Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pomiarowe - wzorcowanie | Eksperckie | Informacyjne | Badania psychologiczne kierowców

Eksperckie
Centralny Instytut Ochrony Pracy oferuje usługi eksperckie w zakresie:  

 • pomiaru  i oceny: szkodliwych substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy, hałasu,  infra- i ultradźwięków, drgań mechanicznych,  pól elektromagnetycznych, oświetlenia, mikroklimatu, wydatku energetycznego,
 • oceny toksycznego działania preparatów chemicznych,
 • ergonomicznej (fizjologicznej, psychologicznej i socjologicznej) problematyki ochrony pracy:obciążenia układu mięśniowo-szkielotowego, obciążenia psychicznego, kwalifikacji do prac trudnych i niebezpiecznych, oceny zdolności do prac osób niepełnosprawnych,
 • opracowania wymagań, kryteriów oraz metod badań i oceny pod względem bezpieczeństwa pracy: maszyn, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, stanowisk pracy, procesów technologicznych,
 • opracowania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących lub ograniczających zagrożenia i uciążliwość w procesie pracy (chemiczne, fizyczne i biologiczne),
 • badań materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza stosowanych w urządzeniach ochrony zbiorowej,
 • oceny instalacji i urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniach pracy,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • oceny pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy procesów technologicznych i materiałów,
 • wdrażania i oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach,
 • doboru środków ochrony indywidualnej,

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93