, czyli tworzących  prąd elektryczny).


Natężenie pola  magnetycznego ( H ) – wielkość wektorowa, wyrażana w amperach na metr (A/m),  charakteryzująca pole magnetyczne, występujące w przestrzeni w otoczeniu  przewodników, w których przepływa prąd elektryczny lub wokół namagnesowanych  obiektów


Prąd kontaktowy – prąd elektryczny przepływający przez  ciało człowieka w wyniku zetknięcia się z przewodnikiem (konstrukcją metalową)  znajdującym się w polu magnetycznym lub elektrycznym


Prąd indukowany – prąd elektryczny  zmienny płynący w ciele człowieka eksponowanego na pole elektromagnetyczne


Pole elektromagnetyczne - pole elektryczne i magnetyczne występujące w określonym miejscu


Promieniowanie  elektromagnetyczne - pole elektromagnetyczne zmienne wielkich  częstotliwości (większych od kilku MHz)


Pracodawca – jednostka organizacyjna,  choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli  zatrudniają one pracowników


Stanowisko pracy – przestrzeń pracy, wraz z  wyposażeniem w środki i przedmioty, w której pracownik lub zespół pracowników  wykonuje pracę


Stanowisko pracownika - zgodnie  z PN-T-06580:2002, przestrzeń w obrębie stanowiska pracy, w której znajduje się ciało  pracownika, oraz którego położenie określa pionowa oś symetrii tułowia tego  pracownika


Środki ochrony  indywidualnej - wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu  jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z  występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w  tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu


Środki ochrony zbiorowej – środki przeznaczone do  jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed  niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w  środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w  pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach


Strefa ochronna  bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych (strefa ochronna) – zgodnie z PN-T-06580:2002, obszar w otoczeniu źródła pola, w  którym ekspozycję pracowników charakteryzują wskaźniki ekspozycji, gdzie mogą  przebywać wyłącznie pracownicy zatrudnieni przy źródłach pól, u których w  wyniku przeprowadzonych badań lekarskich stwierdzono brak przeciwwskazań  zdrowotnych do przebywania w zasięgu pól elektromagnetycznych, oraz którzy  odbyli przeszkolenie w zakresie bezpiecznego obsługiwania źródeł pól i zasad  przebywania w strefach ochronnych


Strefa bezpieczna – zgodnie z PN-T-06580:2002, obszar  poza strefami ochronnymi, w którym przebywanie ludzi nie podlega ograniczeniom


Strefa niebezpieczna – zgodnie z PN-T-06580:2002, strefa ochronna, w której mogą  przebywać wyłącznie pracownicy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej,  zabezpieczające ich przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, oraz w  której dopuszczone jest jedynie trzymanie kończyn zgodnie z warunkami  dopuszczalnej ekspozycji zawodowej ustalonymi krajowymi zasadami bezpieczeństwa  i higieny pracy w polach elektromagnetycznych


Strefa pośrednia – zgodnie z PN-T-06580:2002, strefa ochronna, w której mogą  przebywać pracownicy w ciągu całej zmiany roboczej, wynoszącej 8 godzin


Strefa zagrożenia – zgodnie z PN-T-06580:2002, strefa ochronna, w której mogą  przebywać pracownicy przez określony czas, krótszy niż 8 godzin, zależny od  wartości natężeń pól elektrycznych i magnetycznych występujących na stanowisku  pracownika, zgodnie z warunkami dopuszczalnej ekspozycji zawodowej, ustalonymi  zgodnie z krajowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w polach  elektromagnetycznych


Szybkość pochłaniania  właściwego energii (SAR) – szybkość, z jaką energia jest pochłaniana w jednostce masy tkanki  ciała, wyrażona w watach na kilogram (W/kg). Współczynnik SAR jest  powszechnie przyjętą miarą oddziaływania termicznego pola o częstotliwościach  radiowych. Do oceny poziomu energii pochłoniętej w niewielkich częściach ciała,  wynikającego np. z ekspozycji na pola o znacznej niejednorodności  przestrzennej, stosuje się współczynnik SAR miejscowy


Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane  przyczyną zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć, które nastąpiło w związku z  pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych  czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na  rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze  między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze  stosunku pracy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP