Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia życia i zdrowia | Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły | Książki | Literatura uzupełniająca | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

Literatura uzupełniająca

 1. Bortkiewicz A., Skutki zdrowotne ekspozycji na pola elektromagnetyczne, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, nr 4(58).
 2. Gryz K., Karpowicz J.: Zagrożenia elektromagnetyczne przy elektrochirurgii – ocena ekspozycji pracowników na pole elektromagnetyczne i prądy indukowane w organizmie. Roczniki PZH, tom 57, nr 2, 2006, 165-175, 2006.
 3. Gryz K., Karpowicz J.: Zagrożenia elektromagnetyczne dla pracowników bloku operacyjnego, W Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie, pod red. Krzysztofa Bieleckiego i Tadeusza Szretera, Warszawa, 2007, ABACUS Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.
 4. Gryz K., Karpowicz J., Pola elektromagnetyczne w budynkach ze stacjami transformatorowymi, Biuletyn WAT, vol. LVIII, Nr 4, 2009, str. 125-137.
 5. Gryz K., Karpowicz J.: Zasady oceny zagrożeń elektromagnetycznych związanych z występowaniem prądów indukowanych i kontaktowych. Podstawy i Metody Oceny Środowisko Pracy, 2008, nr 4(58), s. 137-171.
 6. Gryz K., Karpowicz J., Ekspozycja na pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i metody jej ograniczania, Przegląd Elektrotechniczny nr 12, 2004, 1188-1193.
 7. Gryz K., Karpowicz J., Jankowska E., Metoda badania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, str. 11-15.
 8. Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P.: Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach elektrochirurgicznych – ocena ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy, 5, 2008, 16-21.
 9. Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P.: Pola magnetyczne wytwarzane przez wyposażenie elektroenergetyczne w budynkach – zalecenia profilaktyczne dotyczące ograniczania narażenia długotrwałego. Bezpieczeństwo Pracy, 5, 2011, 16-19.
 10. ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics, 1998, 74 (4), 494-522.
 11. ICNIRP Guidelines on Limits of Exposure to Static Magnetic Fields, Health Physics, 2009, 96(4), 504-514.
 12. ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric and Magnetic Fields (1 Hz - 100 kHz). Health Physics, 2010, 99(6), 818-836.
 13. Karpowicz J., Pola elektromagnetyczne. W: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Red. W.M. Zawieska. Warszawa, CIOP-PIB, 2007, 227-258.
 14. Karpowicz J.: Ocena narażenia pracowników na prądy indukowane przez pola magnetostatyczne tomografów rezonansu magnetycznego. Inżynieria Biomedyczna, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2010, vol. 16, nr 1, 74-77.
 15. Karpowicz J., Gryz K., Stacje bazowe telefonii komórkowej, Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 4, 17-19.
 16. Karpowicz J., Gryz K., Dyrektywa dotycząca ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne – 2004/40/WE, Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 11, 20-23.
 17. Karpowicz J., Gryz K., Telefonia bezprzewodowa w naszym życiu, Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 6, 26-29.
 18. Karpowicz J., Gryz K.: Pola elektromagnetyczne i zagrożenia elektromagnetyczne. W: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Red. nauk. D. Koradecka. Warszawa, CIOP-PIB, 2008, 247-266.
 19. Karpowicz J., Gryz K., Pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych - Kształtowanie środowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2007.
 20. Karpowicz J., Gryz K.: Zagrożenia zawodowe dla personelu medycznego obsługującego rezonans magnetyczny, Inżynieria Biomedyczna, 2008, vol. 14, nr 3, str. 255-257.
 21. Karpowicz J., Gryz K.: Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy. Inżynieria Biomedyczna, 2008, vol. 14, nr 4, str. 326-330.
 22. Karpowicz J., Gryz K.: Zagrożenia wypadkowe związane z wybranymi zastosowaniami pól elektromagnetycznych - Służba zdrowia, telekomunikacja z wykorzystaniem fal radiowych, Warszawa, CIOP-PIB, 2008, stron 103.
 23. Karpowicz J., Gryz K.: Ekspozymetryczny profil narażenia zawodowego na pole magnetostatyczne przy tomografie rezonansu magnetycznego. Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Infiormatica Medica, vol. 16, nr 3, 2010, 261-264.
 24. Karpowicz J., Gryz K., Zradziński P.: Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach do magnetoterapii – ocena ryzyka zawodowego. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 9, str. 21-25.
 25. Karpowicz J., Bortkiewcz A., Gryz K., Kubacki R., Wiaderkiewicz R.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz - 300 GHz. Dokumentacja nowelizacji harmonizującej dopuszczalny poziom ekspozycji pracowników z wymaganiami dyrektywy 2004/40/WE. Podstawy i Metody Oceny Środowisko Pracy, 2008, nr 4(58), s. 7-45.
 26. Karpowicz J., Gryz K.: Pola elektromagnetyczne i zagrożenia elektromagnetyczne. W: Bezpieczeństwo i higiena pracy pod red. naukową p. Red. nauk. D. Kordecka. Warszawa, CIOP-PIB, 2008, 247-266.
 27. Karpowicz J, Gryz K.: Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (1) – środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 1(448), s. 6-9.
 28. Karpowicz J, Gryz K.: Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (2) - wybrane źródła pól i charakterystyka odzieży ochronnej. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 2(449), s. 2-5.
 29. Karpowicz J., Gryz K.: Pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych - Kształtowanie środowiska pracy. Warszawa, CIOP-PIB, 2007.
 30. Karpowicz J., Gryz K.: Zagrożenia wypadkowe związane z wybranymi zastosowaniami pól elektromagnetycznych - Służba zdrowia, telekomunikacja z wykorzystaniem fal radiowych. Warszawa, CIOP-PIB, 2008.
 31. Karpowicz J., Gryz K., Politański P., Zmyślony M.: Narażenie na pole magnetostatyczne i zagrożenia zdrowia przy obsłudze skanerów rezonansu magnetycznego. Medycyna Pracy 2011;62(3):309–321.
 32. Karpowicz J, Gryz K., Zradziński P.: Zasady wykorzystania symulacji komputerowych do oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy 2004/40/WE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych. Podstawy i Metody Oceny Środowisko Pracy, nr 4(58), 2008, s. 103-135.
 33. Karpowicz J,, Gryz K., Zradziński P.: Pola elektromagnetyczne w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych - aplikatory do terapii zmiennym polem magnetycznym. Inżynieria Biomedyczna, 2009, 1, vol. 15, str. 60-63.
 34. Korniewicz H., Gryz K., Ocena narażenia na pola magnetyczne 50 Hz, Bezpieczeństwo Pracy, 1998, nr 9, 6-12.
 35. Korniewicz H. i in.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz – 300 GHz. Dokumentacja proponowanych znowelizowanych wartości dopuszczalnych ekspozycji zawodowej. PIMOŚP 2001, nr 2(28).
 36. Mild H., Hardell L., Carlberg M.: Użytkowanie telefonów komórkowych i bezprzewodowych a ryzyko występowania guzów mózgu zdiagnozowanych w latach 1997-2003, Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 4, 22-26.
 37. WHO Environmental Health Criteria 232, Static Fields, 2006, http://www.who.int/ peh-emf/publications/reports/ehcstatic/en/index.html.
 38. WHO Environmental Health Criteria 238, Extremely Low Frequency Fields (ELF), 2007, http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/index.html.
 39. WHO Environmental Health Criteria 137, Electromagnetic Fields (300 Hz – 300 GHz), 1993, http://www.inchem.org/documents /ehc/ehc/ehc137.htm [Tłumaczenie – Pola elektromagnetyczne, łódź, IMP, 1995, Kryteria Zdrowotne Środowiska, 137]
 40. WHO Electromagnetic fields and public health. Electromagnetic hyper sensitivity. Geneva, 2005 (Fact sheet No. 296) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs296/en/index.html].
 41. Wiaderkiewicz R. Efekty biologiczne ekspozycji na pola elektromagnetyczne - badania eksperymentalne, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, nr 4(58).
 42. Zespół chorego budynku. Ocena parametrów środowiska pracy. Praca zbiorowa pod redakcją E. Jankowskiej i M. Pośniak, Warszawa, CIOP-PIB, 2007

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP